Право
Містобудівне право як галузь права
Стаття присвячена проблемі утворення нової галузі в системі вітчизняного права — містобудівного права. Досліджуються питання необхідності та доцільності виділення, здійснюється аналіз...
Правоохоронні органи в ЗУНР
У статті аналізуються правоохоронні органи, які існували в період ЗУНР, та їх правовий статус...
Організація навчальної діяльності як складова у виправленні засуджених до позбавлення волі
Визначено поняття «навчальна діяльність», розкрито вплив навчальної діяльності на виправлення засуджених до позбавлення волі, запропоновано власні висновки щодо організації...
Організаційно-методичне забезпечення діяльності органів прокуратури щодо запобігання злочинам проти довкілля
Стаття присвячена висвітленню особливостей організаційно-методичного забезпечення діяльності прокуратури щодо запобігання злочинам проти довкілля як важливих складових в ефективній...
Чи відповідає КК України потребам протидії злочинам у сфері використання комп’ютерної техніки?
На підставі дослідження судової практики розглядаються шляхи підвищення ефективності кримінально-правової протидії злочинам у сфері використання комп´ютерної техніки та мереж...
Публічно-правові та приватноправові засади в земельному законодавстві України
У публікації досліджується специфіка взаємодії і взаємного впливу публічно-правових і приватноправових норм у процесі регулювання земельних відносин. Доводиться, що основне завдання...
Аналогія закону і здійснення правосуддя у господарських справах
Нормативною підставою для застосування господарськими судами правової конструкції аналогії закону є ст. 8 ЦК і ч. 7 ст. 9 КАС. Фактичною підставою застосування цієї правової конструкції є...
Шляхи вдосконалення та розвитку законодавства України про зовнішньоекономічну діяльність
У статті досліджуються загальні проблеми розвитку господарського законодавства та законодавства про зовнішньоекономічну діяльність. Виходячи із науково-теоретичного аналізу...
Альянс компаній через механізм злиття і поглинання як основна форма їх інтеграції
Стаття присвячена з´ясуванню сутності злиття і поглинання компаній та визначенню складових, що впливають на їх інтеграцію. Висвітлено основні цілі компаній при їх злитті й поглинанні, а...
Утвердження та забезпечення прав і свобод людини — головний обов’язок держави
У статті здійснюється комплексний аналіз головного обов´язку держави — утверджувати та забезпечувати права і свободи людини. Надається визначення цього обов´язку, розкриваються...
Правовий статус посадових осіб публічної адміністрації
У статті доведено, що правовий статус посадових осіб публічної адміністрації є різновидом загального правового статусу публічної адміністрації, передумовою якого виступає їх...
До питання про абсолютність і обмеженість (відносність) суверенітету держави
Стаття присвячена з´ясуванню питання про абсолютність чи обмеженість суверенітету сучасних держав. Досліджуються витоки ідей абсолютного і обмеженого суверенітету в політико-правовій...
Венеціанська комісія та Україна: правові аспекти співпраці
Стаття присвячена дослідженню основних напрямів діяльності Венеціанської комісії, правових основ її створення та аналізу співпраці Комісії з Україною. Особлива увага приділяється...
Значення використання рішень Європейського суду з прав людини при вирішенні спорів вітчизняними судами та формуванні фінансово-правової культури
У статті розглянуто питання використання рішень Європейського суду з прав людини у процесі становлення правової держави України з метою формування та збагачення фінансової культури як...
Практика Європейського суду з прав людини у діяльності українських адвокатів: проблемні аспекти
У статті розглядаються питання застосування практики Європейського суду з прав людини в Україні, зокрема суддями, адвокатами, правоохоронними органами. Розкривається співвідношення норм...
Особливості статті 3 ЄКПЛ крізь призму основних принципів тлумачення Конвенції
Стаття присвячена питанням інтерпретації ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. крізь призму основних принципів тлумачення Конвенції. Наводиться...
Антропологічні сюжети у практиці Страсбурзького суду (на прикладі захисту прав «квірів»)
У статті на прикладі захисту Страсбурзьким судом прав «квірів» розглядаються деякі антропологічні сюжети практики цього Суду. Автор доходить висновку, що Суд, захищаючи права людини,...
Правові позиції Європейського суду з прав людини та вітчизняне виборче законодавство
Розглянуто правові позиції Європейського суду з прав людини, сформульовані у рішеннях, що стосуються дотримання ст. 3 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних...
Роль державних органів у забезпеченні ефективного функціонування місцевого самоврядування в Україні: реалії та перспективи розвитку
У статті розглянуто питання комплексного підходу, дослідження і характеристики вмісту функцій держави у сфері місцевого самоврядування, визначення їх місця і значення в системі інших...
Владні повноваження як елемент правового статусу держави (теоретико-правовий аспект)
Шляхом аналізу існуючих поглядів учених на категорію «владні повноваження» здійснено аналіз її структури та змісту, охарактеризовані гарантії та засоби їх здійснення. Акцентовано...
Прокурорський нагляд за додержанням законів про адміністративні правопорушення: проблемні питання
У статті розкрито окремі недоліки, які, на думку автора, містяться у змісті ст. 250 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та наведено можливі шляхи їх усунення...
Ненадання допомоги особі, що перебуває в небезпечному для життя стані, та суміжні склади злочинів (проблема відмежування за допомогою причинового зв’язку)
У цій статті автор вказує на специфіку причинового зв´язку у злочинах ненадання допомоги. Робиться висновок про можливість відмежування складів злочинів ненадання допомоги (зокрема ч. 3...
Проведення судового слідства в апеляційному суді: суддівський угляд чи процесуальна необхідність?
Стаття присвячена розгляду одного з методів перевірки судових рішень апеляційним судом — шляхом проведення судового слідства. Ґрунтуючись на аналізі відповідних норм чинного КПК...
Інформаційно-аналітичне та наукове забезпечення діяльності органів прокуратури щодо запобігання злочинам проти довкілля
Стаття присвячена висвітленню особливостей інформаційно-аналітичного та наукового забезпечення діяльності прокуратури щодо запобігання злочинам проти довкілля як важливіших складових в...
Правове регулювання та правове управління валютними ризиками: поняття й основні критерії розмежування
У статті формулюються поняття: валютний ризик, правове регулювання валютних ризиків, правове управління валютними ризиками. Розглядається зміст цих категорій, наводяться критерії, які, на...
Деякі питання щодо детінізації економіки та підприємництва
У статті аналізуються окремі думки вітчизняних вчених щодо регулювання суспільних відносин у сфері економіки та підприємництва у сенсі побудови соціально-орієнто- ваної держави і...
Місце та роль законодавства України про зовнішньоекономічну діяльність в системі законодавства України
У цій статті досліджуються загальнотеоретичні основи зовнішньоекономічного права та законодавства про зовнішньоекономічну діяльність, що дає можливість відповісти на питання про їх місце...
Правоприпиняюча властивість юридичних фактів у цивільному праві України (в аспекті поділу на дії та події)
Стаття присвячена дослідженню проблеми властивостей правоприпиняючих юридичних фактів, зокрема властивості викликання наслідків у вигляді припинення прав, обов´язків або...
Цивільно-правова політика: сучасна актуалізація давньої проблеми
У статті обґрунтовано актуальність дослідження проблем цивільно-правової політики як нового наукового напряму, визначено її мету, завдання та місце серед інших видів правової політики...
Принцип спеціалізації судів у контексті судово-правової реформи
У статті досліджується питання про місце конституційного принципу спеціалізації в аспекті побудови системи судів загальної юрисдикції. Стверджується, що спеціалізація судів здійснюється...