Психологія
Психологічні детермінанти злочинної поведінки

Правове сьогодення невгомонно вимагає до себе уваги у зв´язку з тим, що за сучасних перехідних трансформацій України виникає багато питань, викликаних зі збільшенням значення аспектів свідомого виконання професійної діяльності як запоруки негативним впливам.

Професійна спостережливість та прийоми її розвитку

Різноманітність і складність ситуацій соціальної взаємодії, в яких беруть участь офіцери ОРД, вимагають високого рівня їхньої підготовленості до професійної діяльності.

Тоба М.В.Функції групових норм: етнопсихологічні особливості

Представлені результати емпіричного дослідження функцій групових норм, чинників збереження та розвитку норм студентських груп вищих навчальних закладів Швеції та здійснено крос - культурне порівняння з даними отриманими в ході пілотажного опитування студентів ряду вузів України

Зорій Н.І. Проблема конфліктності та розірваного цілого в психоаналізі

В статті розглядається проблема конфліктності та розірваного цілого в психоаналізі, зокрема, основоположника З. Фрейда. В зв’язку з цим проводиться методологічний аналіз еволюції вчення З. Фрейда відповідно до основних теоретичних принципів психоаналізу, в контексті соціального

Мойсеєнко Л.А. Прояви математичного стилю мислення студентів в процесі розуміння творчих математичних задач

Вважаючи математичний стиль індивідуальною особливістю діяльності суб’єкта в галузі математики, в статті виділяється і описується три стилі творчого математичного мислення студентів технічного внз: диференціальний, інтегральний, диференціально-інтегральний. Дано диференційований аналіз процесу розуміння математичних задач студентами з різними математичними стилями, вважаючи процес розуміння одним із процесів, що супроводжує їх розв ’язування

Орбан-Лембрик Л.Е. Етнопсихологічні особливості соціально-психологічної компетентності особистості

Стаття присвячена проблемі компетентності особистості, зокрема її соціально-психологічному та етнопсихологічному контексту. З´ясовуються соціокультурні умови й чинники, від яких залежить формування соціально- психологічної компетентності індивіда

Технології сімейного консультування
Дослідження сім'ї за допомогою геносоціограми, метода Геринга, інших соціометричних методів.Дитячо-батьківські стосунки. Кодекс раціонального батьківства. План-розгортка типів виховних...
Вплив ціннісних орієнтацій дівчат на образ їх майбутнього чоловіка
Визначення поняття ціннісних орієнтацій в психології.Рекомендації щодо формування реалістичного образу майбутнього чоловіка.Особливості організації і обґрунтування методик дослідження...
Психологія як наука, її завдання, предмет, об’єкт
Місце психології в системі наук.Галузі психології.Предмет і завдання сучасної психології...
Групи тренінгу, навичок, переговорів, вирішення конфліктів: зміст і вимоги
Зміст груп тренінгу та навичок. Особливості тренування навичок і вмінь на тренінгах.Індивідуальні стилі діяльності та сталі поведінкові стереотипи...
Види мислення
Види мислення і репрезентації.Взаємозв’язок мислення та інтелекту.Форми мислення та його різновиди...
Психологічні аспекти трудової діяльності
Соціально-психологічні фактори трудової поведінки персоналу.Характеристика психологічних аспектів праці на підприємстві.Психічні властивості особистості, їх розвиток і прояви в трудовій...
Психологія поведінки в ситуаціях криміногенного характеру
Враховуючи складну криміногенну ситуацію в Україні, кожна людина повинна вміти захистити себе в ситуаціях, пов’язаних з насильством...
Психологія праці
Дайте визначення стимулюванню праці як соціального процесу.Функції соціального контролю в організації...
Розлади тривожності у дитячому віці
Психолого-педагогічні умови подолання особистісної тривожності у дітей.Поняття та роль тривожності у формуванні невротичних розладів дітей...
Індуктивні умовиводи
Індуктивні методи встановлення причинних зв’язків між явищами.Види індуктивних умовиводів: повна і неповна індукція.Поняття індуктивного умовиводу...
Предмет и задания истории психологии как отрасли психологической науки
Задачи истории психологии как отрасли психологической науки.Предмет истории психологии...
Норми сексуальної поведінки людини
Стереотипи сексуальної поведінки людини.Сутність сексуальної поведінки людини...
Особливості становлення та розвитку вітчизняної психотерапії
Стратегічні шляхи розвитку психотерапії та медичної психології в Україні.Становлення і розвиток вітчизняної психотерапії...
Розвиток логіки в першій половині 20 століття
Розвиток логіки в ХХ ст. та логіко-філософська думка в Україні.Етапи розвитку сучасної логіки...
Огляд категорії психологічного мистецтва на прикладі декоративно-прикладного мистецтва України
Українське монументально-декоративне мистецтво. Ткацтво - один з найдавніших і найважливіших елементів національної культури України.Вишивка як твір декоративно-прикладного мистецтва...
Логіка
Види відповідей. Види критики. Парадокси теорії іменування...
Християнське вчення про зміст людського буття
Походження людини у християнському вченні та християнських цінностей.Специфіка і аспекти релігійного вчення про буття людини...
Небезпеки психологічного впливу на людину (шахрайство, шантаж, загроза)
Психіка людини і безпека життєдіяльності.Маніпуляція та шантаж як види психологічного впливу на людину.Поняття шахрайства та обману...
Терапевтический психоанализ
Понятие инфантильного невроза и его роль в формировании взрослой невротичности.Пути образования симптомов. Симптом как исполнение желания. Этиологическое уравнение невроза.Смысл...
Сучасні психологічні теорії
Умови становлення і розвитку особистості у вітчизняній психології.Розвиток мотивації в діяльності “зсув” мотиву на мету (О.М.Леонтьєв).Теорія виникнення неврозу за...
Розвиток логічного знання в Стародавній Індії
Існували такі вимоги до промов: виразність (зокрема чіткість дикції), уникнення ущипливих зауважень, роздратованості, гніву, грубощів. Під час дискусії мають добре працювати пам'ять і...
Розвиток та формування емоційної сфери дітей
Емоційний розвиток та благополуччя дитини.Вплив батьківського ставлення та родинного виховання на емоційну сферу дитини.Ґенеза емоційних особливостей у дітей різного віку та статі...
Загальна психологія
Опитування як метод психології.Анкетування і його використання в роботі психолога.Загальні вимоги до організації та проведення психологічного дослідження...
Логіка епохи Відродження
Вчення представників епохи Відродження про статус логіки як науки.Особливості розвитку логіки в епоху Відродження...