Психологія
Різновиди і властивості уваги
Взаємозв’язок уваги та діяльності людини.Різновиди та властивості уваги.Поняття та сутність уваги...
Логіка за Арістотелем
Логіка Аристотеля та його вчення.Характер логіки Аристотеля...
Особливості формулювання та редагування питань анкети
Формулювання та редагування питань анкети.Характеристика видів відкритих та закритих питань, що використовуються при складанні анкети.Поняття та структура анкети...
Механізми пам’яті
Індивідуальні особливості пам'яті.Фізіологічне підґрунтя та механізм пам'яті.Поняття пам'яті та її теорії...
Особистісна реалізованість людини в онтогенезі
В дисертації викладено результати теоретико-методологічного обґрунтування та емпіричного вивчення феномену особистісної реалізованості – психічного образу, в якому відображено...
Історія розвитку логіки в Стародавній Індії
Перший період розвитку індійської логіки.Другий період. Логіка школи ньяя.Третій період. Період розквіту індійської логіки...
Міф, як джерело психологічної думки
Підходи до визначення міфу у психології.Міфологія як предмет теоретичного аналізу...
Психологічна проблема та шляхи її розв’язання у психологічній науці
Мозок, людська психіка і психічне в єдності світу.Розуміння психології як науки про душу. Особистістьу теорії С.Л. Рубінштейна.Психологічна проблема та шляхи її розв’язання у...
Професійна спостережливість та прийоми її розвитку
Дослідження організаційно-педагогічних умов формування професійної спостережливості у майбутніх офіцерів ОРД.Основні прийоми розвитку спостережливості.Формування професійної...
Визначення логіки як науки
Логіка як наука: її предмет, метод, а також практичне значення її знань.Загальна характеристика формальної логіки як науки.Структура сучасної логіки...
Психологічна характеристика процесу ділового спілкування
Структура процесу ділового спілкування. Характеристика основних етапів становлення процесу ділового спілкування. Основні функції та роль у життєдіяльності...
Загальні вимоги до організації робочого місця психолога
Психологічний кабінет в освіті.Призначення психологічного кабінету та вимоги до його оформлення.Організація місця консультативної бесіди психолога...
Історія логічних вчень
Основні етапи розвитку логіки.Сучасна некласична логіка.Виникнення логіки як науки...
Формування логіки І.Канта
Судження Е.Канта.Основні поняття логіки І.Канта...
Психологічні засади політичної влади
Психологічна природа владних відносин.Зміст політичної психології індивідів...
Практичні сфери застосування психодіагностики
Психодіагностична діяльність психолога як засіб психологічної допомоги особистості.Сфери життя, які охоплює психодіагностика...
Понятие психологического кризиса
Формы переживания человеком психологических кризисов.Понятие жизненного кризиса и его проявления...
Спільне та відмінне у відчуттях і сприйманні: їхня роль в життєдіяльності людини
Поняття та роль відчуттів у житті людини.Закономірності та властивості відчуттів і сприймання...
Вплив науки психології на розвиток теорії і практики менеджменту
Соціально-психологічний клімат і його вплив на ефективність діяльності організації.Особистісні якості керівника як передумова ефективного менеджменту персоналу.Роль людського фактора і...
Загальна психологія
Вплив почуттів на запам’ятовування.Загальна характеристика почуттів...
Історія психології
Конкретно-науковий підхід до пояснення історії психології.Тестові завдання...
Оцінка рівня психологічної готовності професіонала до ризикових дій
Визначення ступеня ризику та його оцінка.Схильність та професійна готовність індивіда до ризику...
Психологія як наука
Тестові завдання. Визнання наприкінці XIX ст. психології як самостійної науки...
Комунікабельність - основа успіху ділової людини
Поняття та особливості комунікабельності. Роль комунікації та комунікабельності у діяльності...
Епоха Відродження: гуманізм як історична першооснова психології особистості
Психологічні ідеї епохи Відродження. Основи психології мислителів Відродження...
Інтуїція її визначення та значення під час комунікації
Поняття та особливості інтуїції. Особливості прояву інтуїції в діловому спілкуванні та діяльності...
Характерні риси логічного знання доби Середньовіччя
Особливості логіки в період Середньовіччя.Проте схоластична логіка була необхідним етапом розвитку цієї науки хоча б тому, що сприяла популяризації логічних знань...
Стиль життя та тип професійної кар’єри
Вплив стилю життя та стадій на розвиток кар’єри.Сутність поняття, типи і фактори кар'єри...
Особливості вивчення нервової системи. Нейропсихологія
Темперамент і нервова система як фактори формування особливості.Характеристика структури вищої нервової діяльності. Спадкові та соціальні прояви нервової системи.Психіка і мозок....
Педагогіка та психологія
Найбільш видатні фігури педагогіки і психології (Макаренко, Сковорода).Взаємозв’язок психології ї педагогіки з іншими науками.Приорітети сучасної освіти...