Психологія
Особистість та її самоконтроль
Етичні вчення Стародавнього Сходу. Зміст і функції морального ідеалу. Совість та сором як форми морального самоконтролю особистості. Пам’ять у житті людини. Види пам’яті....
Психологічні особливості поведінки людини в екстремальних ситуаціях
Поведінка в екстремальних ситуаціях, забезпечення особистої безпеки. Психологічні особливості організму людини в екстремальних ситуаціях...
Психологія людини та її безпека
Психіка людини і безпека життєдіяльності. Вплив темпераменту на діяльність людини...
Пам’ять як психічний пізнавальний процес
Визначення та загальна характеристика пам’яті. Запам’ятовування, його особливості. Індивідуальні особливості пам’яті...
Поняття сорому
Сором як страх осуду. Поняття "сором"...
Психологічний феномен керівництва та лідера в діловій сфері
Керівництво та лідерство. Різновиди керівників у практиці вітчизняних ділових стосунків.Типи менеджерів-керівників в американській діловій культурі.Поняття, типологія, стилі і принципи...
Сон як природний психофізіологічний стан організму, етапи сну
Психофізіологічна характеристика сну.Види та фази сну...
Психологія управління колективом
Розвиток групи в колективі. Організація переговорів з метою вирішення проблем та ускладнень...
Проблема природы психики в отечественной психологии
Общественно-историческая природа психики человека и ее формирование в онтогенезе человека.К.Д.Кавелин о культурной детерминации природы психики.Два направления в проблеме природы психики...
Гуманістична концепція особистості
Особливості концепції особистості. Гуманістичні підходи до розгляду особистості...
Роль Герберта Спенсера у розвитку психологічної науки
Постать Герберта Спенсера та його основні праці. Герберт Спенсер як фундатор еволюціонізму та його основні погляди...
Психологічні основи художньої творчості молодших класів
Показники готовності дитини до творчої діяльності. Природа й типологічні особливості дитячої творчості. Природа образотворчої діяльності дітей...
Сучасні концепції саморозвитку особистості
Основні концепції та джерела саморозвитку та самовиховання особистості. Рушійні сили та механізми саморозвитку. Робота особистості з власного саморозвитку. Саморозвиток - це...
Вікова психологія
Розвиток усної та письмової мови.Природні особливості дитини та труднощі в навчанні.Пам’ять у дітей молодшого шкільного віку достатньо хороша. Вони легко засвоюють нове, конкретне і...
Психічні процеси, властивості і стани у структурі особистості. Формування особистості
Людина – представник людського роду Homo sapiens. Індивід – це окремий представник людського роду, конкретна самість. Особистість – суспільна людина, якій притаманні погляди на...
Уява як пізнавальний процес
Характерні особливості уяви. Види уяви. Процеси уяви. ...
Правила доказового міркування
Правили щодо тези й антитези та їх значення для юридичного доказування. Правила щодо аргументації та демонстрації. Їх роль у судовій практиці...
Імідж ділової людини
Зовнішній вигляд ділової людини. Ефекти сприйняття людини людиною. Формування ділового іміджу. Ефекти сприйняття - це психологічні особливості, у силу яких ми сприймаємо людину або...
Відповіді на питання Історія психології
Теорія найвищих психологічних функцій Л.С. Виготського. Психоаналіз як психологічно-філософська концепція. Психологічні ідеї у роботах вчених арабського Сходу...
Дослідження схильності до ризику
Аналіз схильності до ризику як риси характеру має важливе значення для психологічного прогнозування процесів прийняття рішень у невизначеній ситуації...
Психологічні особливості ставлення до жінок у західній культурі
Ставлення до жінок в різні історичні періоди. Психологічній аналіз поняття "ставлення до жінок".Ставлення як психологічний феномен....
Діагностика психологічної готовності дитини до школи
Рольова гра для підвищення психологічної готовності до шкільного навчання.Проблема готовності до шкільного навчання у вітчизняній і зарубіжній психології.Готовність дитини до шкільного...
Соціально – психологічний клімат мого робочого місця
Соціально-психологічний клімат керівництва.Стиль керівництва.Психологічна характеристика керівника...
Воля до влади - психологічні погляди Ніцше
Теоретико-методологічні аспекти поглядів Ф.Ніцше. Поняття «ressentiment» у концепції волі до влади Ф.Ніцше. Теоретичні філософські підходи у вивченні волі...
Інтерактивні методи профілактики адиктивної поведінки
Визначення основних понять у сфері алкогольної і наркотичної залежності. Методологія соціальної роботи з особами з наркотичною залежністю. Інтерактивні методи профілактики адитивної...
Психологія індивідуальності та її розвиток
Поняття індивідуальності та особистості. Соціальні та біологічні умови психічного розвитку індивіда...
Мислення і засоби його активізації
Теоретичні основи, вивчення проблеми мислення. Поняття мислення. Емпіричне дослідження явища мислення. Рекомендації  щодо покращання аналітичності мислення. Творче мислення...
Психологія важкої дитини
Порушення поведінки, пов'язнане з неправильним вихованням. Патологічне формування характеру. Поведінка дітей і підлітків з психопатією...
Различные подходы в образовании психологической структуры личности
Типологический подход к определению структуры личности.Способности как проявление индивидуального в психике.Психологическая структура личности...
Типи мислененя та їх характеристика
Як Ви розумієте “платонівсько-арістотелівський” (логіко-раціоналістичний) та “александрійсько-біблейський” типи мислення? Елліністичні, римські та християнські складові...