Психологія
Основи психології
Темперамент. Типи і властивості темпераменту.Співвідношення мовлення і мислення.Еволюція психіки у тваринному світі...
Соціально - психологічні фактори адаптації в період переживання життєвих криз
Теоретичні проблеми адаптації  в період переживання життєвих криз. Психологічні чинники соціальної адаптації. Кризовий стан: норма і відхилення. Свобода ставлення до скрутних...
Психологія вагітних жінок
Психологія жінки у період вагітності. Фізіологічні зміни в організмі вагітної жінки. Вплив стресу на вагітність. Релаксація для вагітних жінок...
Соціальна психологія
Поняття, сутність, роль любові у трансформації особистості та суспільства (Е. Фромм, З.Фрейд, В. Райх, А.Лоуен, Х.І.Хан, Д.С. Соммер тощо). Шляхи психологічної роботи працівників ОВС з масовидними...
Взаємозв’язок свободи, відповідальності та провини
Теоретико-методологічні аспекти понять свобода, відповідальність, провина і моральність.Дослідження проблем свободи, відповідальності у філософії права та їх основні проблеми.Значення...
Психологічна наука
Відмінність життєвих психологічних знань від наукових. Причина і сутність кризи психологічної науки. Функції психіки. Рефлекторність психіки. Відмінність психіки тварин від психіки людини...
Психофизиологическое развитие дошкольника
Особенности развития организма дошкольника. Основы гармоничного психофизического развития ребенка. Сюжетные занятия физкультурой дошкольников, как образец совместной работы...
Структура понять
Сутність та види понять. Видита структура понять.Поняття, як і уявлення, відображають предмети, явища та їх ознаки. Проте між ними існують і суттєві відмінності. Важко перебільшити роль...
Психологія та етика ділового спілкування
Що дають Вам знання з етики спілкування для майбутньої професійної діяльності? Визначте в чом полягають результати ведення принципових переговорів?...
Проблеми алкоголізму та тютюнопаління серед дітей та молоді: шляхи подолання
Шкідливі наслідки споживання алкоголю та шляхи подолання цієї звички. Роль фахівців у запобіганні тютюнокурінню серед молоді. Рівень розповсюдженості куріння серед дітей та молоді...
Зовнішні та внутрішні чинники розвитку особистості
Особистість - це сукупність різних рис та вад характеру, що роблять людину унікальною, несхожою на всіх інших. Вона містить у собі не тільки духовні властивості, але й фізичні, розумові,...
Базова, модальна і типова особистості
Характеристика модальної особистості. Поняття типової особистості...
Етапи розвитку творчості
Ми виходимо з того, що закони чисел — закони природи — допоможуть визначати норми психічного і фізіологічного розвитку та розгортання у часі механізмів діяльності людини...
Тренинги в работе практического психолога организации
Иногда психологи считают, что применение стандартных психометрических средств необходимо лишь в процессе научного исследования, а в практической работе полагаются на свой опыт общения с...
Психодіагностика здібностей
Обробка результатів та практичне використання.Методика визначення рівня та структуриздібностей.Теоретичні аспекти вивчення здібностей та їх психодіагностика.Проблема здібностей в...
Поняття про психологічний розвиток
Суть, характеристика, огляд фактів, що обумовлюють розвиток. Рушійні сили психологічного розвитку...
Психологія управління підприємством
Психологічні закономірності управлінської діяльності. Особливості стратегій і тактика вирішення завдань управління...
Стереотипи та їх особливості
Стереотипи: поняття, види, рівні, класи. Особливості професійної діяльності психолога. Дослідження сучасних стереотипів відносно особистості та професійної діяльності психолога...
Імідж та ефекти ділової людини
Зовнішній вигляд ділової людини. Ефекти сприйняття людини людиною. Формування ділового іміджу. Одяг - важлива частина іміджу людини. Старомодно одягнений керівник може догодити в очах...
Невербальні засоби спілкування та культура поведінки
Класифікація невербальних засобів спілкування. Невербальні засоби і культура спілкування та поведінки. Невербальні засоби та етикет ділового спілкування. Поняття про невербальну...
Темперамент. Теория темперамента
Теоретико-методологические основы темперамента. Общее понятие темперамента. Отличительные признаки темперамента. Роль темперамента в трудовой деятельности. Темперамент и...
Діяльність шкільного психолога у молодших класах
Фобії у молодших школярів та боротьба з ними. Шкільні страхи малюків - школярів. Проблема шкільної дезадаптації у дітей молодшого шкільного віку...
Єдність моралі і різноманітність вдач
Сутнісний аналіз моральності та її єдності. Моральні підходи щодо діяльності людини та різноманітності вдач...
Розвиток самосвідомості і самооцінки
Розвиток самосвідомості починається на найбільш ранніх етапах онтогенезу з вирізнення дитиною себе із світу предметів та інших людей...
Психологія підприємницького мислення
Соціально-психологічні особливості успішного підприємця.Характеристика індивідуально-психологічних особливостей особистості підприємця.Аналіз підприємницької активності особистості і...
Феномен конформізму й особливості особистості
Поняття конформізму та його завдання. Поняття особистості, її структура, формування, типи особистостей. Характер, риси і типи характеру, значення для медичного працівника...
Юридична психологія
Юридична праця є цілеспрямованим процесом здійснення різних видів діяльності, яка передбачає включення людини в суспільно-правові процеси на підставі соціокультурних програм...
Розвиток і формування особистості
Поняття розвитку і формування особистості. Виховання як провідний фактор розвитку і формування особистості. Роль спадковості і середовища в розвитку і формуванні особистості. Рушійні...
Мислення та діяльність людини
Розсудок і розум як способи мислення діяльності людини. Поняття суспільства та суспільного буття. Чому ми не можемо обійтись без поняття суспільства?...
Вікові та індивідуальні особливості уваги
Поняття про увагу. Особливості та властивості уваги. Навколишнє середовище постійно впливає на органи чуття людини, проте не всі подразники вона відображає однаково чітко...