Психологія
Психологічна природа спілкування
Спілкування як одна з нагальних потреб людини. Спілкування як обмін інформацією. Спілкування як сприймання та розуміння одне одного...
Розвиток свідомості
Природні і суспільно-історичні передумови виникнення і розвитку свідомості. Свідомість і мова...
Психологічні уявлення епохи бароко
Гофрід-Вільгельм Лейбніц: проблема несвідомого; Томас Гобс: асоціація ідей. Джок Локк: два види досвіду. Бенедикт Спіноза: Бог – Природа. Рене Декарт: рефлекси і «пристрасті душі»...
Поняття про емоції та їх характерні особливості
Загальна характеристика емоцій. Головні функції емоції. Види емоцій та їх характеристика...
Рівні та види психологічного дослідження
Характеристика рівнів психологічних досліджень. Основні види психологічних досліджень...
Самопізнання
Процес самопізнання особистості. Сутність самопізнання. Формою самопізнання є усвідомлення людиною власної гідності (поняття, що виражає уявлення про цінність будь-якої людини як...
Конфлікти в організації: причини виникнення та засоби керування
Організаційний підхід до управління конфліктами в кризовій ситуації. Управління конфліктною ситуацією внутрішніми силами підприємства. Проблема конфліктності людських стосунків у...
Психологічні аспекти добору і перевірки персоналу
Система кадрової роботи з персоналом та її психологічні особливості.Об’єктивна необхідність та значення перевірки персоналу...
Етнопсихологія
Введення предмету етнопсихології в навчальну програму загальноосвітніх шкіл.Стан освідченості з етнопсихології в Україні. Сучасність.Шляхи введення предмету етнопсихології в структуру...
Дедуктивні умовиводи. Складні умовиводи
Умовно-категоричні умовиводи.Розділово-категоричні умовиводи.Скорочення і складні силогізми...
Професіональний стрес
Стрес на робочому місці. Шляхи уникнення стресу. Причини виникнення стрессу. Поняття та сутність стрессу...
Психологія управління
Загальні поняття стилю управління. Психофізіологічна сумісність людей у колективі...
Етапи розвитку творчості
Аби механізм творчості розвивався повноцінно треба, щоб людина стала творцем, і розвивалася природно і вільно. Хоча це не означає, що цей розвиток — пряма лінія, оскільки будь-який...
Найважливіші етапи розвитку психіатрії, роль психоаналітичних і психофізіологічних теорій у поясненні психічних і психопатологічних явищ
Сучасний період психіатрії в Україні. Становлення наукової психіатрії. Епоха нозологічної психіатрії.Донауковий період...
Кримінальна психологія у юридичній галузі
Кримінальна психологія, як галузь юридичної психології. Конформна поведінка злочинця. Психологічні основи допиту неповнолітніх...
Психологічний зміст поняття ”ризик”
 В загальному випадку дослідження ситуацій ризику направлені на оцінку вірогідності погіршення положення або негативного результату...
Психологічна готовність до професійної діяльності
Суть психологічної готовності до професійної діяльності. Структура готовності до професійної діяльності. Психологічна готовність — це виявлення суті властивостей і стану...
Взаємостосунки батьків та дітей, як психологічна проблема
Педагогічна культура батьків: поняття, складові, рівні сформованості. Батьківський авторитет. Психолого-педагогічна культура батьків...
Психологічна думка в епоху Відродження (Італія, Іспанія)
Психологічні ідеї середньовічної Європи. Духовне життя епохи Відродження. Психологічні аспекти навчання та розвитку дітей в середньовіччі та в епоху Відродження...
Психологія управління
За допомогою яких документів здійснюється регламентація професійно-функціональних ролей в організації? Розкрийте можливості використання методів активного соціально-психологічного...
Патопсихологія вікових особливостей
Вікова періодизація психічного розвитку. Характеристика вікових періодів...
Виникнення наукових уявлень про психіку та їх розвиток
Провідні психологічні теорії античності (Платон, Аристотель). Розвиток вчення про душу е рамках філософських знань (Ібн Сіна, Ібн Рошду, Декарт, Спіноза, Локк). Виділення свідомості як...
Темперамент та можливості його зміни
Вплив темпераменту на процес розвитку, виховання і формування особистості.Методики дослідження темпераменту.З історії вчень про типи темпераменту. Визначення та основні компоненти...
Професійна позиція практикуючого психолога
Особистість психолога. Особливості професійної діяльності психолога.Розвитку самопізнання сприяє великий і інтенсивний курс індивідуальної і групової терапії, особливо в групах,...
Роль психологічної служби в оптимізації управління
Застосування психологічних служб в організаціях. Соціально-психологічний клімат і його вплив на ефективність діяльності організації. Роль психологічних служб складається в...
Мислення, його види і формування, уява
Загальне поняття про мислення. Функції уяви. Уява. Думка і висновок. Розуміння. Види мислення...
Особливості дитячої творчості
Останнім часом в психологічній науці та освітянській практиці значна увага приділяється проблемі творчих та інтелектуальних здібностей. Доведено, що зв'язок між цими здібностями...
Теоретичні основи психології особистості
Генетична психологія ґрунтується на тих логіко-методологічних засадах, що справжнє пізнання і розуміння об'єкта дослідження можливе лише за умови простеження виникнення і становлення...
Типологія спілкування: типи, функції, проблеми, компоненти психотехніка
Сутність та значення спілкування. Види спілкування. Основні типи, принципи та суперечності спілкування. Механізми спілкування...
Витоки ділових конфліктів та їх роль в процесі управління
Типи конфліктів. Типи поведінки в  конфліктній ситуації. Функції конфлікту...