Релігія
Об´єкт релігієзнавства як науки

Релігієзнавство належить до складних за структурою, багатоаспектних полідисциплінарних галузей знань.

Релігієзнавство

Релігія як феномен сформувалася у намаганнях людини пізнати особливості буття світу, сили, що панують у ньому, а також своє місце і роль у процесах, що відбуваються у природі, суспільстві, різним чином торкаючись її буття.

Проблеми походження релігії

Релігія — необхідна складова суспільного життя, важливий фактор становлення та розвитку, а за певних умов — і вдосконалення суспільних відносин.

Ісламський фактор у розвитку міжнародного тероризму

Особливості ісламського фактору в міжнародному тероризмі. Тероризм ісламістських терористичних організацій

Роль містицизму в етиці Середньовіччя
Визначення поняття містики в контексті релігії, філософії та науки. Провідні ідеї містики.Особливості феномену містицизму...
Історія християнської церкви в Україні
Початок християнства на Україні. Хрещення Руся та його значення. Християнство та його місце в культурному житті України...
Католицизм – одна з гілок християнства
Сучасний стан католицької церкви в Україні.Сучасний стан розвитку католицизму в Україні та світі.Поняття католицизму та його спільні риси з православ’ям...
Характерні особливості магії, як форми ранніх релігійних вірувань
Поява та поняття магії як релігійного вірування. Магія як форма релігії...
Правила Шаріату і сімейне виховання
Роль та місце шаріату в сімейному вихованні.Основні принципи шаріату...
Кодекс канонів східних церков – джерела канонічного права
Канонічне право Східної Церкви.Характеристика Кодексу канонів східних церков як джерела канонічного права...
Релігія стародавнього світу
Давньоримська релігія. Релігія і влада в Римській імперії.Класичний період розвитку релігії у Греції. Олімпійські боги, культура і храми.Релігія стародавнього сходу...
Єгипетські божества
Релігія та міфологія стародавніх єгиптян. Характеристика основних божеств Єгипту...
Мораль та релігія кінця 19 початку 20 століття
Мораль як діяльнісно-практичне відношення до світу.Поняття та особливості релігії та моралі.Сучасний розвиток моралі та релігії...
Біблія – святе письмо християн
Сучасні тлумачення текстів Біблії. Релігійно-культурний зміст книг Старого і Нового Заповіту. Походження і структура Біблії. Переклади і видання Біблії...
Буддизм і індуїзм в Індії. Особливості взаємовідносин
Головні особливості розвитку та релігійної системи індуїзму.Характеристика найважливіших культів індуїстського пантеону.Теоретичні аспекти релігійного вчення буддизму в...
Проблеми походження релігії
Історичний генезис релігій. Ранньоісторичні форми релігії.Структура сучасних релігій (загальна характеристика).Розмаїття релігій світу та проблеми їх класифікації...
Функції і роль релігій у суспільстві
Характеристика суспільних функцій релігії. Роль релігії у суспільстві...
Сім Вселенських Соборів
Формування основних догматів християнства. Проведення Вселенських соборів...
Розкол Християнської церкви 1054 року
Основні причини та передумови розколу християнської церкви.Політична доцільність, культурне підґрунтя та суб’єктивний фактор розколу.Наслідки розколу християнської церкви та...
Роль церкви в становленні незалежності України
Релігія та її місце в політичній системі незалежної України.Роль православ’я у сучасному українському етнонаціональному середовищі...
Розвиток іконопису в Україні
Іконопис доби бароко. Видатні іконописці.Іконопис як вид живопису. Заснування Київської школи іконопису. Сюжети ікон.Особливості іконопису ХІV-ХVІ століття...
Юридична природа соборного управління в християнській церкві
Вище управління римсько-католицької церкви.Урядова влада церкви.Церковне та соборне управління...
Акутальні питання релігієзнавства
Соціально-історичні причини та ідейні джерела виникнення буддизму.Походження релігії та її ранні форми...
Роль і значення іудаїзму в формуванні і розвитку християнської культури
Іудаїзм в сучасній Україні. Хасидизм.Філософські й моральні принципи іудаїзму.Історичні умови виникнення та розвитку іудаїзму...
Класичні соціологічні концепції релігії
Характеристика соціологічної концепції релігії, її основні постулати. Основні концепції релігії. Соціальні чинники релігії...
Релігієзнавство
Рецидиви язичництво. Неязичницькі напрямки в Україні: рідновірчі і рунвірські.Загальні характеристики і особливості світових форм релігії.Особливості родоплемінних вірувань...
Об´єкт релігієзнавства як науки
Предмет, об'єкт і структура релігієзнавства.Особливості об’єкту релігієзнавства...
Релігієзнавство середніх віків та Відродження
Особливості релігії в період Відродження. Роль церкви у середні віки...
Українське законодавство про релігійні організації
Правове забезпечення свободи совісті в Україні.Конституція України про свободу совісті і свободу релігії.Державно-церковні відносини в історії України...
Догмат Святої Трійці
Сутність догмату про Пресвяту Трійцю. Догмат про Святу Трійцю – основа християнської релігії. Незбагненність догмата про Святу Трійцю...