Соціологія
Технологічний прогрес як чинник розвитку соціальної сфери

Науково-технологічний прогрес та його вплив на суспільство. Пріоритетні напрямки технологічного прогресу у соціальній сфері

Соціологія

Соціальний процес — послідовна зміна явищ соціального буття, соціальні зміни в динаміці.

Суспільство як комунікативна система (Луман, Габермас (Хабермас)

Комунікаційна модель громадянського суспільства. Теорія суспільства та основні ідеї в комунікативній етиці Ю. Габермаса. Теорія суспільства у поглядах Н.Лумана

Основні етапи розвитку соціології

Передумови виникнення соціології. Основні етапи становлення і розвитку соціології як науки

Розвиток соціології в Росії та Україні

Соціологічне опитування “Відношення до вживання нікотину, алкоголю та наркоманії. Соціологічна парадигма XX сторіччя (теорія соціального конфлікту, теорія соціального обміну, символічного інтеракціонізму). Розвиток соціології в Росії та Україні

Соціологія в системі суспільних і гуманітарних наук
Зв'язок та відмінності соціології з іншими науками.Роль соціології в суспільстві, її функції та завдання...
Соціологія праці
Розкрийте особливості участі профспілок та їх об'єднань у соціальному діалозі на регіональному (місцевому) рівні в Україні.Праця і робота: етимологія і еволюція понять за часів античності...
Соціологія праці і соціальний контроль
Громадська думка як елемент соціального контролю.Сутність соціального контролю, його призначення.Поняття соціології праці та її предмет вивчення...
Який зміст вкладається в поняття "Професійна соціальна работа"
Особливості професійної соціальної роботи в Україні. Сутність соціальної роботи як професійної діяльності...
Соціальний аналіз суспільства
Розвиток суспільства як проблема соціології. Типологія суспільства у соціології. Поняття та фундаментальні ознаки суспільства...
Інформаційно-технічне суспільство і тенденції його розвитку
Проблеми інформаційно-технічного суспільства.Поняття та становлення інформаційного суспільства...
Соціологія
Соціальні вчення Нового часу та Просвітництва у Західній Європі та Америці.Соціологія економічного життя...
Людина як самоорганізована самоуправляєма соціальна система
Особливості соціалізації людини.Людина в системі соціально-політичних відносин...
Специфіка і вміст інформаційних суспільних стосунків
Поняття та особливості інформаційного продукту. Об'єктивні тенденції розвитку інформаційних потреб суспільства. Інформаційний ресурс у системі суспільного розвитку...
Коротка характеристика французької соціологічної школи (Турен, Будон, Будьє)
Основні погляди соціологів французької соціологічної школи. Характеристика французької соціологічної школи...
Основні етапи формування антропологічних знань
Удосконалення методів досліджень. Головні шляхи розвитку сучасної антропології.Виникнення антропологічних товариств та їхня роль в історії науки про людину.Дарвінізм та його вплив на...
Соціологія як наука, взаємозв’язок з іншими науками
Предмет соціологічної науки. Визначення об'єкта соціології.Сутність та зміст соціології...
Соціальні ідеї та політика у сучасному світі
Особливості соціальних ідей та політики на Україні.Формування моделей соціальної політики як складова державного управління...
Вплив демографічної ситуації в Україні на стан і розвиток трудових ресурсів
Перспективи розвитку трудових ресурсів в Україні.Сучасний стан розвитку трудових ресурсів та вплив демографічної ситуації.Характеристика демографічної і трудоресурсної ситуації в...
Система соціально-правового захисту дітей в Україні
Особливості та загальні основи соціально-правового захисту дітей. Проблеми правового захисту дитинства в Україні. Засади державної політики щодо соціального захисту дітей. Права дітей з...
Соціологія права
Правова політика.Метод соціології права...
Соціальна оцінка людини. Я-концепція
Формування позитивної професійної Я-концепції шляхом розвитку міжособистісних відносин.Соціальна оцінка персоналу як складова мотивації трудової поведінки.Соціальна-психологічна оцінка...
Організації та об´єднання роботодавців як суб´єкти соціального партнерства
Статус організацій підприємців у соціально-трудовій сфері.Основні форми соціального партнерства в Україні на сучасному етапі...
Соціальний дарвінізм – хибна думка про людину
Представники соціального дарвінізму та його подальший розвиток. Поняття соціального дарвінізму...
Суспільство як комунікативна система (Луман, Габермас (Хабермас)
Теорія суспільства та основні ідеї в комунікативній етиці Ю. Габермаса.Теорія суспільства у поглядах Н.Лумана.Комунікаційна модель громадянського суспільства...
Методы преподавания социологии
Экзамены и зачеты, как важная форма учебного процесса.Методология подготовки лекций...
Держава головний суб’єкт соціального правління
Характеристика державного управління.Особливості держави як об’єкту соціального управління...
Завдання соціології на даному етапі розвитку суспільства
Основні завдання соціології на сучасному етапі.Роль соціології в суспільстві та її функції...
Роль сім´ї у сучасному суспільстві
Стан і тенденції розвитку сучасної сім'ї в Україні.Основні функції сім'ї в суспільстві.Визначення ролі сім’ї у суспільстві...
Е.Фром: концепція людини та двох способів індивідуального життя (“Мати чи бути”)
Вчення про людські потреби в філософії Е. Фромма. Проблема концепції людини та способів життя Е.Фромма. Чинники взаємодії людини та суспільства в теорії Е.Фромма...