Соціологія
Соціологія держави в працях Леніна
Ленінське обґрунтування суспільства та його економічного розвитку.Уявлення В. І. Леніна про соціалістичне і комуністичне суспільство...
Жіночій роман як комунікація
Особливості будови жіночого роману.Встановлення належної комунікації пов'язано з розв'язанням багатьох питань. Це готовність партнерів встановлювати комунікацію, виявлення та...
Роль і місце засобів масової інформації у формуванні громадської думки
Засоби масової інформації здійснюють свою політичну, управлінську роль у політичній системі шляхом обговорення, підтримки, критики й осуду різних політичних програм, платформ...
Стадії розвитку соціальних рухів
Характеристика стадій розвитку соціальних рухів.Сутність соціальних рухів, їх природа і типи...
Види соціального управління та їх особливості
Характеристика основних видів соціального управління.Основні класифікації видів соціального управління...
Поняття "цивілізація" та "культура" - їх спільність та відмінність
Підходи до визначення поняття "цивілізація". Співвідношення культури і цивілізації.Типологія цивілізацій...
Соціальна політика
Ідеологічні погляди на соціальну політику, що домінують у країні (зокрема позиція правлячої партії або коаліції стосовно соціальних програм).Розкрийте основні напрями вирішення проблеми...
Характеристика основних понять соціології
Асоціативні (зближення) та десоціативні (віддалення) соціальні процеси. Конфліктність (наведіть приклади).Характеристика основних понять соціології способу життя...
Соціологія організації та управління
Функції, принципи, методи, форми управління. Соціальні інститути як колективні утворення: типи, структура, функції...
Що є об’єктом цього виду професійної діяльності?
Об’єкти соціальної роботи.Перспективи формування досконалої системи соціального захисту в Україні...
Який із типів сім’ї домінує сьогодні в українському суспільстві
Стан і тенденції розвитку типів сім'ї в Україні. Типологія і структура сім’ї. Проблеми сучасної сім’ї...
Соціологічні опитування
Соціологічне опитування “Відношення до вживання нікотину, алкоголю та наркоманії.Соціологічна парадигма XX сторіччя (теорія соціального конфлікту, теорія соціального обміну,...
Теорія соціальної стратифікації та соціальної мобільності Пітіріма Сорокіна
Особливості стратифікації суспільства за П.Сорокіним.Особливості системи стратифікації суспільства та соціальної мобільності...
Специфіка вуличної соціальної роботи
Вулична соціальна робота з особами, які вживають психоактивні речовини.Теоретико-методологічні аспекти вуличної соціальної роботи.Основні напрямки вуличної соціальної роботи...
Структурованість соціальної системи
Поняття соціальної структури суспільства та її основні елементи.Суспільне буття та суспільна свідомість...
Громадянське суспільство як основа цивілізаційного розвитку
Громадянське суспільство як передумова створення демократичної політичної системи. Головні ознаки громадянського суспільства...
Об’єкт соціального управління, його особливості і типологія
Характеристика колективу як соціального об'єкту управління.Поняття об'єкту соціального управління...
Демографічна політика України в сучасних умовах
Сучасна демографічна ситуація в Україні і основні напрями демографічної політики держави. Шляхи подолання демографічної кризи...
Соціологія
Соціальна стратифікація та соціальна мобільність.Провести порівняльний аналіз суспільних систем.Розробити класифікацію періодів розвитку соціології...
Суспільні рухи в оцінці Н. Григорієва
Недосконалість патримоніальної, антропологічної, національної, племінно-територіальної теорій пов'язана з існуванням різнорасових народів і держав; дарвіністична теорія заперечується...
Роль національної ментальності в житті суспільства
Риси та особливості українського менталітету, його вплив у суспільстві.Формування національного менталітету - нагальне завдання сучасної Української держави.Особливості формування...
Принципи вивчення соціальних інститутів
Поняття інституалізації.Принципи вивчення соціальних інститутів.Наука як соціальний інститут.Поняття соціального інституціалізму...
Об’єктивні основи формування доходів населення
Пріоритетні завдання політики держави із регулювання доходів населення. Перспективи формування доходів населення в умовах економічного зростання в Україні. Теоретичні основи формування...
Сім`я її соціальні функції та роль у житті особистості
Значення сім’ї та її роль в житті особистості.Основні функції сім’ї...
Природний рух населення України
Характеристика та особливості природного руху на Україні.Природний рух населення: сутність і показники оцінки.Природний рух населення України та чисельність...
Соціальна група як об’єкт соціального дослідження
Види соціальних груп як об’єктів соціального дослідження.Поняття та головні риси соціальних груп...
Соціально-трудові відносини зайнятості
Правове регулювання проблеми зайнятості. Особливі гарантії та компенсації держави в разі втрати роботи.Державна служба зайнятості та її роль у працевлаштуванні...
Основні методи, прийоми, засоби самопізнання
Основні прийоми та засоби самопізнання.Соціальна роль самоосвіти в удосконаленні особистості молодих фахівців та їх професійній самореалізації, основні мотиви та методи самопізнання...
Соціальна політика
Вплив яких міжнародних організацій визначає пріорітети у соціальній політиці України.Назвіть основні шляхи вирішення проблеми фінансування соціальної сфери на засадах соціальної...
Людина і суспільство
Глобальні проблеми людства на сучасному етапі. Людина в умовах науко-технічного прогрессу. Основні течії живопису наприкінці 20-го - початку 21 століття...