Вплив рекреаційно-туристичної діяльності на ефективність функціонування економіки регіону

Складні та неоднозначні трансформаційні процеси, що відбуваються в економіці України, знаходять відображення й в соціально-економічному розвитку регіонів. У цей період одним із перспективних напрямків може стати прискорений розвиток рекреаційно-туристичної сфери як такої, що має відповідне природно-ресурсне, певне інфраструктурне, трудоресурсне, організаційно-інформаційне забезпечення в ряді регіонів. На економіку регіону, її ефективне функціонування окрім інших причин впливає стан розвитку ринку рекреаційно-туристичних послуг.

Ринок рекреаційно-туристичних послуг – це система господарських зв’язків, де реалізується процес обміну рекреаційно-туристичних послуг на гроші та навпаки. Іншими словами, ринок рекреаційно-туристичних послуг – це сфера прояву економічних відносин між виробниками та споживачами рекреаційно-туристичного продукту.

Ефективність функціонування ринку рекреаційно-туристичних послуг визначається за допомогою багатьох показників, які можна об’єднати у декілька груп: показники соціально-економічного потенціалу рекреації і туризму; виробництва та реалізації рекреаційно-туристичних послуг; показники розвитку інфраструктури рекреаційно-туристичних підприємств; показники, що характеризують результати функціонування рекреаційно-туристичного ринку; витрати на виробництво рекреаційно-туристичних послуг; показники соціально-економічної ефективності рекреації і туризму.

Ефективна діяльність ринку рекреаційно-туристичних послуг регіону можлива лише за умов співпраці комерційних структур різного типу, форм організації та власності, що працюють у сфері рекреації і туризму і місцевої влади, що регулює рекреаційно-туристичну діяльність. Інструменти економічного регулювання, за допомогою яких регіональні органи управління можуть впливати на розвиток рекреаційно-туристичної сфери, складаються, насамперед, зі стимулювання розвитку підприємництва у цій галузі, планування та прогнозування рекреаційно-туристичної діяльності, удосконалення бюджетно-податкової системи, формування рекреаційно-туристичного ринку, де головними регулюючими факторами будуть попит та пропозиція рекреаційно-туристичних послуг.

Діяльність з використання рекреаційних ресурсів сприяє збільшенню товарообігу і розширенню сфери послуг, що призводить до зростання національного доходу. Рекреаційні послуги багатогранні. Вони є об’єктами купівлі-продажу. Праця, витрачена на виробництво рекреаційних послуг, реалізується на місці, тобто відбувається переміщення покупців до товару. Гроші, витрачені на ці послуги, поступають до різних секторів національної економіки і здійснюють прискорений кругообіг.

Додаткова вартість, яка створюється в економіці регіону, у процесі розподілу набуває форми прибутку господарюючого суб’єкту, заробітної плати робітників-резидентів, амортизаційних накопичень, а також є джерелом податкових відрахувань до місцевого і вищих бюджетів та позабюджетних фондів. При цьому до регіональних фінансів традиційно відносять регіональні бюджети та фінанси суб’єктів господарювання, які використовуються для задоволення регіональних потреб.

З іншого боку, функціонування сфери рекреації та туризму в регіоні може дати значний економічний ефект тільки при відповідному розвитку супутніх виробництв, які забезпечують як безпосередню діяльність галузей спеціалізації, так і необхідний об’єм використання і відтворення ресурсів. Іншими словами, виникає проблема забезпечення збалансованості регіональної економіки, єдності та протиріччя спеціалізації й комплексності розвитку регіону.

Таким чином, для економіки регіону рекреаційно-туристична діяльність може являти собою основу для економічного та соціального розвитку території, може бути джерелом її фінансових ресурсів, локомотивом регіонального економічного розвитку.

Схожі роботи
Аналіз безпеки готельних послуг
Готельні системи безпеки. Служба безпеки готельного комплексу. Режими охорони...
Тур до Великобританії - організація та проект
Умови в'їзду та можливі варіанти доставки туристів в країну.Набір вимог до процесів обслуговування туристів під час подорожі.Оцінка попиту та даний вид подорожей і портрет потенційного...
Особливості розвитку світового туризму в міжвоєнний період (20-30рр ХХст.)
Розвиток туризму в міжвоєнний період в Росії. Особливості розвитку світового туризму в міжвоєнний період...
Україна на світовому ринку туристичних послуг
Підвищення ефективності використання туристичного потенціалу України. Туристична індустрія як вид економічної діяльності і складова економіки України. Туристичні ресурси та...