Розвиток інтересу учнів до вивчення іноземних мов

ВСТУП..

РОЗДІЛ 1. Розвиток пізнавальних інтересів учнів до вивчення іноземних мов

1.1. Роль лінгвокраїнознавчого аспекту у підвищенні пізнавальної активності

1.2. Вдосконалення типології і структури уроку.

1.3. Активні методи навчання. Комунікативно-орієнтоване викладання іноземної мови

РОЗДІЛ 2. Методичні розробки уроків та позакласних заходів для середнього шкільного віку.

2.1. Конспекти уроків.

План-конспект підсумкового уроку з англійської мови у 5-му класі

Тема: Орієнтація на вулиці.

2.2. Конспекти позакласних заходів.

2.3. Вправи для формування загальних навичок аудіювання.

ВИСНОВКИ..

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..

ВСТУП

Радикальні зміни, які відбуваються у сучасному вітчизняному освітньому середовищі і віддзеркалюють тенденції розвитку світової освіти, особливо акцентують необхідність переорієнтації шкільного навчального і виховного процесу на забезпечення умов формування учня-громадянина розвинутого демократичного суспільства, якому притаманна динаміка соціального прогресу, прискорене зростання інформаційного потоку і, відповідно, барвисте різноманіття теорій, напрямків, ідей, поглядів.

Актуальність.Розвиток інтересу учнів до вивчення іноземних мов є, по-перше, могутнім фактором розвиваючого впливу на дитину в цілому, по-друге, - засобом удосконалення таких комунікативних умінь, як чітке оформлення думки, формулювання запитання, ведення діалогу, по-третє, - потужним джерелом нової соціокультурної інформації, яка потребує з боку дитини постійного аналізу, порівняння, оцінювання тощо. Поєднання цих трьох чинників зумовлює суттєві можливості іноземної мови у формуванні мислення дитини. Уміння реалізувати такий виховний потенціал іноземної мови при навчанні дітей молодшого та середнього шкільного віку залежить значною мірою від урахування вчителем індивідуальних психологічних і вікових особливостей дітей, володіння педагогічними закономірностями і дидактичними прийомами формування мислення.

Обгрунтування багатьох принципових положень, які забезпечують розвиток інтересу учнів до вивчення іноземних мов можна знайти в працях, присвячених розвиваючому навчанню (Н.Ф.Тализіна, В.В.Давидов, Д.Б.Ельконін, Г.С.Костюк) та застосуванню проблемного підходу у навчанні: зокрема, про перетворюючий характер пізнавальної діяльності учнів (М.І.Махмутов; М.М.Скаткін); співвідношення і чергування індивідуального і спільного пошуку рішення (А.М.Матюшкін); необхідність формування особистісного ставлення до проблеми в процесі її вирішення (А.В.Фурман). У зв’язку з цим задачею даного дослідження є аналіз загальних педагогічних і дидактичних умов формування інтересу учнів до вивчення іноземних мов з урахуванням психологічних особливостей цих вікових групи дітей.

Пізнавальна активність - це готовність та бажання учня до вивчення нового матеріалу розширеної тематики, що стосується вивчення іноземної мови та особливостей країни, мова якої вивчається, бажання самостійно розширювати знання з даного предмету, виявлення ініціативи в пошуку цікавої інформації, бажання застосувати набуті знання в повсякденному житті та при вивченні інших предметів.

Важливою умовою у підвищенні пізнавальної активності є інформованість викладача і учнів не тільки про заходи, спеціально направлені на вивчення іноземної мови, яка вивчається (таких, як навчальні програми телебачення і радіо), але і про інші можливі способи реалізації комунікативних потреб у навчальній діяльності. Уміння вчителя зацікавити, привернути увагу, зробити рекламу фільмові, передачі, безумовно, стимулює самостійну діяльність учнів, створює психологічну готовність до сприйняття нової інформації.

Виходячи з теми роботи я ставлю наступнумету роботи: показати розвиток пізнавальних інтересі до вивчення іноземних мов.

Завдання роботи:

  • показати розвиток пізнавальних інтересів учнів до вивчення іноземних мов (роль лінгвокраїнознавчого аспекту, вдосконалення типології та структури уроку, активні методи навчання)
  • розробити 2 конспекти уроків та 2 позакласних заходи на розвиток пізнавальних інтересів учнів для 5-6 класів, а також вправи для навичок аудіювання;

Об`єтом дослідження є інтерес учнів до вивчення іноземних мов.

Предметом дослідження єметодика вивчення іноземної мови.

Структура роботи: робота складається з вступу, 2-х частин – теоретичної та практичної, висновків та списку використаних джерел.

РОЗДІЛ 1.Розвиток пізнавальних інтересів учнів до вивчення іноземних мов

1.1. Роль лінгвокраїнознавчого аспекту у підвищенні пізнавальної активності

Одна з актуальних проблем сучасної методики навчання іноземної мови - орієнтація всього навчального процесу на активну самостійну роботу учнів, створення умов для їх самовираження і саморозвитку. В проекті розроблюваного експертними групами Ради Європи пакета документів під назвою “Європейський Мовний Портфоліо” відмічається, що в умовах геополітичної ситуації “європейське товариство стає більш інтерактивним, європейці стають більш мобільними і подорожують для збагачення свого професійного, освітнього та особистісного досвіду [11, с.42]. Але навіть для тих, хто мало подорожує, сучасні інформаційні технології роблять подолання мовних бар'єрів нормою життя.

Молоде покоління повинно підготувати себе до того, щоб мати максимальну користь з такого роду діяльності з метою вдосконалення своїх лінгвістичних знань, навиків і умінь.” В усіх матеріалах цього проекту зроблено акцент на самостійній роботі по вивченню іноземної мови, а на першому місті серед якостей майбутнього повноцінного члена європейського демократичного співтовариства називаються “здатність до самоорганізації, незалежність, висока самосвідомість, впевненість у своїх силах, поєднання незалежності мислення і дій з соціальною відповідальністю”. В такому контексті особливого значення набувають ідеї розвиваючого навчання, головною метою його є формування особистісної активності учнів. Останнє забезпечує активне відношення до знань, систематичність і наполегливість у навчанні, позитивні результати та успішна безперервна освіта.

Пізнавальна активність - це готовність та бажання учня до вивчення нового матеріалу розширеної тематики, що стосується вивчення іноземної мови та особливостей країни, мова якої вивчається, бажання самостійно розширювати знання з даного предмету, виявлення ініціативи в пошуку цікавої інформації, бажання застосувати набуті знання в повсякденному житті та при вивченні інших предметів.

Для цього необхідно пропонувати дітям вивчення тем, які безпосередньо стосуються країни, мову якої вони вивчають.

Читання книг, журналів та газет, перегляд телепередач, документальних та художніх фільмів на іноземній мові сприяє розширенню світогляду учнів, їх обізнаності в усіх сферах життєдіяльності людини. У дітей виникає бажання розповісти про прочитане, побачене або почуте стосовно подій, що відбуваються у країні, мову якої вони вивчають.

При вивченні іноземної мови обов'язковим повинно бути передбачене:

- оволодіння знаннями про культуру, історію, реалії та традиції країни, мова якої вивчається (лінгвокраїнознавство, країнознавство);

- залучення до діалогу культур (іншомовної та рідної);

- усвідомлення учнями суті мовних явищ, іншої системи розуміння, через яку може сприйматися дійсність;

- розуміння особливостей свого мислення;

- порівняння явищ іноземної мови, що вивчається, з рідною мовою;

- уміння вчитися (працювати з книгою, підручником, довідковою літературою, словниками тощо)[7, с. 29].

Досягнення цих цілей навчання іноземної мови можливе за умов взаємопов’язаного вивчення мови і культури народу - носія цієї мови, а також активної комунікативно-пізнавальної діяльності учня як суб'єкта навчання.

Тому для стимулювання пізнавальної активності учнів важливим фактором буде самостійна підготовка матеріалу про один з епізодів історії країни, або про одного з видатних діячів країни. Коли учень самостійно готує матеріал, він виявляє творчу ініціативу, а вона в свою чергу, сприяє розвитку пізнавальної активності.

Важливою умовою у підвищенні пізнавальної активності є інформованість викладача і учнів не тільки про заходи, спеціально направлені на вивчення іноземної мови, яка вивчається (таких, як навчальні програми телебачення і радіо), але і про інші можливі способи реалізації комунікативних потреб у навчальній діяльності. Уміння вчителя зацікавити, привернути увагу, зробити рекламу фільмові, передачі, безумовно, стимулює самостійну діяльність учнів, створює психологічну готовність до сприйняття нової інформації.

Лінгвокраїнознавчий аспект знаходить своє відображення в цілях та задачах навчання іноземної мови, а також у змісті та прийомах навчання, що дає можливість цілеспрямовано проводити роботу з формування фонових країнознавчих знань з перших кроків. На наш погляд, можна казати про лінгвокраїнознавчий компонент змісту підручників, тому що він вхо