Організація і ведення бухгалтерського обліку готової продукції, робіт, послуг

ВСТУП.

РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти обліку готової продукції, робіт, послуг

1.1. Економічна сутність та трактування поняття „товарні запаси”.

1.2. Аналітичний огляд та систематизація наукових поглядів щодо обліку товарних запасів.

1.3. Порівняльна характеристика національних та міжнародних стандартів з обліку товарних запасів.

Висновки до 1-го розділу.

РОЗДІЛ 2. Організація і ведення бухгалтерського обліку товарних запасів на підприємстві „Спецвисотмонтажбуд”.

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства„Спецвисотмонтажбуд”.

2.2. Організаційні аспекти бухгалтерського обліку на підприємстві „Спецвисотмонтажбуд”.

2.3. Особливості обліку товарних запасів на підприємстві „Спецвисотмонтажбуд”

2.4. Особливості обліку імпорту товарів.

2.5. Особливості управлінського обліку готової продукції (робіт, послуг)

2.6. Комп`ютеризація обліку товарів.

Висновки до 2-го розділу.

РОЗДІЛ 3. Організація аналізу і контролю товарних запасів на підприємстві „Спецвисотмонтажбуд”.

3.1. Аналіз ефективності використання товарних запасів і оцінка фінансового с тану підприємства ТОВ “Спецвисотмонтажбуд”.

3.2. Шляхи удосконалення обліку, аналізу і контролю..

Висновки до 3-го розділу.

РОЗДІЛ 4. Організація аудиту на підприємстві „Спецвисотмонтажбуд”

4.1. Сутність аудиту, його цілі та завдання.

4.2. Організація аудиту на підприємстві „Спецвисотмонтажбуд”.

Висновки до 4-го розділу.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..

ВСТУП

Формування ринкових відносин і запровадження національних стандартів бухгалтерського обліку вимагає від кожного учасника підприємницької діяльності вміння вірно аналізувати економічну інформацію і приймати виважені рішення щодо господарської діяльності підприємств. В Україні кількість торгівельних підприємств, як оптових, так і роздрібних, зростає з кожним роком. Бухгалтерський облік торгівельної діяльності має свої особливості порівняно з обліком інших видів діяльності.

Сьогодні всі господарські операції торгівельної діяльності - від купівлі товару до визначення фінансового результату – зазнали змін при відображенні в бухгалтерському обліку у зв`язку з впровадженням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Тому актуальність проблем організації бухгалтерського обліку діяльності підприємств не викликає сумніву і потребує дослідження як з теоретичної, так і з практичної точок зору.

Проблеми бухгалтерського обліку торговельної діяльності підприємств одержали розробку в різних напрямках.

Проте, багато питань на сьогоднішній день залишаються не вирішеними і дискусійними. Незважаючи на ряд проведених кардинальних змін з упорядкування бухгалтерського обліку торгівельної діяльності в економічній літературі, питання, що стосуються удосконалення оподаткування торговельних підприємств, розглядались не достатньо.

Вказані обставини вимагають подальшого дослідження проблеми бухгалтерського обліку в торгівлі, розробки найбільш досконалої методики документального оформлення надходження і продажу товарів і внесення на цій основі пропозицій з удосконалення обліку та аналізу торговельної діяльності підприємства. Крім того, необхідна також подальша наукова розробка питань, пов’язаних з дослідженням суті поняття “торговельна діяльність”, її ролі в інформаційному забезпеченні управління підприємством, оптимізації основних показників і кількості носіїв первинної інформації по складанню і аналізу фінансової звітності торгівельних підприємств.

Суттєве практичне значення викладених питань дозволить виявити шляхи покращення діяльності, збільшення прибутку торгівельного підприємства, зниження витрат діяльності.

Метою роботи є вивчення та практичне ознайомлення з особливостями бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту будівельного підприємства, а також напрямів їх удосконалення.

Виходячи з поставленої мети, можна сформувати завдання роботи:

- вивчення теоретичних аспектів бухгалтерського обліку торговельної діяльності;

- характеристика будівельного підприємства „Спецвисотмонтажбуд”;

- висвітлення питань організації і ведення бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту на підприємстві;

- розкрити загальні питання щодо охорони праці та особливості організації охорони праці на підприємстві;

- на підставі узагальнених даних дослідження висунути рекомендації та пропозиції щодо організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в будівельній організації.

Об'єктом дослідженняє товариство з обмеженою відповідальністю "Спецвисотмонтажбуд", основним видом діяльності якого є рекострукція, ремонт та торгівля будівельними матеріалами.

Предмет дослідження– порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій торгівельної діяльності.

Основні показники та дані бухгалтерського обліку, які в роботі використовуються для аналітичних розрахунків були взяті з річної фінансової звітності, первинних документів та інших облікових регістрів ТОВ "Спецвисотмонтажбуд".

Структура роботи: Робота складається з вступу, 4-х розділів, загальним обсягом 141 сторінка, висновків та рекомендацій, списку використаних джерел (50) та додатків.

Перший розділ носить загальнотеоретичний характер. В ньому на підставі вивчення робіт вітчизняних і зарубіжних авторів викладається сутність досліджуваної проблеми, розглядаються різні підходи до її вирішення, дається їх оцінка, обґрунтовуються і викладаються власні позиції. В другому розділі дається характеристика нормативно-правового забезпечення діяльності підприємства, матеріально-технічна база та кадрове забезпечення. На основі теоретичних положень і проведених розрахунків та економічного аналізу об`єкта дослідження вказуються шляхи практичного вирішення проблеми обліку товарів підприємстві. В третьому розділі розкриваються особливості економічного аналізу та аудиту руху товарів на будівельному підприємстві. В четвертому розділі розкриваються теоретичні питання аудиту та показано проведення організації аудиту на підприємстві "Спецвисотмонтажбуд".

РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти обліку готової продукції, робіт, послуг

1.1. Економічна сутність та трактування поняття „товарні запаси”

В літературних джерелах існують різні підходи щодо визначення поняття „товар”, в тому числі широке та вузьке його тлумачення. Для розуміння сутності поняття “товар”, проаналізуємо думки провідних вітчизняних і зарубіжних вчених в різних літературних джерелах (табл.1.1.).

При цьому в економічній літературі поняття „товари” трактується як продукт праці, що виробляється для обміну на основі еквівалентності виробничих витрат (у товарах, що обмінюються має бути однакова кількість праці).

В підручниках з бухгалтерського обліку поняття товар розглядається як матеріальні запаси або матеріальні цінності, що придбані та утримуються підприємством з метою подальшого продажу.

Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що для визначення терміну “товар” використовуються основні і неосновні ознаки.

До основних ознак слід віднести назву, матеріальну основу, мету існування.

До неосновних ознак, які, на наш погляд, недоцільно подавати у визначенні терміну “товар, можна віднести джерело утворення та належність до оборотних засобів. Підсумовуючи можна навести таке визначення товарів:

Товари - це матеріальні цінності, що надходять і зберігаються на підприємстві з метою продажу і отримання прибутку.

1.2. Аналітичний огляд та систематизація наукових поглядів щодо обліку товарних запасів

Для аналізу питань щодо обліку товарів у навчально-практичній літературі використаємо таблицю 1.3.

Як бачимо з табл. 1.3., у підручниках з бухгалтерського обліку містяться розділи, що висвітлюють особливості бухгалтерського обліку товарних операцій, проте здебільшого не розглядаються питання аналізу фінансової звітності. Дане питання досить широко і детально висвітлюється в підручниках з фінансового менеджменту, економічного аналізу та управлінського обліку.

З проведеного аналізу випливає, що у вітчизняних літературних джерелах більш повно розкриваються особливості бухгалтерського обліку товарів. Іноземні науковці здебільшого не розглядають питання обліку руху товарів в оптовій та роздрібній торгівлі, порядок документування руху товарів, особливості складського обліку товарів та інвентаризації. Проте ними детально описується методика розрахунку валового прибутку і собівартості реалізованих товарів, визначення розмірів товарних запасів, механізм надання знижок покупцям[23, с. 144].

З метою поглибленого вивчення особливостей бухгалтерського обліку торгі