Форми використання бухгалтерських знань на попередньому слідстві та в судовому процесі

Вступ.

1. Участь спеціаліста-бухгалтера в слідчих діях: огляд і вилучення документів, виявлення недоброякісних документів при перевірці на підприємстві, проведення фактичної перевірки.

2. Ревізія як засіб збору доказів з карної справи.

2.1. Фактичні основи для проведення первинної, повторної й додаткової ревізії.

2.2. Особливості документальної ревізії, що проводиться за вимогою слідчого.

2.3. Порядок призначення ревізії, що проводиться за вимогою слідчого; розробка завдання ревізору.

Висновки.

Список використаної літератури.


Вступ

Порівняно простим аспектом використання фахових економічних та бухгалтерських знань у кримінальному процесі є участь фахівця в слідчих (судових) діях.

Фахівець-бухгалтер — це особа, яка розуміється в галузі бухгалтерського обліку, запрошена для участі у проведенні слідчих і судових дій як консультант або технічний помічник органів дізнання, слідства і суду.

Участь фахівця у слідчих діях передбачена ст. 128і КПК. Право виклику судом фахівця для участі в судовому розгляді — ст. 270і КПК.

Участь фахівця-бухгалтера у слідчих і судових діях потрібна для виявлення, збирання, огляду бухгалтерських документів, вирішення питань довідкового характеру, а також у тому разі, коли з допомогою фахівця-бухгалтера, не призначаючи ревізії, можна зібрати необхідні матеріали для призначення судово-бухгалтерської експертизи та додаткові матеріали для неї. Документи бухгалтерського обліку як засіб фіксації різноманітних господарських операцій, перебуваючи на зберіганні у відповідних організаціях і установах, можуть бути з часом втрачені. У цих випадках виникає потреба в допомозі фахівця-бухгалтера: його участь у вчасному огляді і вилученні документів дозволяє запобігти можливому знищенню документів або внесенню до них змін з метою приховання слідів злочину. Фахівець-бухгалтер також дає рекомендації слідчому щодо методу вилучення й умов зберігання документів.


1. Участь спеціаліста-бухгалтера в слідчих діях: огляд і вилучення документів, виявлення недоброякісних документів при перевірці на підприємстві, проведення фактичної перевірки

Практична допомога фахівця-бухгалтера під час огляду, обшуку та вилучення документів полягає у вирішенні такої групи питань:

— які саме бухгалтерські документи і рахункові реєстри можуть містити відомості, необхідні для аналізу відповідних господарських операцій;

— де саме можуть зберігатися першотвори названих документів, другі примірники їх, копії тощо.

Під час огляду окремих документів фахівець-бухгалтер звертає вагу слідчого на ту частину документа, що має значення для справи, застерігає від неправильного добору або незалучення до справи необхідних документів. Відмова від , участі фахівців-бухгалтерів або економістів у огляді та вилученні документів часто призводить до того, що вже в процесі проведення ревізії та експертизи слідчі змушені звертатися з клопотаннями про надання тих або інших облікових документів, необхідних для ревізора або експерта-бухгалтера.

Крім того, слідчий, вивчаючи з допомогою фахівця-бухгалтера документи і знайомлячись з їхнім змістом, одержує оперативну інформацію про стан справ на підприємстві або установі, зокрема таких, як показники виконання плану, стан обліку і звітності тощо.

З метою проведення огляду і вилучення документів слідчий завчасно повідомляє фахівцеві-бухгалтеру деякі свідчення, що дає йому згоду підготуватися до проведення цих дій. Наприклад, фахівцеві необхідно знати, до якої галузі народного господарства належить підприємство або установа, де передбачена слідча дія, форму бухгалтерського обліку, заведену на даному підприємстві, особливості обліку та звітності, приблизний обсяг документів, порядок документування і документообігу, термін господарської діяльності та коло осіб, що охоплюються слідчою дією.

Участь фахівця-бухгалтера у виявленні та вилученні необхідних документів важлива ще й тому, що часто працівники за розрахунками бувають зацікавлені в результатах слідства.

Велику допомогу надає спеціаліст слідчому й під час огляду вже наявних у його розпорядженні документів. По-перше, він допомагає відібрати потрібні документи. По-друге, при огляді окремих документів спеціаліст звертає увагу слідчого на ту частину їхнього змісту, яка має значення для справи і допомагає правильно зафіксувати це в протоколі огляду.

Важливе значення має також знання фахівцем відповідної термінології (точний зміст спеціальних термінів, назви документів та різноманітних їхніх форм), що нерідко буває необхідним під час огляду, вилучення та обшуків.

Допомога фахівця може бути необхідною також у разі встановлення значення окремих документів, що вилучаються або їхніх частин.

Слідча і судова практика свідчить, що інколи злочинці знищують або приховують зумисно перекручені облікові та звітні документи з метою завуалювання слідів злочину. У такому разі слідчий, установивши за наявною в архіві підприємства або установи номенклатурою документів відсутність тих або інших із них, повинен запропонувати посадовим особам, відповідальним за їх збереження, видати ці документи, а якщо вони видані не будуть, зробити обшук. Обшук може бути проведений у бухгалтерії або плановому відділі, а також у квартирі обвинувачуваного або підозрюваного. Фахівець звертає увагу слідчого на документи, щодо достовірності яких є сумнів. При цьому він користується методикою визначення достовірності документів (див. рис. 1).

Вчасне проведення огляду, обшуку та вилучення документів значною мірою забезпечує повне і швидке розслідування злочину. Необґрунтоване відкладання цих слідчих дій ускладнює розслідування і знижує його ефективність.

Надавати ефективну допомогу у проведенні цих слідчих дій може лише висококваліфікований фахівець, який добре інформований про способи розкрадання і вуалювання їх в обліку, знайомий із методикою зазначеної категорії справ та основами процесуального права, вільно орієнтується в масі документів і знає вагу того або іншого документа для розслідування взагалі та для експертного дослідження зокрема. Обов'язковим для нього є знання методики проведення ревізії, судово-бухгалтерської експертизи та їхніх можливостей.

Як фахівець до слідства або судочинства може бути залучена будь-яка особа, не зацікавлена у ході справи. Такою особою може бути і співробітник експертної установи.

Виклик слідчим фахівця є обов'язковим для керівника підприємства, установи чи організації, де той працює.

Фахівець зобов'язаний: з'явитися на виклик; брати участь у проведенні слідчої дії, використовуючи свої фахові знання і навики для сприяння слідчому у виявленні, закріпленні та вилученні доказів; звертати увагу слідчого на обставини, пов'язані з виявленням та закріпленням доказів; давати пояснення щодо фахових питань, які виникають у ході проведення слідчої дії.

Фахівець має право: звертатися з дозволу слідчого із запитаннями до осіб, які беруть участь у проведенні слідчої дії; робити заяви, пов'язані з виявленням, закріпленням і вилученням доказів. Фахівець за наявності відповідних підстав має право на забезпечення безпеки шляхом застосування заходів, передбачених законами України.

Перед початком слідчої дії, в якій бере участь фахівець, слідчий пересвідчується в особі та компетентності спеціаліста, з'ясовує наявність його стосунків з обвинуваченим і потерпілим, пояснює фахівцеві його права та обов'язки. Про виконання слідчим цих вимог зазначається у протоколі слідчої дії.

У разі відмови або ухилення фахівця від виконання своїх обов'язків слідчий сповіщає про це адміністрацію підприємства, установи чи організації за місцем роботи фахівця або громадську організацію для відповідного реагування.

У ролі фахівця не може виступати представник організації, що контролює діяльність підприємства, у якому мав місце злочин.

Про участь фахівця у слідчій дії слідчим робиться відповідна оцінка в протоколі слідчої дії. Фахівець має право долучати до протоколу заяви, пов'язані з виявленням, закріпленням і вилученням доказів, за винятком загальних суджень і міркувань.

На практиці іноді допускається перевищення компетенції фахівця, коли слідчий у протоколі слідчої дії записує думки спеціаліста, що оцінює ті або інші матеріали, предмети, вказує на їхній зміст, допомагає правильно зафіксувати місце виявлення документів, перебування їх у відповідних папках, підшивках; так приєднуються компетенції фахівця та експерта.

Слідчий (суд) може залучити фахівця для консультації під час упорядкування постанов про призначення бухгалтерської або планово-економічної експертиз, особливо під час формулювання питань, що передаються для вирішення експерту. Така діяльність не має процесуального характеру.

Консультація фахівця-бухгалтера часто буває необхідна слідчому або судові для того, щоб зрозуміти деякі загальні питан