Управлінський облік

1. Роль обліку в управлінні підприємством.

2. Суть і функції управлінського обліку.

3. Базові моделі управлінського обліку.

4. Взаємозв'язок функцій управління та управлінського обліку.

5. Порівняння управлінського та фінансового обліку.

6. Етапи розвитку управлінського обліку.

7. Організація управлінського обліку на підприємстві.

8. Роль бухгалтера-аналітика на підприємстві.

9. Класифікація витрат для прийняття управлінських рішень.

10. Класифікація витрат для оцінки запасів та визначення фінансового результату.

11. Класифікація витрат для здійснення процесу контролю та регулювання.

12. Групування і облік витрат за економічними елементами.

13. Групування і облік витрат за статтями калькуляції

14. Мета та завдання обліку витрат.

15. Об'єкти обліку витрат, об'єкти калькулювання.

16. Характеристика рахунків для обліку матеріальних витрат.

17. Характеристика рахунків для обліку витрат на оплату праці.

18. Характеристика рахунків для обліку відрахувань на соціальні заходи.

19. Характеристика рахунків для обліку загальновиробничих витрат.

20. Характеристика рахунків для обліку адміністративних витрат.

21. Характеристика рахунків для обліку витрат на збут.

22. Процес підготовки і прийняття рішень.

23. Опис поведінки витрат, функції витрат та методи їх визначення.

24. Визначення функції витрат за методом аналізу рахунків.

25. Визначення функції витрат за методом вищої-нижчої точки.

26. Система виробничого обліку.

27. Облік і розподіл виробничих накладних витрат.

28. Характеристика основних методів калькулювання собівартості продукції.

29. Система обліку і калькулювання за замовленнями.

30. Система обліку і калькулювання за процесами.

31. Система обліку і калькулювання на основі діяльності.

32. Облік і калькулювання за системою директ-кост.

33. Система обліку і калькулювання за нормативними витратами.

34. Цільове калькулювання.

35. Проблеми вдосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості продукції.

36. Розподіл витрат допоміжних підрозділів.

37. Мета та методи аналізу "витрати, обсяг, прибуток".

38. Аналіз "витрати, обсяг, прибуток" на основі прибутку після оподаткування.

39. Точка беззбитковості та її розрахунок за допомогою рівнянь.

40. Графічний аналіз взаємозв'язку "Витрати, обсяг, прибуток".

41. Аналіз чутливості прибутку до змін обсягу діяльності.

42. Аналіз "витрати, обсяг, прибуток" в умовах виробництва декількох видів продукції.

43. Аналіз варіантів альтернативних рішень.

44. Рішення про спеціальне замовлення.

45. Рішення про виробництво чи купівлю комплектуючих виробів.

46. Рішення про розширення чи скорочення сегментів діяльності.

47. Оптимальне використання ресурсів в умовах обмежень.

48. Цінові рішення.

49. Інвестиційні проекти та стадії їх аналізу.

50. Облік фінансових та капітальних інвестицій.

51. Методи оцінки інвестиційних проектів та програм.

52. Суть бюджетування. Види бюджетів.

53. Гнучкі і фіксовані бюджети.

54. Складання та взаємоузгодження бюджетів.

55. Бюджетування через приріст, бюджетування "з нуля".

56. Контроль за виконанням бюджетів та аналіз відхилень.

57. Поняття центрів відповідальності, їх класифікація.

58. Облік за центрами відповідальності.

59. Облік відповідальності на основі стандартних витрат.

60. Класифікація та контроль відхилень.

Список використаної літератури.

1. Роль обліку в управлінні підприємством.

Головною метою управлінського обліку є допомогти компанії досягти ЇЇ стратегічних цілей. Досягнення стратегічних цілей означає задоволення потреб клієнтів, акціонерів та інших учасників господарської діяльності (постачальників, персоналу тощо).

Тому основну увагу зараз концентрують на створенні вартості для клієнтів, акціонерів та інших учасників шляхом ефективного використання ресурсів.

Відповідно змінюється й роль бухгалтера-аналітика в компаніях.

По-перше, вони з постачальників інформації для внутрішніх користувачів поступово перетворюються на бізнес-партнерів, тобто рівноправних членів команди, що приймає рішення.

По-друге, у великих компаніях поширюється практика наближення бухгалтера-аналітика до зони прийняття рішень. Наприклад, 20% респондентів з американських компаній засвідчили, що половина їх бухгалтерів-аналітиків безпосередньо перебуває в операційних підрозділах, які вони обслуговують.

2. Суть і функції управлінського обліку.

Підприємницьку діяльність можна здійснювати в різних галузях економіки й у різних організаційно-правових формах. Але незалежно від форми та сфери діяльності реалізація функцій бізнесу потребує залучення певного капіталу для фінансування операцій, визначення об'єктів та обсягів інвестування отриманих коштів. Успіх бізнесу безпосередньо залежить від ефективного використання в процесі господарських операцій наявних ресурсів. Відтак будь-яка підприємницька діяльність складається з трьох взаємопов'язаних елементів: інвестиційної, операційної та фінансової діяльності. Для узгодження різних видів діяльності існує специфічна функція — управління. Управління забезпечує планування, організацію, мотивацію, контроль та регулювання діяльності (рис. 1).

Планування охоплює встановлення мети діяльності, визначення необхідних ресурсів і шляхів досягнення мети.

Досягнення будь-якої мети можливе тільки в разі плідної праці колективу підприємства. Тому необхідно організувати діяльність персоналу, узгодити його зусилля та, врахувавши інтереси людей, заохотити їх. Контроль забезпечує порівняння досягнутих результатів із запланованими.

У разі виявлення значних розбіжностей здійснюють регулювання, тобто вносять відповідні корективи в організацію або плани — залежно від причин відхилень.

Для нормального виконання розглянутих функцій управління необхідна інформація. Таку інформацію має надавати, насамперед, система бухгалтерського обліку, яка виявляє і систематизує дані про господарську діяльність підприємства.

3. Базові моделі управлінського обліку.

З’ясувавши сутність управлінського обліку, доцільно перейти до вивчення його предмета та методу (рис. 2). Зважаючи на те, що управлінський облік — це інтегрована система різних економічних дисциплін, то і метод управлінського обліку включає в себе:

• елементи методу бухгалтерського обліку (зокрема, рахунки і подвійний запис; інвентаризація та документація; оцінка і калькулювання);

• елементи статистики (індексний метод);

• прийоми економічного аналізу (факторний аналіз);

• математичні методи (кореляція, лінійне програмування, спосіб найменших квадратів тощо).

4. Взаємозв'язок функцій управління та управлінського обліку.

Ту частину системи бухгалтерського обліку, що забезпечує потреби управління в інформації, називають управлінським обліком.

Взаємозв'язок між функціями управління й системою обліку показано на рисунку 3.

5. Порівняння управлінського та фінансового обліку.

Управлінський облік суттєво відрізняється від традиційного бухгалтерського обліку, зорієнтованого на складання фінансової звітності.

Розглянемо ці відмінності за допомогою порівняльної таблиці (табл. 1).

Таблиця 1. Відмінності між управлінським та фінансовим обліком

Ознаки

Управлінський облік

Фінансовий облік

Основні користувачі

Менеджери

Зовнішні користувачі

Обмеження

Зіставлення витрат і вигід

Загальноприйняті принципи (стандарти)

Застосування

Впливає на дії менеджерів

Дає змогу оцінити економічний стан підприємства

Спрямованість у часі

Погляд у майбутнє

Погляд у минуле

Періодичність звітування

Гнучка

Менш гнучка

Звіти

Детальні

Узагальнені

Відкритість даних

Комерційна таємниця

Широкий доступ

Перша відмінність — це споживачі інформації. Фінансова звітність призначена насамперед для зовнішніх споживачів (банків, акціонерів тощо), хоча використовується і керівництвом підприємства.

По-друге, на відміну від фінансового обліку, який ведеться з дотриманням певних офіційних регламентів (інструкцій, стандартів тощо), встановлених державними органами або професійними організаціями, управлінський облік не обмежений у виборі методів та правил.

Його розробляє саме підприємство з урахуванням різних параметрів, беручи до уваги при підготов