Історія реклами та дизайну 1970-1980 роках

Вступ.

1. Історичні процеси розвитку реклами та дизайну в 1970-1980 рр.

1.1. Становлення і розвиток рекламної справи та дизайну у світі в період 1970-1980 років.

1.2. Становлення і розвиток рекламної справи в СРСР в період 1970-1980 років.

1.3. Інформаційний потенціал і стилістичні особливості рекламної продукції в СРСР- у 1970-1980 роках.

2. Особливості художнього оформлення та дизайну друкованих рекламних звернень у 1970-1980 роках в СРСР.

Висновки.

Список використаної літератури.


Вступ

Актуальність теми. Історія реклами (history of advertising, Werbegeschichte, histoire de publicité) та роль рекламного ринку в рамках економічних процесів є темою віддавна широко відомою і досліджуваною у західних країнах, однак у Центрально-Східній Європі вона досі не викликала належного зацікавлення дослідників, і це зрозуміло з огляду на цілковиту відсутність ринку реклами в централізованій економіці соціалістичних країн. І наскільки з точки зору Заходу це автономна дисципліна, яка вже понад століття викладається у вищій школі, настільки у Центрально-Східній Європі це напрям наукових досліджень, який досі лише на маргінесі згадувався в опрацюваннях з історії преси та економіки. Отже, бракує історичних, статистичних даних чи хоча б упорядкованих архівних матеріалів та публікацій джерел, присвячених проблемам реклами.

Реклама – невід’ємний елемент сучасного життя. Вона є однією з домінант засобів поширення інформації і являє собою складову частину тих груп соціальних інститутів, які активно впливають на різні сфери суспільного життя.

Зміни у суспільстві, культурі та державному устрої, що супроводжували цей процес, створили умови, в яких розвивалася тогочасна преса і пов’язаний з нею ринок реклами. Новим поглядом на економічний розвиток та суспільно-політичні перетворення є трактування реклами і дослідження її ролі у формуванні цих процесів. Розвиток реклами співіснував з економічними змінами, зумовлювався ними та одночасно був істотним чинником у творенні нової системи вільного ринку.

Реклама також є частиною художньої культури, певною мірою – її складовою як естетичний, а не тільки споживацький феномен. Вона використовує нові засоби виразності, впливаючи таким чином на естетичну свідомість людей, сприяє формуванню принципу єдності краси та користі у повсякденності.

У вітчизняних і зарубіжних працях можна простежити сталі, традиційні погляди на це явище. Деякі відомі автори розглядають рекламу як засіб ідеологічної пропаганди та агітації (В.Маяковський, Ю.Шерковін, С.Загладіна, О.Красуліна, О.Кукаркін, В.Толстих, О.Феофанов). Соціально-психологічні та політичні установки вони подають як могутній чинник формування суспільної свідомості певного ладу, певної суспільної формації.

Часто рекламування розглядають як соціально-економічний процес. Функціонування реклами у сфері торгівлі та промисловості, шляхи вдосконалення організації та управління в рекламній діяльності висвітлено у працях А.Бурлаєнка, К.Воронова, К.Павлова, Л. Гермогенової, І.Гольцекера, Ю.Хачатурова, Ю.Дегтярьова, Л.Корнілова, І.Кардашиді, Р.Сорокіна, Д.Беклешова. Саме за цією темою захистили дисертації В.Глазунова, А.Козлов, В.Володєєва, А.Настенко, І.Васіна, Т.Сайлере, Є.Баранов та ін.. Слідом за зарубіжними вченими (Ф.Котлером, Д.Скоттом, Д.Евансом, Б.Берманом, И.Едвардсом, Р.Брауном, А.Дейяном, А.Тродеком), і в працях вітчизняних дослідників (І.Рожков, Д.Баркан, П.Зав’ялов, Є.Ромат, Н.Анікіна, О.Наймушин) реклама все частіше розглядається як частина маркетингу. Місце і роль реклами визначаються у цих розробках як найважливіші важелі маркетингової системи, головна функція яких полягає у забезпеченні гнучкого комунікативного зв’язку між виробництвом та споживанням.

Спроба розглянути рекламу як один із видів соціальної діяльності зроблена В.Демидовим, який подає філософсько-методологічний аналіз цього явища. Розглядають рекламу і як оригінальний процес інформаційного обміну (А.Борисов, Є.Шагалов, А.Шифман, Ю.Шерковін).

Привертає увагу широка навчально-методична література, більшість авторів якої не дуже заглиблюється у факти і теоретичне обгрунтування проблем реклами. Ці праці видані в “доперебудовний” період і відзначаються ідеологічною орієнтацією на норми соціалістичного суспільства, що дуже звужує коло питань, які розглядаються. Як правило, в них висвітлені питання технології та виробництва рекламної продукції (Д.Беклешов, В.Самусєв, В.Усов, Є.Васькін, О.Снарський, Д.Розенталь, Н.Кохтєв, В.Терехова, Н.Фільчикова). Винятком є підручники, які вийшли друком у 90-х роках, зокрема в 1995 році (Є.Ромат, Ю.Миртов, О.Кримов). Найбільш цікавими є підручники зарубіжних авторів. Це – “Сучасна реклама” (К.Бове, У.Аренс) і “Реклама: теорія і практика” (Ч.Сендидж, В.Фрайбургер, К.Ротцолл). У цих працях розроблено методологію та методику рекламної справи, наведений матеріал ілюстровано конкретними прикладами світової реклами.

Звертаючись до зарубіжного досвіду, слід виділити окремі книги, що мають не тільки науковий, але й популяризаторський характер (А.Дейян, Д.Мерсер, Д.Мінго, К.Цзе, Г.Картер, Д.Огілві), в яких сконцентровано багатий фактичний матеріал, але не зроблено глибокого аналізу реклами як самостійного соціокультурного явища.

Враховуючи безліч сучасних рекламних заходів у сфері реалізації товарів і послуг та різноманітних засобів створення і досягнення ефективності реклами – від примітивних до зухвалих за змістом, смаком, художніми якостями форм, а також беручи до уваги маловивченість цих проблем, особливого значення набуває естетична сутність реклами. Це дає можливість розглядати рекламу не тільки як історичне явище, вид соціальної діяльності, тип комунікативного зв’язку, що більш-менш широко досліджено,але й як феномен художньої культури, який має тенденцію поступового становлення і розвитку як новий вид мистецтва, що синтезує в собі засоби виразності інших видів мистецтва (кіно, театру, живопису, фотографії і т. ін.), а також літератури та друку.

Об’єкт дослідження– реклама в 1970-1980 рр., а предмет – взаємозв’язки ринку реклами з умовами, в яких він розвивався у світі, СРСР та Україні. З одного боку, це означає вплив реклами на розвиток на розвиток економіки, особливо торгівлі, а також науки й культури та суспільного життя на українських і радянських землях. З іншого боку, висновки дослідження стосуються впливу зовнішніх умов на ринок реклами, а отже, правових, адміністративних, економічних та культурних факторів розвитку цього ринку, еволюції форм реклами та способів її застосування.

Мета дослідження– встановлення еволюції функцій і форм реклами та міри впливу на це потреб ринку і економічних та соціально-політичних умов СРСР та України; значення реклами в пресі для розвитку локального, регіонального та крайового товарообміну, її роль у капіталістичній економіці, а також на підставі аналізу становлення, функціонування й розвитку реклами як самостійного явища у художній культурі, виявити головні тенденції формування її як різновиду творчої праці – особливої галузі мистецтва. Тому були поставлені завдання дослідити:

– наукову літературу та джерела, які стосуються теми;

– стан розвитку форм реклами в 1970-80 рр.;

– участь у рекламному ринку в пресі представників окремих галузей економіки;

– взаємозумовленість розвитку реклами та охоплених нею галузей економіки;

– роль реклами в пресі як чинника економічного розвитку.

Для досягнення поставленої мети використано різни засоби, зокрема:

– конкретно-історичний підхід, який дав можливість теоретично обгрунтувати концепцію, простежити розвиток реклами у зв’язку з цивілізаційними процесами в суспільстві;

– принцип системності, загального зв’язку та розвитку, що дозволив подати рекламу як самостійне соціокультурне явище і як один із складових елементів соціальної системи;

– принцип сходження від абстрактного до конкретного, що сприяв визначенню поняття “реклама” та дав можливість ввести його до категоріального апарату сукупного гуманітарного знання;

– аксіологічний та функціональний підходи у дослідженні реклами, завдяки яким визначена її роль як сталого явища культурного життя суспільства.


1. Історичні процеси розвитку реклами та дизайну в 1970-1980 рр.

1.1. Становлення і розвиток рекламної справи та дизайну у світі в період 1970-1980 років

Найширшим використанням біхевіористичних підходів (з погляду впливу на поведінку споживача) характеризуються 70 — 80-ті роки XX ст., коли у США було досягнуто великих успіхів у використанні теорії і моделей психології, соціальної психології і соціології для розуміння поведінки покупців, комунікативних відносин між учасниками рекламного процесу як частини маркетингу.

Цей процес триває й досі. Найпопулярнішими в останній час стали такі праці, як “Визнання рекламного агента” Д. Огілві, “Реальність у рекламі” Р. Рівза, “Реклама: теорія і практика” Ч. Сендіджа, В. Фрайбергера, К. Ротцолла, “Ефективна реклама” Г. Картера, “Знайди свій шлях у рекламній справі” И. Форстера, “Сучасна реклама” Л. Кортленда і Ф. Ві