Бухгалтерія як наука

І Вступ

ІІ Основна частина

Розділ 1

1.1. Історія та діяльність підприємства

1.2. Наказ про облікову політику, графік руху документів з обліку матеріалів, договір про повну матеріальну відповідальність

Розділ 2 “Облік запасів”

2.1. Визначення та класифікація запасів

2.2. Первісна оцінка запасів

2.3. Придбання запасів за плату (приклад 1 і 2)

2.4. Виготовлення запасів власними силами підприємства (приклад 3 і 4)

2.5. Внесення запасів до статутного капіталу підприємства

2.6. Безоплатне одержання запасів

2.7. Придбання в результаті обміну на подібні об’єкти (приклад 5)

2.8. Придбання у результаті обміну (часткового обміну) на неподібні об’єкти (приклад 6)

2.9. Визнання запасів (приклад 7)

2.10. Метод оцінки руху запасів

2.11. Метод ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів (приклад 8)

2.12. Метод середньозваженої собівартості (приклад 9)

2.13. Метод собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО) (приклад 10)

2.14. Метод собівартості останніх за часом надходження запасів (ЛІФО) (приклад 11)

2.15. Метод нормативних затрат (приклад 12)

2.16. Метод ціни продажу (приклад 13)

2.17. Порівняння методів оцінки руху запасів (приклад 14)

2.18. Аналіз впливу на чистий прибуток застосування різних методів оцінки руху запасів

2.19. Облік запасів

2.20. Системи обліку запасів

2.21. Облік виробничих запасів

2.22. Вибутті виробничих запасів

Розділ 3 (практична частина)

3.1. Розрахунок заробітної плати виробничим працівникам, адміністрації, працівникам відділу збуту

Розділ 4 (практична частина)

4.1. Облік придбання запасів

Розділ 5 (практична частина)

5.1. Додатки до розділів 2; 3; 4; 5

Розділ 6

6.1. Висновок

Перелік використаної літератури

І. ВСТУП

Бухгалтерія - це мистецтво.

Професія, що потребує таланту і терпіння.

Особливий дар бачити за цифрами складний

світ економіки у її взаємозв'язках і гармонії. (І. Штеммлер)

Невід'ємною складовою розвитку ринкових відносин в Україні є адекватна система бухгалтерського обліку, що забезпечує всіх членів суспільства надійною, своєчасною та корисною інформацією про господарську діяльність підприємств і організацій.

Прийнятий 16 липня 1999 року Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" відкриває шлях до перетворення бухгалтерського обліку в реальний інструмент управління.

Це у свою чергу підвищує вимоги до кваліфікації бухгалтерів, менеджерів, підприємців, аудиторів. Тому важливим напрямком реформування бухгалтерського обліку в Україні є підготовка, перепідготовка та підвищення рівня кваліфікації спеціалістів бухгалтерського обліку.


Розділ 1.

1.1. Історія та діяльність підприємства.

Завод “Прожектор” організований на основі наказу Міністра електронної промисловості №471 від 26 листопада 1976 року на основі Київського заводу “Генератор”.

Розташоване підприємство в північно-східній частині міста Малина Житомирської області в 3,5 км від залізничної станції “Малин” Південно-Західної залізниці.

Підприємство має 19,2 тис. м.кв. площі, з яких 7.8 тис. м.кв зайнято цехами основного виробництва, а рештузаймають цехи допоміжного виробництва, складське господарство, энерготехнічне і сантехнічне забезпечення, адміністративно-управлінський апарат і інші служби.

Відкрите акціонерне товариство «Прожектор» (далі -Товариство) засновано відповідно до наказу Фонду державного майна України від 30 жовтня 1996 року № 30-АТ шляхом перетворення державного підприємства завод «Прожектор» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 26 листопада 1994 р. № 699/94

Місцезнаходження Товариства: 11603; Україна, Житомирська область, м. Малин, вул. Фрунзе, 36.

Мета та предмет діяльності товариства.

Метою діяльності Товариства є: отримання прибутку шляхом використання майна Товариства. здійснення виробничо-господарської, комерційної, іншої діяльності у порядку та згідно чинного законодавства.

Предметом діяльності Товариства є:

• виробництво багатоканальної апаратури зв'язку;

• виробництво товарів народного споживання та надання платних послуг населенню;

• торгово-комерційна та зовнішньоекономічна діяльність, у тому числі:

• оптова і роздрібна реалізація власної та контрагентської продукції,організація та здійснення оптової, комісійної, консигнаційної та роздрібної торгівлі на території України та за її межами через власну та іншу торгову мережу;

• брокерські послуги, проведення біржових операцій у власних інтересах та інтересах інших осіб;

• здійснення торгово-закупівельної діяльності для підприємств, установ, організацій, громадян, у тому числі іноземних;

• архітектурне і будівельне проектування, реконструкція інженерних будівель і споруджень виробничого призначення, об’єктів соцкультпобуту і житла;

• надання послуг населенню в сфері громадського харчування, створення барів, кафе, піцерій з використанням алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

• товарообмінні (бартерні) операції у відповідності до діючого законодавства;

• надання всіх видів побутових послуг, прокат;

• ремонтно-механічне та пластмасове виробництво;

• операції по імпорту та експорту товарів, робіт, послуг та орендні операції, в тому числі лізингові операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб’єктами господарської діяльності;

• здійснення оптово-роздрібної торгівельної діяльності;

• здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним каміннями за такими видами діяльності:

• придбання атестованої продукції промислово-технічного призначення з дорогоцінних металів, що має сертифікат відповідності;

• придбання інструменту з природних алмазів, що має паспорт;

• використання та застосування для виробничих потреб придбаної атестованої продукції промислово-технічного призначення, що має сертифікат відповідності.

• здіснення вантажних та пасажирських перевезень на території України та за кордоном;

• ввіз в Україну сировини, технологій обладнання, харчових продуктів, переробка продукції та сировини для виробництва товарів і продуктів харчування, виробництво та реалізація сільськогосподарської продукції;

• надання рекламно-інформаційних послуг;

• розробка і впровадження програмного забезпечення.

Якщо певний вид діяльності з вказаних вище можливо здійснювати лише за умов його ліцензування. Товариство здійснює вказаний вид діяльності лише після отримання відповідної держаної ліцензії або дозволу.

Товариство має право здійснювати інші види діяльності, які не заборонено чинним законодавством України.

Юридичний статус товариства.

Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації.

Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх локальних Положень.

Товариство, після його державної реєстрації, є правонаступником державного підприємства Малинський завод «Прожектор».

Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також матеріальних та нематеріальних цінностей, вартість яких відображено в балансі Товариства..

Товариство є власником:

• майна, переданого йому засновником у власність;

• продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

• одержаних доходів (прибутку);

• житлового фонду, що не є державною власністю;

• іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передано йому в користування, несе Товариство.

Товариство здійснює володіння, розпорядження, користування майном, що йому належить, відповідно до мети своєї діяльності.

Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями тількі майном, на яке згідно чинного законодавства може бути накладено стягнення.

Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках; фірмову марку та товарний знак, які затверджуються Правлінням Товариства і реєструються згідно з чинним законодавством.