Облік витрат на збут

Вступ

1.Методологічні аспекти обліку витрат на збут та відображення їх у фінансовій звітності

2.Основи побудови обліку витрат на збут

2.1. Визнання витрат

3. Облік готової продукції та її витрати на її збут

4. Аудит обліку витрат на збут продукції

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

Перш за все, на мою думку, необхідно підкреслити актуальність цієї теми. Проблема зменшення затрат на збут на підприємстві, відповідно собівартості, що веде до підвищення прибутку, завжди була і буде на першому місці. Саме тому обрано цю цікаву тему «Облік витрат на збут» Кінцева мета будь-якої діяльності - одержання прибутку. А для визначення кінцевого результату прибутку необхідно вести облік і аналіз затрат.

Управління підприємством неможливе без аналізу затрат,тому що цей аналіз висвітлює усі економічні закономірності і механізми, які відбуваються на підприємстві.

Затрати - це головний фактор, що впливає на пропозицію товарів. Тому, перед тим, як прийняти рішення про те, скільки товарів виробляти, фірма повинна проаналізувати свої витрати, у тому числі й витрати на збут продукції.

Зменшення аналізу затрат на підприємстві можна прослідити у взаємозв'язку між всіма процесами, що відбуваються на підприємстві. Підприємство - це система, в якій всі процеси взаємозв'язані.

Управління затратами - важливий елемент управління господарством. А управління затратами неможливе без їх аналізу. Аналіз затрат підприємства має виключно важливе значення. Він дозволяє з'ясувати тенденції змін затрат, рівень виконання плану, виявити вплив факторів на зменшення та збільшення затрат, і на цій основі дати оцінку роботи підприємства по використанню можливостей та встановити резерви зменшення собівартості продукції.

На основі аналізу затрат роблять обґрунтування рішень про зняття з виробництва застарілих виробів, визначають ціну продукції, рентабельність, будують внутрішньо-господарські відносини, обґрунтовують доцільність організаційно-технічних заходів тощо.

 

1. Методологічні аспекти обліку витрат на збут та відображення їх у фінансовій звітності

У фінансовій звітності витрати на збут відображаються за різними статтями залежно від того, де вони виникають і за якими рахунками відображаються. До витрат на збут відносять витрати підприємства, пов’язані з реалізацією продукції (товарів), тобто витрати на утримання підрозділів, які займаються збутом, вартість реклами, доставку продукції споживачам.

Слід систематизувати ці втрати за двома групами. До першої групи відносяться витрати, що включаються до виробничої собівартості продукції і відображаються за Дт рахунку 26 „Готова продукція”.

І. Витрати на тару, якщо затарювання продукції (відповідно до встановленого технологічного процесу) провадиться у цінах до здачі її на склад готової продукції. Вартість такої тари включається до виробничої собівартості продукції;

витрати на тару та упаковку продукції на складах готової продукції, на складах постачальника, після здачі готової продукції на склад, витрати на ремонт і збереження тари, якщо її вартість включається до договірної або роздрібної ціни продукції і не підлягає оплаті покупцем.

Такі витрати відображаються за Дт рахунку 26 „Готова продукція” в сумі матеріалів, заробітної плати, зборів на соціальне страхування та інших витрат, пов’язаних із виготовленням тари і пакуванням готової продукції:

Дт 26 „Готова продукція” Кт 204 „Тара й тарні матеріали”

Кт 66 „Заробітна плата”

Кт 65 „Розрахунки за страхуванням” та ін.

Якщо процес пакування продукції здійснюється в цехах основного виробництва, зазначені витрати включаються до виробничої собівартості і відображаються на рахунку 23 "Виробництво" за калькуляційними статтями витрат (клас рахунків 8) субрахунку 804 „ Витрати тари й тарних матеріалів”.

Такі витрати відображаються у фінансовій звітності в рядку 040 „Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)”.

До другої групи відносяться витрати, що включаються безпосередньо до витрат на збут і відображаються за Дт рахунку 93 „Витрати на збут”. Ця група витрат відображається у фінансовій звітності (ф. №2) в рядку 080.

ІІ. Транспортні витрати на доставку продукції до станції відправлення (пристані), витрати на вантаження у вагони, судна. у автомобілі та інші транспортні засоби, оплата послуг транспортно-експедиційних контор за ціною франко-вагон (- судно) станція відправлення;

комісійні винагороди, що виплачуються торговим, постачальницьким або збутовим організаціям за продаж ними продукції, яку не може реалізувати підприємство і тому передає для реалізації на комісійних основах;

витрати на спеціальні аналізи, що виконуються при відвантаженні;

витрати на рекламу, які включають витрати на друк, по телебаченню, буклети, проспекти, каталоги тощо.

Витрати на утримання приміщень для зберігання продукції у місцях її реалізації, оплату праці продавців, амортизації, ремонт, утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, що використовуються для забезпечення збуту продукції (про це більш детальніше в наступних розділах).

До витрат на збут продукції не відносяться витрати на:

вартість тари, що відшкодовується понад оптову ціну;

на тару та упаковку, якщо прейскурантом (або за умовами договору) передбачається відпуск продукції без затарювання;

на упаковку і транспортування продукції, що відшкодовані покупцями.

Ці операції відображаються таким чином:

 

 

Дт 361 „Розрахунки з вітчизняними покупцями”

Кт 712 „Дохід від реалізації інших оборотних активів”

Дт Кт 712 „Дохід від реалізації інших оборотних активів”

Дт Кт 712 „Дохід від реалізації інших оборотних активів”

Дт 943 „Собівартість реалізованих виробничих запасів”

Дт 791 „Результат основної діяльності”

Кт 643 „Податкові зобов’язання"

Кт 791 „Результат основної діяльності”

Кт 204 „Тара й тарні матеріали”

Кт 943 „Собівартість реалізованих виробничих запасів”

Зниження цін, наданих торговельним організаціям для відшкодування їх транспортних витрат:

 

 

Дт 704 „Вирахування з доходу”

Дт 791 „Результат основної діяльності”

Кт 361 „Розрахунки з вітчизняними покупцями”

Кт 704 „Вирахування з доходу”

Ця група витрат буде відображатись у фінансовій звітності в рядку 030.

Аналітичний облік витрат на збут ведуть на активному рахунку 93 „Витрати на збут” у розрізі витрат, а синтетичний облік цього рахунку - у розділі І журналу № 5 або журналу № 5А „ Облік витрат” за елементами витрат або у розділі ІІІ за „Витратами діяльності”. Відомість 5.1 використовується для обліку руху запасів (тара і тарні матеріали). Наведену систему рахунків використовують у промисловості посередницько-збутових організаціях і на підприємствах роздрібної торгівлі. У торгівлі до витрат на збут відносяться витрати обігу, крім витрат, що відображаються на рахунках 92 „Адміністративні витрати” і 94 „Інші витрати операційної діяльності”.

Вартість тари і тарних матеріалів, які витрачено на пакування продукції після її здачі на склад, заробітна плата з відрахуваннями на соціальне страхування працівників, які зайняті пакуванням продукції, навантаженням виробів на транспортні засоби, відображаються у бухгалтерському записі:

Дт 93 „Витрати на збут”

Кт 20 „Запаси”

Кт 22 „Малоцінні і швидкозношувані предмети”

Кт 66 „Розрахунки з оплати праці”

Кт 65 „Розрахунки за страхуванням”

Кт 685 „Розрахунки з іншими кредиторами”

Вартість тари, яка вготовляється відокремлено від основної продукції, калькулюють окремо і включають до складу витрат або до рахунку оплати покупцям, залежно від того, повертається вона від покупця чи не повертається.

Вартість перевезення продукції зі складу підприємство до станції відвантаження у разі, коли ця послуга здійснюється за рахунок постачальника, відображається за:

Дт 93 „Витрати на збут”

Кт 20 „Запаси”

Кт 66 „Розрахунки з оплати праці”

Кт 65 „Розрахунки за страхуванням”

Кт 13 „Знос необоротних активів”

У разі виконання вантажних робіт сторонніми організаціями:

Дт 93 „Витрати на збут”

Кт 631 „Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

За певних умов постановки деяких видів продукції виникає необхідність супроводжувати вантаж до станції покупця. У таких випадках витрати на супроводження обліковуються на таких рахунках:

Дт 94 „Витрати на збут”

Кт 66 „Розрахунки з оплати праці”

Кт 65 „Розрахунки за страхуванням"

Кт 372 „Розрахунки з підзвітними особами”

Сума витрат на збут списується у звітному місяці на рахунок фінансових результатів або собівартості готової продукції:

Дт 79 &bdq