Порівняльна характеристика фінансування капітальних інвестицій за рахунок лізингового і банківського кредитів

Вступ.

Розділ 1.Теоретичні положення щодо фінансування капітальних інвестицій.

1.1.Сутність і склад капітальних вкладень за рахунок лізингового і банківського кредитів.

1.2.Джерела і порядок фінансування капітальних вкладень за рахунок лізингового і банківського кредитів.

1.3.Порівняльна характеристика лізингового і банківського кредитів.

2.1.Проблем із застосуванням лізингу і банківського кредиту.

2.2.Фінансування із застосуванням лізингу.

Розділ 3. Шляхи вирішення проблеми фінансування капітальних інвестицій за рахунок лізингового і банківського кредитів.

Висновки.

Список використаної літератури.


Вступ

Актуальність теми дослідження. Інвестиційна діяльність, пов’язана зі здійсненням капітальних інвестицій, має виключно важливе значення, оскільки створює основи для стабільного розвитку економіки країни. Інвестиційні процеси, пов’язані з інвестиціями в основний капітал, в Україні за останні роки суттєво активізувалися. Наприклад, приріст інвестицій в основний капітал значно перевищив темпи зростання ВВП. Якщо у 2001році було освоєно інвестицій в основний капітал на суму понад 32 млрд. грн., у 2002 році – понад 37 млрд. грн., то у 2003році– понад 44млрд.грн.

Створені та накопичені в країні основні засоби за рахунок здійснених капітальних інвестицій є частиною майнового багатства країни, яке є основною складовою національного багатства. Основні засоби є одним з найважливіших елементів продуктивних сил, визначають їх рівень, а тому в ринкових умовах важливою передумовою забезпечення ефективності господарювання підприємств є відтворення виробничого потенціалу шляхом проведення поліпшень об’єктів основних засобів, що призведе до підвищення рівня їх використання.

Загальні проблеми теорії і практики управління, обліку та аналізу операцій з капітальними інвестиціями отримали висвітлення в працях таких вітчизняних вчених: І.О. Бланка, С.І.Головацької, З.В.Задорожнього, Г.Г. Кірейцева, Б.С.Кругляка, Я.Д. Крупки, Б.М. Литвина, В.О. Ластовецького, А.А. Пересади, М.С. Пушкаря, В.В. Сопка, І.Д.Фаріона, С.І. Шкарабана та інших, російських вчених – А.А. Баширова, М.Ф.Дячкова, П.Й.Злобина, В.В.Ковальова, А.Ш.Маргуліса, В.М. Матюшина, Я.С.Мелкумова, О.С.Наринського, Я.В. Соколова, а також зарубіжних вчених В. Беренса, П.Хавранека, У.Шарпа та інших.

Метою роботиє обґрунтування теоретичних і методичних положень, розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення фінансування капітальних інвестицій в сучасних умовах господарювання.

Для досягнення поставленої мети в роботі сформульовано для вирішення наступні завдання:

–дослідити поняття та економічну сутність капітальних інвестицій;

– визначити джерела фінансування капітальних інвестицій, а також фінансування капітальних вкладень за рахунок лізингового і банківського кредитів;

– зробити порівняльну характеристика лізингового і банківського кредитів;

– визначити проблеми фінансування капітальних інвестицій за рахунок лізингового і банківського кредиту;

–дослідити та критично оцінити сучасний стан фінансування із застосуванням лізингу;

–розробити пропозиції щодо удосконалення проблеми фінансування капітальних інвестицій за рахунок лізингового і банківського кредитів.

Об’єктдослідження – фінансування капітальних інвестицій на підприємствах. Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних питань, пов’язаних з фінансуванням капітальних інвестицій за рахунок лізингового і банківського кредитів.


Розділ 1.Теоретичні положення щодо фінансування капітальних інвестицій

1.1.Сутність і склад капітальних вкладень за рахунок лізингового і банківського кредитів

Здійснення інвестицій призводить до зміни (збільшення або зменшення) їх вартості та структури в межах окремого підприємства. При цьому зміна структури інвестицій відображає економічний аспект. Поряд з цим, підставою для здійснення інвестицій є документ юридичного характеру – договір, який, з одного боку, робить можливим здійснення таких операцій, з іншого – визначає право власності на інвестиції, що відображає юридичний (або правовий) аспект. Господарюючі суб’єкти в сучасних умовах, які використовують різні форми капіталу в інвестиційному процесі, можуть володіти правами розпорядження без права власності на нього. В цьому разі права власності та розпорядження капіталом як інвестиційним ресурсом є розподіленими в розрізі окремих суб’єктів економіки. Право власності є основоположним моментом юридичного підходу, визначає особливості відображення операцій, пов’язаних з інвестиціями, в бухгалтерському обліку. Використання інвестиційних ресурсів пов’язане з правом власності на них та його складовими – правами володіння, розпорядження та користування, але дане використання може здійснюватися суб’єктами економіки, які безпосередньо можуть не виступати суб’єктами повного права власності на них. З позиції предмету політичної економії в роботі інвестиції розглядаються на мікро- і макрорівнях.

Капітальні вкладення підприємства - це витрати на: будівельно-монтажні роботи при зведенні будинків і споруджень; придбання, монтаж і налагодження машин і устаткування; проектно-пошукові роботи; витрати по відводу земельних ділянок і переселенню в зв'язку з будівництвом і ін. Для обліку, аналізу й інших цілей капітальні вкладення на підприємстві класифікуються по цілому ряді ознак.

Капітальні інвестиції як об’єкти обліку слід досліджувати в розрізі наступних напрямів інвестування: 1) витрати на нове, додаткове будівництво та монтаж основних засобів; 2) витрати на придбання основних засобів; 3) витрати на реконструкцію основних засобів; 4) витрати на модернізацію основних засобів; 5) витрати на капітальний ремонт, що призводить до збільшення економічних вигод; 6) витрати на придбання та виготовлення інших необоротних матеріальних активів; 7) витрати на придбання та створення нематеріальних активів[28, c. 46-47].

Здійснення інвестицій в обліку не слід розглядати виключно як витрати, тому що вони є за своїм економічним змістом певним процесом, діяльністю. І тому, щоб не звужувати коло об’єктів обліку та показників інформаційного забезпечення капітальних інвестицій автором пропонується виділяти об’єкти бухгалтерського обліку інвестиційної діяльності підприємства зі здійснення капітальних інвестицій. Інвестиційна діяльність – це діяльність підприємства, яка передбачає передінвестиційну фазу, процеси вкладення капіталу (інвестування) та забезпечення віддачі інвестицій.

Для визначення розміру капітальних вкладень на підприємстві складається бюджет капітальних витрат, тобто обрахунок запланованих витрат на капітальні вкладення. Бюджет капітальних витрат включає такі дані:

· первісну вартість усіх основних засобів на початок планового періоду;

· наявність невикористаних амортизаційних відрахувань на початок планового періоду;

· суму амортизаційних відрахувань, яку буде нараховано протягом планового періоду;

· орієнтовний підрахунок вартості устаткування, яке підлягає заміні або продажу протягом планового періоду;

· орієнтовну суму амортизаційних відрахувань на придбані основні засоби протягом планового періоду;

· вартість основних засобів та суму амортизаційних відрахувань, яка буде в підприємства на кінець планового періоду.

Вихідними передумовами розробки бюджету капітальних вкладень є:

а) календарний план реалізації інвестиційного проекту;

б) бюджетні заявки на виконання окремих видів робіт і придбання матеріалів, механізмів, устаткування, розроблених виконавцями окремих функціональних блоків проекту;

в) загальна стратегія фінансування інвестиційного проекту;

г) попередній графік потоку інвестиційних витрат, складений на етапі розробки бізнес-плану проекту;

д) фінансовий стан інвесторів проекту.

За ринкових відносин важливе значення має вибір оптимальної структури джерел фінансування капітальних вкладень. Джерелом коштів на капітальні вкладення може бути довгостроковий кредит як банківський, так і державний. Кредит надається, як правило, тим інвесторам, у яких немає чи недостатньо власних засобів у всіх випадках технічного переозброєння, реконструкції і розширення виробництва, придбання устаткування, що не входить у кошториси будівництв, а також на будівництво нових підприємств і споруджень[26, c. 138-139].

1.2.Джерела і порядок фінансування капітальних вкладень за рахунок лізингового і банківського кредитів

Структура джерел фінансування капітальних вкладень підприємства залежить від багатьох факторів, зокрема: від оподаткування доходів підприємства; темпів зростання реалізації товарної продукції та їхньої стабільності; структури активів підприємства; стану