Історія розвитку бухгалтерського обліку

1. Розвиток бухгалтерського облікув країнах Європи в XIXст. Формування основних бухгалтерських шкіл

2. Становлення французької школи бухгалтерського обліку. Розвиток ідей синтетичного і аналітичного обліку

3. Становлення німецької школи бухгалтерського обліку. Започаткування теорій балансоведення і калькулювання

4. Позитивізм в обліку: англомовний світ

5. Розвиток бухгалтерського обліку в ХХ ст. в Європі та США

6. Бухгалтерський облік у Франції: економічний і юридичний напрямок

7. Бухгалтерський облік в США

1. Розвиток бухгалтерського облікув країнах Європи в XIXст.

Формування основних бухгалтерських шкіл

З початку XIXст. в італійській бухгалтерській школі сформувалось два напрямки:

 • юридичний - визначення відношення між суб'єктами обліку з приводу руху та зберігання цінностей;
 • економічний - концентрація уваги на класифікації та методології обліку цінностей підприємства.

Юридичний напрямок був започаткований і розвинутий представниками тосканської школи (Ф. Марчі, Д. Чербоні). Спочатку його суть зводилась до реєстрації зміни прав і зобов'язань осіб, що брали участь у господарському процесі. Всіх цих осіб поділяли на чотири групи:

1) агенти (МВО);

2) кореспонденти - особи, з якими ведуть розрахунки;

3) адміністратор;

4) власник.

Кожній групі осіб відповідають окремі рахунки. Центральною фігурою є адміністратор, через якого проходять всі господарські операції.

К. Беллінні (1852 - 1935 рр.) розширив трактування агентів, поділивши їх на депозитаріїв (зберігачів) та виконавців. Предметом обліку вважав господарські операції, а метою - кількісне вимірювання фактів господарського життя, їх запис та контроль виконання для ефективного управління підприємством. Кожна операція передбачає наявність об'єкта, суб'єкта і відношень між ними.

Представник юридичного підходу Ніколо д'Анастасіо(1803 р.) в центр системи обліку поклав рахунок Капіталу, при цьому будь-яка операція відображається на рахунку Капіталу.

На рахунку Капіталу збирають суми за всіма господарськими операціями, що служить контрольною сумою для визначення оборотів за рахунками бухгалтерського обліку. Кожна господарська операція вимагала не менше чотирьох записів, тому вона носила назву четверної бухгалтерії.

Д. Чербонірозглядав бухгалтерський облік як науку адміністративних функцій, як частину юриспруденції. Він був засновником логісмографії- вчення, яке полягало в послідовній персоналізації рахунків. Предметом його вивчення були права і зобов'язання фізичних та юридичних осіб. В основі теорії лежало два принципи:

 1. персоніфікації (кожномурахунку відповідала певна особа,
  група осіб);
 2. дуалістичності (сума кредиторської заборгованості підприємства його власнику завжди дорівнює сальдо розрахунків цього підприємства з агентами і кореспондентами).

Логісмографіядосліджує такі об'єкти:

 1. Факти господарського життя з метою розкриття об'єктивних законів, які управляють господарським життям
  та суб'єктивних дій адміністраторів і результатів їх
  діяльності.
 2. Господарські структури, функції та їх ефективність в
  загальній системі управління підприємством.
 3. Математичні методи — з метою відбору інструментарію
  для відображення фактів господарського життя.
 4. Логісмографічне дослідження фактів з метою виявлення
  їх юридичної та економічної сутності та впливу на господарство в цілому.

У логісмографії всі господарські операції поділяли на три групи:

 • юридичні - відображали розрахунки з кореспондентами;
 • статистичні - відображали внутрішні зміни у складі майна;
 • економічні - відображали розрахунки підприємства з власником.

Д. Чербоні вперше запровадив в обліку поняття аналізу і синтезу та пояснив взаємозв'язок між синтетичним та аналітичним обліком. Ведення обліку він пов'язував із вивченням людини. На його переконання, зовнішні факти є наслідком внутрішнього руху людської душі. Д.Чербоні, продовжуючи ідеї, розвинуті щодо поділу рахунків на синтетичні та аналітичні, звернув увагу на додатковий контрольний момент подвійного запису: сума залишків за аполітичними рахунками рівна сумі залишків за синтетичними рахунками. Найвищим рахунком є баланс. Д. Чербоні започаткував також дедуктивний спосіб записів в бухгалтерському обліку: записи у допоміжних книгах важливіші, ніж записи у Головній книзі.

Венеціанська школа бухгалтерського обліку розвивала економічний напрямок, згідно з яким облік повинен вивчати не кількісну і якісну структуру господарських цінностей, а їх вартість. Тобто основою обліку повинна бути не реєстрація юридичних відносин, а зміни у складі матеріальних цінностей. Звідси, факти господарського життя, які не викликають змін вартості, не потрібно відображати на бухгалтерських рахунках. Отже, внутрішні обороти виносяться за рачки балансу і Головної книги. У цьому - основна особливість економічного напрямку. Переміщення цінностей не змінює їх обсяг і оцінку, а отже, є несуттєвим для оцінки економічної роботи підприємства.

Юридичний напрямок (Ф. Беста, В. Альфієрі), навпаки, вважав об'єктом відповідальність людей, а не цінності. Ф. Беста (1845 - 1923 рр.) визнавав предметом обліку не відносини між людьми, а цінності. Якщо політекономія вивчає народне господарство, то рахівництво -окреме підприємство. Таким чином бухгалтерський облік, як засіб контролю за рухом цінностей, пов'язується з діями осіб, які здійснюють керівництво, управління і контроль агентів господарства. Ф. Беста вперше поділив контроль на попередній, поточний та наступний. Дав визначення терміну "фонд" як загального обсягу вартості, вкладеної в підприємство. Вказаним автором була написана книга з обліку в 3-х томах, яка стала класичною працею всієї італійської школи бухгалтерії.

Представники економічного підходу Р.П. Коффі (1833 р.) і Д.Л. Кріпп (1838 р.) вважали, що метою обліку є визначення кількості рахунків для обліку матеріальних цінностей, змін обсягу і складу майна, дослідження результатів господарської діяльності. Для цих дослідників важливого була не фіксація прав і зобов'язань осіб, задіяних в господарському процесі, а зміна цінностей та рух майна. За їх уявленням динаміка зобов'язань є наслідком господарського процесу.

Нікколо д'Анастасіо та Р.П. Коффі вперше заявили про виникнення нової науки-бухгалтерії.

Представники ломбардської школи (Ф. Вілла) синтезували юридичні та економічні аспекти обліку. Вони виділяли в обліку:

 1. теорію обліку (економіко-адміністративні відносини);
 2. правила ведення регістрів;
 3. організацію управління(в т.ч. ревізію рахунків).

Рахунки поділяли на три групи:

 • депозитні - для обліку матеріальних цінностей;
 • особові - мали юридичне значення;
 • методологічні- дозволяли визначати результати діяльності.

Франческо Вілла (1801 - 1884 рр.) - юрист за освітою, працівник фінансових органів, автор книг про парові машини, перекладач математичних книг вважав, що до нього бухгалтерію розглядали як мистецтво ведення рахунків і книг, а, щоб стати наукою, вона повинна досліджувати властиві їй принципи і категорії. Ф. Вілла синтезував юридичний та економічний підхід до визначення суті обліку, систематизував бухгалтерські знання, розробив концепцію облікових категорій.

Ф. Вілла відзначав, що метою бухгалтерії є контроль за збереженням цінностей та ефективністю їх використання, забезпечення максимального результату при мінімальних витратах.

Серед італійських вчених були такі, які намагалися поєднати всі ідеї італійської школи. Серед них Емануель Пізані, який сформував вчення - статмографію. Він розглядав облік з механістичної точки зору. З механіки він запозичив поняття динаміка і статика. Під динамікою розумів майнові рахунки, під статикою - рахунки чистого майна. Він вивів постулат: сальдо динамічних рахунків = сальдо статичних рахунків = сумі прибутку.

Представників італійської школи об'єднує трактування обліку як функції управління, тільки тосканська школа трактувала мету обліку як управління людьми, а венеціанська -як управління ресурсами. Вважають, що бухгалтерський облік як наука був започаткований в рамках італійської школи.

Становлення французької школи бухгалтерського обліку. Розвиток ідей синтетичного і аналітичного обліку

Французькі економісти XIXст. розглядали бухгалтерський облік з економічної точки зору - як частину політичної економії.

Предметом вивчення рахунковедення є, на їх думку, статистика кількості та вартості предметів, що складають капітал купця, фабриканта, фінансиста та зміни, що відбуваються в капіталі під впливом господарських операцій та визначення результатів всіх операцій. Хоча облік Іде розглядали як частину математики, проте вони наголошували на необхідності розмежування науки про облік та бухгалтерської практики, підкреслювали управлінську орієнтацію обліку.

Французькі бухгалтери П. Леоте іА. Гільбо висунули доктрину трьох функцій обліку: 1) ведення рахунків