Принципи класифікації англійських питальних речень в порівнянні з українськими та основні проблеми їх перекладу

Вступ.

1. Проблема взаємодії слова і речення в процесі перекладу.

1.1. Залежність перекладу речення від контексту.

Висновок.

2. Структурно-семантичні особливості простого речення.

2.1 Дослідники про природу простого речення.

2.2.Класифікація англійських питальних речень.

Висновок.

3. Інтерпретація англійських інтерогативів під час перекладу українською мовою.

3.1. Англійські інтерогативи: комунікативний зміст.

3.2. Функції інтерогативних висловлювань.

Висновок.

Висновки.

Список використаних джерел.

Вступ

Мова - це передусім система систем різних мовних одиниць – звуків і фонем, морфем, лексем, словоформ, словосполучень і речень, кожну з яких вивчає певна галузь мовознавства – фонетика, лексикологія, фразеологія, морфеміка, морфологія, синтаксис. “Синтез різних вимірів функціонування мовних одиниць, – зазначає Н.Л.Іваницька, – найпослідовніше пізнається в синтаксичних структурах, що відображають складні стосунки між реаліями позамовної дійсності” (12, с. 43).

Як відомо, специфіка мовомислення найповніше виявляє себе у синтаксичній організації текстів, оскільки, з одного боку, у створенні синтаксичних одиниць беруть участь усі мовні засоби нижчих рівнів, з другого – саме синтаксичні одиниці – речення – служать для формування і вираження думки, саме в них знаходять вияв прагнення і почуття, комунікативна функція мовлення здійснюється саме через посередництво синтаксичних конструкцій, які є носіями ментального простору індивіда, а тому синтаксис виступає щодо змісту головним організуючим і впорядковуючим фактором.

Синтаксис завершує вивчення мовних одиниць найвищого рангу – тих, які безпосередньо беруть участь у спілкуванні людей, – речень, фраз, надфразних єдностей, тексту. Саме в синтаксисі ми спостерігаємо тісний зв’язок мови з мисленням людини (мова є засобом формування, вираження і повідомлення думки, різних почуттів), мови і мовлення (“живого життя мови”) (12, с. 47). Саме в синтаксисі знаходять свій вияв усі функції мови – комунікативна, номінативна, гносеологічна (пізнавальна), волюнтативна, естетична та ін.

Граматика, що складається з двох частин (морфології і синтаксису), вивчає закони, закономірності, правила побудови речень та одиниць тексту і є результатом великої й тривалої роботи людського мислення по впорядкуванню цих граматичних законів у певну систему.

Кожен народ витворив не лише словниковий склад мови, а й граматику, національну за формою, за законами сполучення слів і побудови речень.

Тема: „Принципи класифікації англійських питальних речень в порівнянні з українськими та основні проблеми їх перекладу”.

Мета: розкрити принципи класифікації англійських питальних речень в порівнянні з українськими та основні проблеми їх перекладу.

Завдання роботи:

  • показати проблему взаємодії слова і речення в процесі перекладу;
  • визначити структурно-семантичні особливості простого речення та показати різні підходи до класифікації питальних речень;
  • інтерпретація англійських питальних речень під час перекладу українською мовою.

1. Проблема взаємодії слова і речення в процесі перекладу

1.1. Залежність перекладу речення від контексту

У процесі перекладу граматичні і лексичні форми сприймаються у нерозривному зв'язку і постійній взаємодії. Тільки у складі речення розкриваються функції слова і встановлюється його конкретне значення. Але було б невірно робити звідси висновок, що проблема перекладу окремо взятого слова чи окремо взятого словосполучення не повинна ставитися у теорії перекладу. Так само, як структура речення визначає функцію слова, так і слово, особливо його характер і спосіб його сполучення з іншими словами, впливає на структуру речення. Це особливо важливо враховувати при перекладі з англійської мови, де слова не мають таких чітко виражених морфологічних характеристик, як в українській мові.

Наприклад:

The church stands by itself, with the houses pulled down or gone to ruin all about it.

Значення смислової групи, якою керує прийменник with, може бути розкритим тільки при допомозі аналізу всієї структури речення. Дослівний переклад фрази, без урахування коми, приводить до абсурду:

Церква стоїть окремо з будинками, знесеними або перетвореними у руїни навколо неї.

Правильний переклад є можливим лише за умови правильного розуміння всієї конструкції. У даному випадку прийменник with вводить відокремлений абсолютний зворот з дієприкметником минулого часу у функції попередності:

Церква стоїть окремо посеред великого пустиря. Будинки, що її колись оточували, або були знесені, або перетворилися у руїни.

Проблема взаємодії слова і речення у процесі перекладу ускладнюється ще й тим, що тут доводиться мати справу з двома мовами. Так, основна різниця між наступними прикладами:

She did not like his writing.

She did not like his writings.

полягає не у формі слова (однина чи множина) а в структурі цих простих речень. У першому випадку герундіальна конструкція виражає дію, а в другому - результат. Якщо перше речення перекласти

Їй не подобалося те, що він писав.

то у зв'язку з подвійною функцією вказівного займенника те в українській мові створюється небажана двозначність, котра зникає при відсутності цього займенника:

Їй не подобалося, що він писав.

тобто його літературна творчість. У другому випадку йдеться про те, що їй не подобалися його твори.

У процесі перекладу слово не сприймається ізольовано. Воно живе своїм життям тільки в мовленні, у контексті висловлювання. Цей контекст, що розкриває справжнє значення слова, може бути вузьким (контекст словосполучення, смислової групи, речення) або широким - контекст абзацу або всього тексту, що перекладається. Деколи для правильного перекладу одного слова необхідно ознайомитися із всім напрямом творчості письменника в цілому.

Однак, не всі слова в реченні рівноправні у смисловому відношенні і не всі вони в однаковій мірі залежать від контексту. Є одна категорія слів, які майже не залежать від контексту речення і, навпаки, самі є визначальними елементами тексту. Це слова, представлені у двомовних словниках постійними рівнозначними відповідниками - еквівалентами. Це назви реалій, власні імена, географічні назви, терміни. Саме ці слова перш за все доходять до свідомості перекладача і допомагають йому визначити ситуацію або обстановку (12, с. 86).

Величезне значення для перекладу слова має характер тексту, який перекладається. У будь-якому спеціальному тексті з якоїсь області науки і техніки вирішальне значення для точності перекладу має правильна передача термінів. Тому в таких текстах відповідальність перекладача за точність передачі кожного повнозначного слова є особливо великою. При перекладі ж літературного тексту основне завдання перекладача - точна передача ідейно-художнього змісту твору. Тому в художньому перекладі роль контексту більша, ніж у всіх інших видах перекладу.

У залежності у контексту окреме слово може перекладатися словосполученням, смисловою групою і навіть цілим реченням. У той же час деякі слова можуть при перекладі взагалі пропускатися.

Одна із найбільш поширених проблем при перекладі слів у контексті є розкриття значення багатозначних слів у залежності від контексту. Візьмемо для прикладу іменник record, який представлений в Англо-українському словнику М.І.Балла такими значеннями:

1) запис, записування; письмова згадка, письмовий слід (чогось);

2) реєстрація, облік;

3) pl документація; звітні матеріали (документи); дані;

4) протокол; стенограма; офіційний документ;

5) pl юр. матеріали судової справи;

6) pl архів;

7) характеристика, репутація; факти (про когось);

8) досягнення; результати діяльності;

9) спорт. рекорд;

10) звукозапис; запис (на магнітну стрічку тощо); фонограма; фотограма; кінограма;

11) грамофонна платівка (пластинка);

12) амер. перфорований нотний ролик (для механічного фортепіано);

13) історична пам’ятка;

14) (the ~) юр. суть справи;

15) юр., бібл. показання свідка; свідок;

16) поет. пам’ять

Спробуємо перекласти з допомогою цієї виписки із словника такі речення:

There are few records left of Thackeray's life at Cambridge.

He was a criminal with an exceedingly black record.

The English primer consists of 12 records.

Truman's opponent was heavily handicapped by the record of the Republican Congress (Daily Worker, Nov 4, 1948).

У першому прикладі слово record вжите у першому значенні. Однак замість запропонованих словником варіантів перекладу запис, записування;