Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні

Вступ

Актуальність теми.Створення дійової системи кредиту й кредитних відносин є невід'ємною складовою ринкової трансформації економіки. Цей процес виявився складним і суперечливим. Україна почала формувати кредитну систему на тій базі, яка існувала при адміністративно-командній системі й була пов'язана з централізованим розподілом кредитних ресурсів, пільговим кредитуванням, кредитними обмеженнями тощо. Все це робило кредит і кредитні відносини недосконалими й неефективними. Замість подолання цих недоліків глибока економічна криза, спад виробництва зумовили кризу неплатежів, що підривало корінні принципи кредиту, позбавляло його активного впливу на розвиток економіки. Справа дійшла до того, що неповернення кредитних сум стало досить поширеним явищем, яке спричинило появу величезних сум кредиторської заборгованості, що перетворювало кредит на свою протилежність – безповоротне фінансування, тобто повністю вихолощувало зміст цієї економічної категорії.

Перехід України на етап макроекономічної стабілізації та економічного зростання з новою силою підкреслив необхідність і велику роль кредиту у розширеному відтворенні, без чого неможливий нормальний кругообіг капіталу, ефективне економічне зростання. Для цього потрібно, перш за все, подолати ті викривлення, які траплялися при використанні кредиту, забезпечити повне й послідовне здійснення принципів кредиту в господарській практиці.

Разом з тим, перехід до ринкової економіки пред'явив нові вимоги до теорії кредиту й кредитних відносин. Оскільки трансформаційний період відрізняється від розвинутої ринкової економіки, то вкрай важливо розкриття його своєрідності та визначення місця й ролі кредиту в процесі ринкової трансформації економіки. До того ж виявились істотні недоліки у трактуванні кредиту та кредитних відносин. Навіть у кращих підручниках сутність кредиту зводиться до передачі в тимчасове користування вільних коштів (вартості) на засадах зворотності, платності та добровільності, а кредитні відносини наділяються надто загальними характеристиками: добровільні й рівноправні, не змінюють власника цінностей, пов'язані з рухом вартості, але не є еквівалентними, хоча вони передбачають платність. І найбільше, що відзначається, — це їхня здатність забезпечувати зростання вартості, тобто її капіталізацію. Досвід незаперечно свідчить, що розробка теорії кредиту й кредитних відносин потребує обґрунтування методологічних підходів до розкриття кредиту як системного явища, глибокої й складної економічної категорії, пов'язаної з усією системою суспільно-виробничих відносин.

Питання кредиту, кредитних відносин в економічній науці займають специфічне місце. Характеристику сутності та ролі кредиту можна знайти вже в працях А. Сміта, Д. Рікардо, Ж.-Б. Сея, Дж. Мілля, К. Маркса, Й. Шумпетера, А. Маршалла, А. Пігу, І. Фішера та інших авторів. Значний внесок у дослідження ролі кредиту та його використання в економічній політиці зробили Дж.М. Кейнс, М. Фрідмен, П. Самуельсон, Дж. Хіксон, Е. Долан, К. Кемпбелл, Л. Харріс та ін.

Серед сучасних вітчизняних дослідників, які працюють над питаннями кредиту й кредитних відносин, необхідно відзначити В. Д. Базилевича, О. Д. Василика, А. С. Гальчинського, В. М. Гейця, А. А. Гриценка, А. С. Даниленка, Т. Т. Ковальчука, В. Д. Лагутіна, І. І. Лукінова, І. О. Лютого, В. І. Міщенка, А. М. Мороза, П. О. Нікіфорова, М. І. Савлука, А. А. Чухна, О. І. Шарова та ін.

Поряд з тим, у сучасній вітчизняній економічній теорії відсутні праці, у яких би комплексно розглядалися сутність та значення кредиту і кредитних відносин як одного з визначальних чинників економічного зростання. Не визначені загальні тенденції становлення та розвитку кредитної системи України, не проаналізовано вплив кредиту на розвиток економіки, фінансову реструктуризацію підприємств, стан реального сектора економіки.

Таким чином, практична значимість і недостатня теоретична розробка зазначеної проблеми зумовили вибір теми й основні напрямки досліджень.

Метоюцього дослідження є комплексне теоретичне й практичне обґрунтування сутності та функціонального призначення кредиту й кредитних відносин в Україні в період трансформації економіки, пошуку шляхів посилення впливу кредиту на реструктуризацію економіки, а також розробка науково-теоретичних і практичних рекомендацій щодо удосконалення механізму банківського кредитування як засобу фінансової реструктуризації підприємств.

Для досягнення поставленої мети визначені основні завдання:

- дослідити сутність, економічну природу, характерні риси кредиту й кредитних відносин;

- розглянути особливості кредитних відносин й тенденції формування кредитної системи України;

- дослідити інституціональні основи розвитку кредитної системи України;

- проаналізувати розвиток сучасних форм кредиту в Україні;

- визначити основні напрямки трансформації державного регулювання кредитних відносин.

Об’єктом дослідженняє система виробничих відносин і кредитних відносин як форми їх виразу в умовах ринкової трансформації економіки України.

Предметом дослідженняє економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні.


1. Природа кредиту

1.1. Економічна суть кредиту

Кредит (лат «creditum» - позичка, борг; «credo» - вірити) - провідна форма руху позичкового капіталу, що виникла на певному етапі розвитку суспільного виробництва і ринкового обміну, де продавці товарів протистоять один одному як власники.

Продаж товарів у кредит означає лише реальність переміщення споживних вартостей від продавця до покупця. А вартість товарів у боргових зобов'язаннях позичальників набуває ідеального виразу і реалізує себе на основі кредитного механізму обороту суспільного капіталу, що включає такі складові елементи: принципи кредитування, кредитне планування й планування та способи кількісного регулювання кредиту.

За економічною суттю і механізмом функціонування кредит є складною і однією з найдавніших категорій товарно-грошових відносин. Прагнення з'ясувати значення кредиту для прискорення суспільного прогресу впродовж багатьох століть породжували пильну увагу людей і дискусії серед вчених. Але й нині точне визначення економічної суті і ролі кредиту ще не вироблено. Виникнувши ще понад 3000 pp. до н.е., кредит вдосконалювався одночасно з розвитком обміну грошей і товарного виробництва. Історичними етапами з'ясування економічної суті кредиту стали:

1) ототожнення кредиту з довірою кредитора до боржника;

2) кредит, як мінова вартість, що складається з двох частин - передачі цінностей та їх повернення;

3) кредит, як тимчасове користування позичальником цінностями кредитора;

4) лише пізніше кредит стали ототожнювати з механізмом взаємодії з економічним середовищем, що відповідає сучасним уявленням про механізм реалізації кредитних відносин[7, c. 126-127].

Загалом сучасне тлумачення кредиту зводиться до наступного.

Кредит - це суспільні відносини, що виникають між економічними суб'єктами у зв'язку з передачею один одному в тимчасове користування вільних коштів (вартості) на засадах зворотності, платності та добровільності. Лише пізніше кредит стали ототожнювати з механізмом взаємодії з економічним середовищем, що відповідає сучасним уявленням про механізм реалізації кредитних відносин. Основними ознаками поняття «кредитних відносин» є:

• учасники кредитних відносин мають бути економічно самостійними власниками певної маси вартості і вільно нею розпоряджатися, функціонувати на основі самодостатності й самоокупності, нести економічну відповідальність за своїми зобов'язаннями;

• кредитні відносини є добровільними і рівноправними;

• кредитні відносини не змінюють власника цінностей, з приводу яких вони виникають;

• кредитні відносини є вартісними, оскільки виникають у зв'язку з рухом вартості;

• нееквівалентність кредитних операцій (Г - Г") значно посилює роль платності в їх механізмі реалізації. Плата за кредит компенсує кредитору втрати від передачі його коштів у чуже використання і можливі втрати на випадок неповернення позики;

• кредитні відносини на мікроекономічному рівні є перервними, тобто після повернення відданої в борг вартості і сплати відсотків вони зникають. Але на макроекономічному рівні кредитні відносини підтримуються безперервно, як безперервний рух вартості в процесі задоволення потреб розширеного суспільного відтворення. Вивільнені кошти з однієї кредитної операції вступають у кредитні відносини з іншими контрагентами чи із тими самими, але з приводу інших сум вартості;

• безперервність і платність кредитних відносин визначають їх здатність до капіталізації. Внаслідок чого формується особлива самостійна форма капіталу - позичковий капітал.

В процесі вивчення кредитних відносин і механізмів реалізації кредиту потрібно з'ясувати суть кредиту, його місце і роль в системі ринкової економіки, оволодіти принципами його реалізації, з'ясувати особливос