Інформаційна безпека підприємництва в Україні, боротьба з комп´ютерними злочинами

ВСТУП.

РОЗДІЛ І. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ.

1.1. Сутність отримання інформації та проблеми її захисту у сфері підприємництва.

1.2. Особливі методи отримання та збереження інформації на підприємствах при сучасних технічних засобах.

1.3. Аналіз і оцінка стану економічної та інформаційної безпеки на підприємствах.

РОЗДІЛ ІІ. КАТЕГОРІЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЇХ ПРАВОВИЙ РЕЖИМ І ВПЛИВ НА ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ У СФЕРІ БІЗНЕСУ.

2.1. Категорії інформації з обмеженим доступом та вплив на проблеми детінізації економіки.

2.2. Конфлікт інтересів між правомірним користувачем і власником інформації.

2.3. Взаємообмін системи інформації в інфраструктурі детінізації економіки.

РОЗДІЛ ІІІ. ОСОБЛИВІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ ВІД ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ КОМП'ЮТЕРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ.

3.1. Тактичні прийоми вилучення та зберігання інформації як докази, що легалізовані в кримінальній справі.

3.2. Захист осіб у сфері підприємництва від злочинних комп'ютерних посягань.

3.3. Інформаційна безпека комп’ютерних систем у сфері підприємництва.

ВИСНОВКИ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.

ВСТУП

Актуальність теми. Революція в науково-технічній сфері призвела до появи нових видів інформаційно-комунікаційних технологій, що стали матеріальним підґрунтям глобалізаційних процесів. Інформатизація усіх сфер життєдіяльності змінила розуміння сутності феномену безпеки, джерел та характер загроз, значення та роль міжнародних інститутів.

Становлення інформаційного суспільства має як безсумнівні позитивні, так і певні негативні наслідки. З одного боку, пришвидшилася передача інформації значного обсягу, прискорилась її обробка та впровадження. З іншого – серйозне занепокоєння викликає поширення фактів протизаконного збору і використання інформації, несанкціонованого доступу до інформаційних ресурсів, незаконного копіювання інформації в електронних системах, викрадення інформації з бібліотек, архівів, банків та баз даних, порушення технологій обробки інформації, запуску програм-вірусів, знищення та модифікація даних у інформаційних системах, перехоплення інформації в технічних каналах її витоку, маніпулювання суспільною та індивідуальною свідомістю тощо.

Перехід суспільства до інформаційного змінив статус інформації. Наразі, вона може бути як засобом забезпечення безпеки, так, у свою чергу, і загрозою та небезпекою.

Одним із головних стратегічних пріоритетів є розвиток інформаційного суспільства та впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в усі сфери суспільного життя і в діяльність органів державної влади. Саме цим зумовлена актуальність забезпечення інформаційної безпеки України з метою задоволення національних інтересів людини (громадянина), суспільства та держави в інформаційній сфері.

Тривалий час розуміння інформаційної безпеки в наукових та нормативно-правових джерелах ототожнювалося тільки з безпекою інформації, що значно звужувало її сутність. Саме тому, з низки питань, присвячених розгляду проблеми забезпечення інформаційної безпеки, найбільш вивченими та дослідженими її аспектами є безпека інформації (інформаційно-технічна безпека, в нашому розумінні).

Проблема теоретико-правових засад забезпечення інформаційної безпеки у вітчизняній науковій літературі достатньо ґрунтовно не досліджувалась. Вона розглядалася лише через висвітлення окремих її аспектів вітчизняними та зарубіжними фахівцями теорії держави та права, інформаційного права, національної безпеки, соціального управління, адміністративного права, кримінального права, міжнародного права та ін. Уданому контексті слід згадати наукові розробки таких вчених, як С.Алексєєв, І. Арістова, В.Артемов, І. Бачило, К.Бєляков, В.Білоус, В.Богуш, В. Брижко, В. Голубєв, В. Горобцов, В.Гурковський, М.Гуцалюк, О.Данільян, Д.Дарендорф, О.Дзьобань, О.Дубас, В.Іноземцев, Р. Калюжний, М.Кастельс, А. Колодій, В. Колос, С.Комов, В.Копилов, В.Копєйчиков, Т.Костецька, О.Кохановська, В.Ліпкан, О.Литвиненко, О.Логінов, В. Макаренко, Є.Макаренко, А.Марущак, І.Мащенко, О.Мурашин, Н.Нижник, В.Погорілко, Г.Почепцов, П. Рабінович, М.Рассолов, С.Расторгуєв, А.Селіванов, О. Скакун, Г. Ситник, О. Соснін, Е.Тоффлер, Б. Турен, В.Цимбалюк, І. Чиж, М. Швець, Ю. Шемшученко, В.Шилінгов, О.Юдін, О. Ярмиш, В.Ярочкін та інші.

Мета дослідження– визначення теоретичних і правових засад забезпечення інформаційної безпеки підприємства.

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:

- здійснити системний огляд українських і зарубіжних науково-практичних джерел щодо наукової розробленості теми;

- уточнити особливі методи отримання та збереження інформації на підприємствах при сучасних технічних засобах;

- дослідити категорії інформації з обмеженим доступом та вплив на проблеми детінізації економіки;

- проаналізувати конфлікт інтересів між правомірним користувачем і власником інформації;

- розглянути взаємообмін системи інформації в інфраструктурі детінізації економіки;

- виокремити основні підходи до визначення поняття „інформаційна безпека”, складові інформаційної безпеки в інформаційній сфері;

- розкрити особливості тактичних прийомів вилучення та зберігання інформації як докази, що легалізовані в кримінальній справі;

- охарактеризувати стан захисту осіб у сфері підприємництва від злочинних комп'ютерних посягань.

Об’єкт дослідження – суспільні відносини у сфері інформаційної безпеки підприємства.

Предмет дослідження– теоретико-правові засади забезпечення інформаційної безпеки на підприємстві.

Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить 65сторінок, із них список використаних джерел– 4 сторінки (51 найм.).


РОЗДІЛ І. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

1.1. Сутність отримання інформації та проблеми її захисту у сфері підприємництва

Інформаційно-аналітична робота - це одна із основних внутрішньовиробничих функціональні складових безпеки підприємства.

Інформаційна складова полягає у здійсненні ефективного інформаційно-аналітичного забезпечення господарської діяльності підприємства.

Належні служби підприємства виконують певні функції, які в сукупності характеризують процес створення та захисту інформаційної складової безпеки підприємства. До таких належать:

- збирання всіх видів інформації, що має відношення до діяльності того чи іншого суб'єкта господарювання;

- аналіз одержуваної інформації з обов'язковим дотриманням загальноприйнятих принципів і методів;

- прогнозування тенденцій розвитку науково-технологічних, економічних і політичних процесів;

- оцінка рівня економічної безпеки за всіма складовими та в цілому, розробка рекомендацій для підвищення цього рівня на конкретному суб'єкті господарювання;

- інші види діяльності з розробки інформаційної складової економічної безпеки.

На підприємство постійно надходять потоки інформації, що розрізняються за джерелами їхнього формування. Заведено відокремлювати:

- відкриту офіційну інформацію;

- вірогідну нетаємну інформацію, одержану через неформальні контакти працівників фірми з носіями такої інформації;

- вірогідну нетаємну інформацію, одержану через неформальні контакти працівників фірми з носіями такої інформації.

Оперативна реалізація заходів з розробки та охорони інформаційної складової економічної безпеки здійснюється послідовним виконанням певного комплексу робіт, ми виділяємо 5 напрямків:

A. - Збирання різних видів необхідної інформації;

Б. - Обробка та систематизація одержаної інформації;

B. - Аналіз одержаної інформації;

Г. - Захист інформаційного середовища підприємства , що традиційно охоплює:

- заходи для захисту суб'єкта господарювання від промислового шпіонажу з боку конкурентів або інших юридичних і фізичних осіб;

- технічний захист приміщень, транспорту, кореспонденції, переговорів, різної документації від несанкціонованого доступу заінтересованих юридичних і фізичних осіб до закритої інформації;

- збирання інформації про потенційних ініціаторів промислового шпіонажу та проведення необхідних запобіжних дій з метою припинення таких спроб.

Д. - Зовнішня інформаційна діяльність[47, c. 88-89].

Серед сучасних підприємців Заходу панує думка, що, використовуючи всього п'ять основних правил безпеки, можна добитися значних успіхів в бізнесі. До них відносять:

1.) розвідку;

2.) професіоналізм у встановленні контактів - мінімальні витрати часу і сил для пошуку інформації, необхідної для налагодження контакту;

З.) кваліфікацію менеджера - витрати часу тільки на потрібних людей;

4.) уміння долати перешкоди, пошук варіантів і обхідних шляхів для дозволу виникаючих проблем;

5.) уміння завершувати операцію, нехай навіть з негативним результатом - це все ж краще, ніж відсутність якого-небудь результату.

Отже, на перше місце ставлять розвідку. Чи випадково це? Тим засобом, за д