Проблеми акціонерних товариств в умовах кризи

Вирішення проблеми ефективності управління акціонерним підприємством є необхідним, оскільки це забезпечить досягнення потрібних темпів економічного зростання і прибутковості, реалізації потенціалу конкурентного середовища, підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва в цілому.

На сьогодні корпоративний сектор становить близько половини від загальної кількості підприємств і відіграє провідну роль у соціально-економічному розвитку країни. Саме тут виробляється 75 % ВВП. За даними Державної комісії із цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР), в Україні нараховується близько 16 млн акціонерів – це майже половина дорослого населення країни. Станом на 1 січня 2009 року корпоративний сектор об'єднує 528128 підприємств (Статистичні дані ДКЦПФР та Держкомстату України).

Основними причинами цілого ряду існуючих проблем у корпоративному секторі економіки України залишаються: слабка законодавча захищеність прав міноритарних акціонерів, відсутність надійних механізмів реєстрації та переходу права власності, невідповідність практики корпоративного управління міжнародним і вітчизняним стандартам, нормам, принципам, низький рівень корпоративної культури, і, як наслідок, культури взаємодії між корпорацією та її власниками, й врешті-решт суспільством.

З нашої точки зору, для того щоб компанії ефективно працювали в ситуації, що склалася, необхідно змінити та вдосконалити деякі елементи корпоративного управління:

· удосконалити механізм управління ризиками і систему внутрішнього контролю (у першу чергу для забезпечення захисту власних активів);

· поліпшити етику та корпоративну соціальну відповідальність (соціальний чинник сьогодні дуже актуальний);

· удосконалити політику прозорості й розкриття інформації (з метою можливості залучення такого необхідного сьогодні капіталу, а також забезпечення впевненості власників у якості управління активами);

· забезпечити належне виконання функцій Ради директорів та правління;

· переробити внутрішні нормативні документи з метою відповідності законодавчій базі й умовам кризи.

Україні було б доцільно розробити та прийняти окремий детальний закон, розрахований на появу у майбутньому акціонерних товариств з розпорошеним акціонерним капіталом, що дозволить прибрати ілюзію легітимності, яку застосування слова "поглинання" надає відвертим кримінальним злочинам.

Ключовим механізмом, який сприятиме появі "нових" акціонерних товариств, є голосування поштою чи збір довіреностей, без чого неможливо уявити функціонування акціонерних корпорацій та фондового ринку в розвинених країнах. Якщо Україна планує розвивати фондовий ринок і залучати інвестиції, встановлення детальних правил голосування поштою є необхідним.

Новий Закон України "Про акціонерні товариства" 30 квітня 2009р. набрав чинності. Упровадження його в дію зменшує ряд проблем корпоративного управління. Однак багато з них залишаються і потребують вирішення.

Отже, ефективно вибудована система корпоративного управління є одним з ключових моментів "виживання" компанії в умовах кризи. Тому упровадження змін, перерахованих вище, дійсно дозволяє корпоративним підприємствам швидше вийти з кризи та добитися значних успіхів у своїй діяльності.

Схожі роботи
Організаційно - структурна характеристика підприємств
Об'єднання підприємств.Організаційно-правові форми підприємств, їх особливості.Класифікація підприємств та її практичне значення...
Розвиток людських ресурсів персоналу організації
Розвиток людських ресурсів персоналу організації. Кар'єра людини як засіб удосконалення ресурсу організації.Поняття людських ресурсів персоналу організації...
Зовнішньоекономічна діяльність
Загальні відомості про законодавство, що регулює ЗЕД України. Конкурентоспроможність товарів і послуг на світовому ринку. Єдиний митний тариф України: сутність та зміст...
Формування підприємницького капіталу
Які можливі джерела формування фінансових ресурсів малого підприємництва.В чому полягає сутність концепції механізму прихованих партнерських зв’язків і чи можливе її використання в...