Роль бібліотек та інформаційних центрів в інформаційній структурі України

Вступ.

Розділ 1. Теоретичні основи ролі бібліотек в інформаційному суспільстві.

1.1. Аналітичний огляд наукових праць.

1.2. Бібліотеки у формуванні національного інформаційного простору.

1.3. Публічні бібліотеки та їх роль в забезпеченні інформаційних потреб населення.

Розділ 2. Роль і місце публічної бібліотеки в українському суспільстві.

2.1. Значення бібліотек в інформатизації суспільства і підвищення інформаційної культури.

2.2. Досвід та першочергові завдання бібліотек в побудові інформаційної структури.

Розділ 3. Сучасні напрямки ролі та місця бібліотек та інформаційних центрів в інформаційній структурі України.

3.1. Доступ до бібліотечно-інформаційних ресурсів країни як складник системи доступу громадян до інформації: правове регулювання.

3.2. Роль бібліотечних установ у державній політиці безпеки національного інформаційного простору в умовах глобалізації.

Висновки.

Список використаної літератури.


Вступ

Актуальність теми. Останнє десятиліття в історії України позначено глибокими перетвореннями в усіх сферах суспільно-політичного та економічного життя. Демократизація суспільства, перехід до ринкових економічних відносин, широка інформатизація на основі впровадження новітніх електронних технологій поставили перед усіма суспільними інститутами, зокрема – бібліотеками, важливу проблему вибору шляхів їх адаптації до сучасних вимог.

Тим часом, в умовах перехідного періоду зростає роль саме універсальної бібліотеки тому, що вона обслуговує всі верстви населення, задовольняючи універсальні потреби і запити (на документ, інформацію, книгу, широкий спектр інших бібліотечних послуг) на основі універсальних фондів і розгалуженої системи доступу до комп'ютерних мереж.

Аналіз наукових джерел переконує, що проблеми розвитку сучасної бібліотеки постійно перебувають у центрі уваги бібліотекознавців, їх теоретичні концепції становлять методологічну основу дослідження.

Загальнотеоретичні аспекти даної проблематики досліджені в роботах С.Г.Кулешова, В.С.Пашкової, М.С.Слободяника, А.С Чачко[21]. Питання модернізації інформаційно-бібліотечних ресурсів і технологій розглядалися у працях Л.Й.Костенка, Т.П.Павлуші, М.І.Сенченка, А.О.Чекмарьова, інформаційно-бібліотечних ресурсів Інтернет - Л.Я.Філіпової [19], реклами як комунікативної системи бібліотек - О.В.Кашкарьової [10], маркетингових принципів управління діяльністю бібліотек - Л.Г.Петрової та Г.А.Саприкіна [16], Давидової І. [7,8], яка вивчала моделі трансформації бібліотеки та її роль в інформаційній структурі.

Дослідження здійснено в напрямі виконання законів України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про Національну програму інформатизації», «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки».

Мета дослідження– наукове обґрунтування моделі трансформації бібліотеки як культурно-інформаційного центру та її роль і інформаційній структурі.

Завдання дослідженняобумовлені його метою і передбачають:

- обґрунтування ролі бібліотеки у формуванні національного інформаційного простору;

- розглянути публічні бібліотеки та їх роль в забезпеченні інформаційних потреб населення;

- дослідити роль і місце публічної бібліотеки в українському суспільстві;

- проаналізувати значення бібліотек в інформатизації суспільства і підвищення інформаційної культури;

- охарактеризувати сучасні напрямки ролі та місця бібліотек та інформаційних центрів в інформаційній структурі України .

Об'єкт дослідження- процес трансформації сучасної бібліотеки під впливом соціальних змін та завдань інформатизації суспільства.

Предмет дослідження– дослідження ролі бібліотеки як культурно-інформаційного центру.


Розділ 1. Теоретичні основи ролі бібліотек в інформаційному суспільстві

1.1. Аналітичний огляд наукових праць

Усебічний і ґрунтовний аналіз наукових уявлень щодо нинішнього стану трансформаційних та інноваційних змін у бібліотечній сфері діяльності, а також сучасних теоретичних досліджень стратегій розвитку бібліотек підтвердив нагальну необхідність та своєчасність дослідження змісту інноваційної політики бібліотек України і стратегічних напрямів її реалізації в умовах інформаційного суспільства. Підсумки джерелознавчого аналізу з теми засвідчують, що інформаційна політика бібліотек України ще не була предметом дисертаційного дослідження кандидатського або докторського рівнів. З’ясовано, що не існує також монографічних досліджень з проблеми інноваційної політики розвитку бібліотек. Окремі підходи до постановки проблеми знайшли відбиття у докторських дослідженнях О.Ю.Качанової та Л.К.Боброва. Проте перша праця присвячена інноваційній діяльності бібліотек Росії і не виходить на рівень системного управління їхнім розвитком та інституціалізації інноваційної політики, а друга охоплює технічні й технологічні питання системної інтеграції бібліотек в умовах інформаційного ринку. Обидві роботи виконувалися в Російській Федерації і не враховують специфіки інформаційного ринку України. Не вирішеними залишаються питання теоретичного обґрунтування мети, завдань, суб’єктів та об’єктів інноваційної політики бібліотек, її механізму та системної організації в Україні.

Найбільшу наукову цінність для дослідження питань трансформації бібліотек мали праці В.О.Ільганаєвої, Р.С.Мотульського, О.С.Оніщенка, М.І.Сенченка, М.С.Слободяника, Дж.Солтона, Л.Я.Філіпової [19], А.С.Чачко [21], Я.Л.Шрайберга [23-26]. На етапі інформатизації суспільства відбувається трансформація всіх складових виробничої діяльності бібліотек: технічної й технологічної, організаційно-функціональної, кадрової, які набувають системного розвитку. Їх розгляд у сучасному бібліотекознавстві пов’язаний з процесами трансформації бібліотек і відображає горизонтальну площину інноваційних змін, які зумовлюють лише поступову модернізацію діяльності бібліотеки. Увага дослідників процесів трансформації бібліотек обмежується використанням комп’ютерної техніки, інформаційних технологій, нових носіїв, каналів розповсюдження і засобів доступу до інформації, на базі яких відбувається впровадження інформаційних продуктів та послуг. Невизначеним залишається питання напрямів трансформації бібліотеки в інформаційному суспільстві та механізмів досягнення цієї мети. Паралельно з питаннями трансформації бібліотек у науковій літературі досліджуються напрями їх інноваційних змін. Виявлено, що сучасні бібліотекознавчі дослідження, в яких розглядаються питання трансформаційних та інноваційних процесів у бібліотеках, не поєднують їх між собою, не пов’язують їх із необхідністю розроблення питань управління трансформаційними й інноваційними змінами, що відбуваються в бібліотечному соціальному інституті на етапі розвитку інформаційного суспільства.

Сучасна ситуація характеризується кризою ефективного управління бібліотечною сферою, яка не сприяє адаптації бібліотек до умов ринкового середовища й електронного оточення, не дозволяє визначити затратні механізми бібліотечного виробництва і розробити ефективні заходи щодо впровадження інноваційних стратегій розвитку з використанням сучасних ринкових технологій управління. На цій основі сформульована гіпотеза: основою інноваційних змін бібліотечної діяльності є зовнішні і внутрішні трансформаційні процеси, які потребують виваженої політики стратегічного управління розвитком бібліотек. Інформатизація бібліотек характеризується інтеграційними тенденціями трансформаційного й інноваційного векторів розвитку бібліотечної діяльності.

Усебічний аналіз спеціальної літератури з проблеми дослідження дає підстави стверджувати, щонеобхідність функціонування бібліотек в умовах ринку, вимоги суспільства і нові споживчі цінності в сервісній економіці кардинально впливають на підвищення ролі інноваційного процесу як необхідного чинника їх розвитку. Функціонування бібліотеки за умов інформаційного ринку перетворює здійснення інноваційних процесів на завдання стратегічного характеру, а конкуренція з боку інформаційного оточення сприяє активному впровадженню інновацій. Інноваційний процес наприкінці ХХ – поч. ХХІ ст. стає базовим для визначення виробничого та соціокультурного потенціалу бібліотек і потребує управління на рівні формування інноваційної політики.

1.2. Бібліотеки у формуванні національного інформаційного простору

Процес модернізації українських бібліотек, що розпочався у 90-ті роки минулого сторіччя, і нова соціально-культурна парадигма їхнього розвитку є головними стимулами інноваційних змін у бібліотечній справі. Інноваційні перетворення стосуються всіх напрямів бібліотечної діяльності, зачіпають усі сфери функціонування бібліотек і, в першу чергу, комунікативні зв'язки із зовнішнім середовищем. Паралельно з цим здійснюється активне організаційно-технологічне оновлення