Страхування від перерв у виробництві

Вступ

1. Необхідність та особливості страхування підприємств від перерв у виробництві

2. Умови страхування від перерв у виробництві. Порядок укладення і обслуговування страхової угоди

3. Досвід страхування підприємств від перерв у виробництві в зарубіжних країнах та оцінка можливості його використання в Україні

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Страхування комерційних операцій полягає у тому, щоб відшкодувати можливі втрати на випадок, коли через певний період застраховані операції не дадуть очікуваної віддачі. Страхове відшкодування в такому разі встановлюється в обсязі різниці між страховою сумою та одержаним прибутком від застрахованої комерційної діяльності.

При страхуванні комерційних ризиків також застосовують деякі обмеження щодо обсягу страхування окремих ризиків, зокрема, з нього вилучаються ризики, пов'язані з посередницькою діяльністю, роботою казино, тоталізаторів тощо. Із страхової відповідальності, як правило, вилучаються також можливі збитки внаслідок військових дій, зміни політичного курсу, негативної динаміки курсів валют. Це ж стосується і відшкодування збитків унаслідок навмисних дій страхувальника чи його партнерів, спрямованих на заподіяння шкоди застрахованій діяльності, зміну профілю комерційного підприємництва, застосування некваліфікованого управління ним тощо.

При складанні договору особливу увагу необхідно звернути на розмір установленої франшизи, яка може визначатися як у днях, так і у відсотках від максимальної суми виплати. Розмір франшизи по договорах страхування від перерв у виробничій діяльності, як правило, становить 3-10 днів.

Страховий тариф встановлюється страховою компанією в залежності: від галузі економіки, до якої належить підприємство; від максимального страхового періоду зупинки виробництва; від установленого розміру франшизи.

Розмір страхового тарифу може коливатися в межах 0,6-5% від страхової суми.


1. Необхідність та особливості страхування підприємств від перерв у виробництві

Одним із видів страхування виробничих (підприємницьких) ризиків є страхування від перерв у виробництві, які можуть виникати внаслідок знищення або пошкодження застрахованого майна. Поширене у країнах із розвиненою ринковою економікою. Практика його застосування залежить від виду бізнесу, що здійснює підприємство, або від оцінки недоотриманого доходу, яка досить складна.

З метою компенсації збитків, викликаних зупинкою або перервою виробництва, організується страховий захист в рамках окремого виду-страхування збитків від перерв у виробництві.

Збитки можуть бути викликані наступними причинами.

■ пожежі, стихійні лиха;

■ аварії та технічні несправності;

■ суспільно-політичні події (страйки тощо);

■ комерційні фактори (нестача коштів для виплати заробітної плати, на оплату рахунків постачальників, через недопоставки або зриву термінів поставок матеріалів і устаткування і т.д.).

Страхування збитків від перерв у виробництві виступає за своїм змістом як доповнення до страхування основних і оборотних фондів, оскільки перерва у виробництві викликається їх загибеллю або пошкодженням і згідно балансової класифікації страхування відноситься до страхування пасивів. Склад страхувальників та перелік страхових подій, від яких проводиться страхування, можуть бути однаковими, що, однак, не означає автоматичного комплексного страхування по цих двох видах [2, c. 95].

Внаслідок пожежі або інших застрахованих ризиків підприємство (крім відновлення «балансової вартості» основних і оборотних фондів) несе економічні втрати з наступних причин:

  • скорочення або повне припинення виробничої діяльності та продажу продукції, виконання робіт, надання послуг;
  • зниження рівня конкурентоспроможності на ринку через недопоставки товарів, припинення виконання робіт і надання послуг;
  • необхідність здійснення ряду витрат, присутніх незважаючи на вимушений простій.

Втрати від двох перших причин об'єднуються в поняття «непрямі фінансові збитки», що оцінюються в розмірі неотриманого або недоотриманого прибутку від тимчасової зупинки виробничої, торговельної діяльності або процесу надання послуг в залежності від профілю діяльності підприємства. Непрямі збитки за своїми масштабами часто перевершують прямі збитки від пожежі або стихійного лиха. Зокрема поступове відновлення обороту підприємства може бути викликано зниженням рівня конкурентоспроможності.

Збитки від третьої причини викликаються триваючими постійними і додатковими витратами.

Збитки від перерви у виробництві складаються з наступних елементів:

  • Розмір поточних витрат страхувальника щодо продовження господарської діяльності, який розраховується виходячи із суми фактичних витрат за період перерви у виробництві та додаткові витрати зі скорочення збитків від простою;
  • Сума втрати прибутку від застрахованої господарської діяльності в результаті настання перерви у виробництві.

Розрахунок розміру збитків здійснюється за наступною приблизною схемою.

1. Розраховується прибуток, який не отримає підприємство через простою:

- За аналогією з такими ж зупинками протягом декількох попередніх років;

- На підставі вивчення наслідків простою на однопрофільних підприємств;

- На основі ціни одиниці продукції та оцінки обсягу продукції, не випущеної з-за зупинки виробництва.

2. Потім виключається прибуток, яку міг би отримати страхувальник за рахунок реалізації пошкодженого майна або часткового продовження виробничого процесу в стаціонарному або іншому приміщенні, перебазувати в нього вціліле обладнання.

3. Визначаються додаткові або надзвичайні витрати, що мають як тимчасовий характер для скорочення періоду простою: оплата понаднормових робіт, покупка необхідного обладнання, так і постійний характер (покриття поточних витрат): витрати на заробітну плату, податки, що не залежать від обороту, орендна плата та ін. [8, c. 94-95]

Умови договору страхування збитків, пов'язаних з перервами у виробництві, формуються на основі детального аналізу роботи підприємства за останні 3—5 років. Тільки після цього встановлюється сума страхового відшкодування, що буде виплачена при настанні страхового випадку.

Одночасне страхування майна і втрат від перерв у виробництві вважається вигідним як для підприємця, так і для страхової компанії, оскільки ризики за двома цими договорами, як правило, однакові. Крім того, якщо обидва договори уклала одна страхова компанія, то вона зацікавлена якнайшвидше відновити застраховане майно, щоб уникнути значних страхових виплат у зв'язку з компенсацією страхувальникові втрат від перерви у виробництві.

Обсяг відповідальності за договором страхування від перерв у виробництві ширший, ніж у страхуванні майна від вогню. Об'єктом страхування є фінансові втрати від перерви у виробництві (внаслідок матеріальних збитків від страхової події зі застрахованим майном страхувальника), які вміщують:

— поточні витрати страхувальника із продовження господарської діяльності в період вимушеної перерви у виробництві;

— втрати прибутку від вимушеної перерви у виробництві;

— додаткові витрати на ліквідацію наслідків страхового випадку.

Договором можуть покриватися як поточні витрати і втрачений прибуток разом, так і кожна з фінансових втрат окремо.

Виходячи з обраного об'єкта страхування, встановлюється страхова сума, у відсотках до якої обчислюється страхова премія. Розмір премії здебільшого встановлюється індивідуально для кожного страхувальника з урахуванням особливостей його господарської діяльності.

Особливістю цього виду страхування є те, що розмір збитку залежить від тривалості перерви у виробництві. Тому у договорах страхування збитків від перерв здебільшого передбачається встановлення деякої межі, починаючи з якої виникає відповідальність страховика. Такою межею може бути використана франшиза у грошовому вираженні або період простою, при перевищенні якого страхувальник отримує право на відшкодування.

При настанні страхового випадку, що призвів до перерви у виробництві, розмір страхового відшкодування визначається на основі розміру поточних витрат щодо здійснення застрахованої діяльності та прибутку, отриманого страхувальником від цієї діяльності за період, який дорівнює 12 місяцям до дати настання матеріального збитку [11, c. 79-80].


2. Умови страхування від перерв у виробництві. Порядок укладення і обслуговування страхової угоди

Страхування від перерв у виробництві внаслідок знищення або пошкодження застрахованого майна поширене у країнах із розвинутою ринковою економікою. Страхування на випадок збитків від перерв у виробництві - важлива частина підприємницьких ризиків. Практика його застосування залежить від виду бізнесу, що здійснює підприємство, а інколи від оцінки недоотриманого доходу, яка досить складна.

На відміну від багатьох видів страхування, об'єктом захисту яких є наявне майно, страхування від втрат прибутку є формою страхового захисту господарських суб'єктів від втрат майбутньої користі. Випа