Фінансове забезпечення та ефективність інвестицій

Вступ.

1. Теоретичні основи фінансового забезпечення інвестиційної діяльності підприємств.

2. Показники ефективності інвестицій.

Висновки.

Список використаної літератури.


Вступ

У сучасних же умовах господарювання інвестиції виступають найважливішим засобом забезпечення умов виходу з економічної кризи, структурних зрушень у народному господарстві, забезпечення технічного переоснащення підприємств. При цьому поновлення нормальної інвестиційної діяльності в Україні є одним з основних напрямків стабілізації й розвитку ринкової економіки, для якої головними є товарно-грошові відносини. Тому на перший план виходять питання фінансового забезпечення інвестиційної діяльності.

Існуюча в Україні економічна ситуація значно ускладнює інвестиційну діяльність, тому що порушено процес відтворення, спостерігається спад у відновленні основних фондів. Рішення цих питань пов'язано з урахуванням особливостей господарювання окремих підприємств і фінансовим забезпеченням їхньої інвестиційної діяльності, що неможливо без концентрації і раціонального використання наявних фінансових ресурсів. При цьому виникає ряд задач, які пов'язані з необхідністю підвищення ефективності фінансового забезпечення інвестиційної діяльності, а саме: раціональним використанням власних фінансових ресурсів, залученням додаткових засобів, визначенням оптимального співвідношення між обсягом власних та залучених ресурсів. У зв'язку з цим питання удосконалення механізму управління фінансовим забезпеченням інвестиційної діяльності набуває особливого значення.


1. Теоретичні основи фінансового забезпечення інвестиційної діяльності підприємств

Незважаючи на розмаїтість теорій інвестицій, існує багато невизначеностей і розбіжностей у трактуваннях категорії “інвестиції”, термінів “інвестиційна діяльність”, “інвестиційний процес”, “інвестиційні ресурси”, що в остаточному підсумку ускладнює рішення як наукових, так і практичних задач. Зокрема дослідження характеристик та визначення категорії “інвестиції” дозволили зробити такі висновки:

· по-перше, категорія “інвестиції” тісно взаємозалежна з різними трактуваннями категорій “капітал”, “витрати” і поняттям “фактор часу”;

· по-друге, варто розрізняти форми інвестицій;

· по-третє, простежується взаємозв'язок інвестицій з деякою визначеною послідовністю етапів (кроків), тобто категорія “інвестиції” тісно взаємозалежна з інвестиційною діяльністю та інвестиційним процесом;

· по-четверте, аналіз усіх визначень неявно вказує на зв'язок із джерелом (це або вкладення капіталу, або потік витрат), необхідним для здійснення інвестицій, тобто виникає необхідність дати визначення поняттю “інвестиційні ресурси”.

Удосконалення та розробка нових методів і підходів щодо підвищення ефективності фінансового забезпечення інвестиційної діяльності взаємозалежно з дослідженням теоретичної сутності і ролі інвестицій в умовах становлення і розвитку ринкової економіки.У той же час проведені у роботі дослідження в ретроспективному плані концептуальних підходів до розуміння категорії “інвестиції” дозволили розкрити її зміст та сутність через поняття “інвестиційний процес” та “інвестиційна діяльність”, що разом і відбивають сутність категорії “інвестиції”. Новизна такого підходу полягає у виділенні взаємозв'язку між поняттям “інвестиційний процес” – вибір, обґрунтування і прийняття окремих рішень та поняттям “інвестиційна діяльність” – безпосереднє виконання прийнятих рішень, що дозволяє визначити управління фінансовим забезпеченням інвестиційної діяльності як процес вибору, обґрунтування і прийняття рішень відносно:

· раціонального використання власних фінансових ресурсів;

· залучення додаткових фінансових коштів;

· оптимального співвідношення між власними та залученими фінансовими ресурсами для вирішення конкретних інвестиційних завдань.

Першочерговим у контексті вирішення задачі підвищення ефективності фінансового забезпечення інвестиційної діяльності євизначення інвестиційних ресурсів.

Послідовний аналіз поглядів на економічну сутність джерел інвестицій дозволив розширити розуміння їх природи, виявити закономірності формування різних тлумачень поняття “інвестиційні ресурси”. Це обумовило розрізнення поняття “інвестиційні ресурси” у залежності від контексту розв'язуваної задачі. Зокрема для вирішення задачі управління фінансовим забезпеченням інвестиційної діяльності поняття “інвестиційні ресурси” в дисертації сформульовано в такий спосіб: інвестиційні ресурси – це фінансові види ресурсів, основними серед яких є: доход по праці, доход від власності, трансферні доходи, чистий прибуток суб'єктів господарювання, амортизація, кредит.

На основі порівняльного аналізу різноманітних ознак інвестиційних ресурсів доповнено систематизацію джерел інвестицій. Так у якості однієї з відмітних ознак джерел інвестицій обґрунтовано ступінь їхньої трансформаційної мобільності. Разом з тим запропоновано розподіл джерел інвестицій за даною ознакою, на первинні і вторинні.

Яким би не був привабливим інвестиційний проект, яку б ефективність він не прогнозував у майбутньому, так чи інакше питання по створенню і реалізації інвестиційної продукції замикаються, у першу чергу, на питаннях фінансового забезпечення інвестиційної діяльності. Тому в дисертації особливу увагу приділено аналізу методологічних основ управління фінансовим забезпеченням інвестиційної діяльності та детально обмірковано наукові підходи з точки зору результативності управління фінансовим забезпеченням. Завдяки цьому в дисертації визначено й структуровано систему взаємодії різних підходів щодо управління фінансовим забезпеченням інвестиційної діяльності; узагальнено вплив окремих факторів на ефективність прийняття інвестиційних рішень; обґрунтовані основні напрямки удосконалення механізму управління фінансовим забезпеченням інвестиційної діяльності.

Однією з ключових задач підвищення ефективності фінансового забезпечення інвестиційної діяльності є оптимізація вибору інвестиційних проектів і оцінка їх фінансової ефективності. Для її вирішення в дисертації розроблено методичний підхід щодо вибору та оцінки фінансової ефективності інвестиційних рішень, названий послідовним аналізом потоків (ПАП), в основі якого знаходиться декомпозиція загальної чистої залишкової вартості проекту на щорічні фінансові потоки і корегування обсягів щорічних потоків за допомогою проекції (ENPV) на прогнозну криву чистої залишкової вартості (рис. 3). Запропонований підхід може бути застосований не тільки для уточнення оцінки фінансової ефективності інвестиційних проектів, але й дозволяє більш точно зробити вибір інвестиційних рішень з урахуванням можливих змін умов виконання інвестиційного проекту.

Поряд з цим розбивка і корегування приватних суджень про прийнятність проекту на основі аналізу скорегованих щорічних платежів та пов'язування їх у єдине ціле за допомогою показника загальної чистої залишкової вартості інвестиційного проекту дозволяють сформувати різні критерії вибору інвестиційних проектів, що сприяє конкретизації поняття фінансової ефективності інвестиційного проекту.

Критерієм фінансової ефективності того чи іншого інвестиційного проекту може служити: максимізація щорічного платежу;максимізація деякої послідовності щорічних платежів; найменша величина абсолютної або відносної погрішності, яка ототожнюється з запасом міцності інвестиційного проекту та відображує припустиму межу відхилення від запланованої величини загальної чистої залишкової вартості інвестиційного проекту.

Одночасно з метою вирішення задачі раціонального використання інвестиційних ресурсів в дисертації удосконалено систему фінансового планування інвестиційної діяльності. Для цього в роботі обґрунтовано і розроблено алгоритм оптимального фінансового прогнозного планування, результатом якого є побудова оптимальної функції фінансового забезпечення інвестиційної діяльності. Основні етапи такого планування являють собою таку послідовність дій:

– інвестиційний процес розбивається на ряд етапів і визначається послідовність їхнього виконання. Кожний з етапів зображується у вигляді деякої геометричної фігури;

– формулюється функція мети, що виступає у вигляді критерію оптимальності за часом, за величиною використовуваного капіталу або деякого усередненого критерію. На підставі цієї функції будується площина припустимого інвестиційного рішення і задається її аналітичний опис;

– безпосередньо проводиться розміщення геометричних фігур на заданій площині планування та будується оптимальна функція фінансового забезпечення інвестиційної діяльності.

Відмітною рисою запропонованої процедури оптимального фінансового прогнозного планування є наочність процесу планування, простота формалізації і можливість спрощен