Основи підприємницкої діяльності

Тема І. Зміст підприємницької діяльності.

1. Чому підприємництво вважається самоутворюючим фактором економіки?

2. Яку роль відіграє підприємництво серед інших факторів суспільного відтворення?

3. Сформулюйте ціль підприємницької діяльності.

4. Перерахуйте економічні мотивуючі фактори підприємницької діяльності

5. Що таке мультиплікатор?.

6. Який з факторів, крім прагнення до одержання прибутку, послужив причиною виникнення підприємництва?.

7. Основні суб'єкти підприємницьких відносин — це:

8. Що є основним об'єктом підприємницької діяльності?.

9. Алгоритм підприємницького рішення складається з:

10.Особисті якості підприємця це:

11.Найголовнішою з особистих якостей підприємця є:

12.Приведіть приклад однієї пари альтернативних товарів.

Тема II. Види підприємництва.

1. На які два основні види поділяє підприємництво міжнародна класифікація?.

2. Основна характеристика виробничого підприємництва.

3. Що таке інновація?.

4. Який інтерес обслуговує традиціоналІстське підприємництво?.

5. Інтерес виробника-підприємця у посередництві такий:

6. Хто з підприємців, як правило, володіє складським приміщенням?.

7. Комісіонер виступає від свого імені чи від імені виробника (власника товару)?

8. Що спільного у діяльності дилера та дистриб'ютора?.

9. Чим відрізняється інвестиційний фонд від інвестиційної компанії?.

10.Чому оптовики-купці вважаються найбільш соціальне корисними?.

11.Які основні суб'єкти фінансового підприємництва?.

12.Яка основна відмінність функціонування біржового підприємництва?

Тестові питання до теми III.

1. Основні складові зовнішнього середовища бізнесу - це:

2. Три основні функції держави по відношенню до бізнесу:

3. Яка з функцій є найважливішою?.

4. Які основні податки, що впливають на бізнес?.

5. Який з податків на вітчизняний бізнес впливає сприятливо?.

6. Які основні звіти надають бізнес-структури?.

7. Основний документ, що регулює взаємовідносини в бізнесі – договір (контракт). Різновиди договорів:

8. Два основні способи впливу бізнесу на державу.

9. Які два основні методи управління ризиком?.

10.Фінансування ризику поділяється на:

Тестові питання до теми IV. Форми організації бізнесу.

1. Критерії вибору організаційно-правової форми в бізнесі:

2. Які три основні організаційно-правові утворення відомі в класичних ринкових економіках?.

3. Що характерно для приватних підприємств (товариств власників)?.

4. Що характерно для корпорацій (товариств капіталу)?.

5. Чим характерне командитне товариство?.

6.Чим характерне негласне товариство?.

7. Який керівний орган AT?.

8. Дві відмінні особливості ТОВ у класичній економіці.

9. Основні організаційні форми кооперації капіталу.

10. Основні організаційні форми концентрації капіталу.

Список використаної літератури.


Тема І. Зміст підприємницької діяльності

1. Чому підприємництво вважається самоутворюючим фактором економіки?

Підприємництво становить собою діяльність господарюючих суб'єктів по виробництву матеріальних благ та послуг. По-перше, підприємництво — це дієвий важіль зміни структури економіки. Підприємець виробляє саме ті товари та надає саме ті послуги, за які споживачі будуть готові йому заплатити. Це важливо особливо для нашої перехідної економіки, де підприємництво сприяє реструктуризації народного господарства, спрямуванню виробничих потужностей на продукування саме того, що необхідно споживачам.

По-друге, підприємництво — це явище, для якого характерна конкурентна боротьба. Підприємці, змагаючись між собою за споживацьку прихильність, поліпшують якість своєї продукції, знижують ціни, пропонують післяпродажне обслуговування тощо.

По-третє, підприємництво — це каталізатор економічного розвитку суспільства. Основний показник економічного розвитку країни — валовий внутрішній продукт, який показує загальну суму всього обсягу кінцевого виробництва в країні за певний період часу. Підприємці, прагнучи одержати максимальні прибутки, намагаються продати якомога більше своєї продукції, тим самим збільшуючи валовий продукт країни.

По-четверте, підприємництво — це стимул економії та раціонального використання усіх видів ресурсів. Оскільки інститут підприємництва ґрунтується на приватній власності, підприємці прагнуть мінімізувати витрати з метою максимізації власного доходу. Від цього виграє суспільство в цілому, адже обмежені ресурси використовуються при цьому найефективніше.

2. Яку роль відіграє підприємництво серед інших факторів суспільного відтворення?

Підприємство — самостійна відособлена виробничо-господарська одиниця (господарюючий суб'єкт) у системі суспільного розподілу праці; основна форма організації виробничо-господарської діяльності в сучасній економіці. Воно створюється для виробництва і реалізації продукції (товару), виконання робіт, надання послуг з метою задовольняння суспільних потреб і одержання прибутку, має права юридичної особи, незалежно від форм власності на засоби виробництва й інше майно, діє на принципах господарського розрахунку і не має у своєму складі інших юридичних осіб.

Підприємство самостійно здійснює свою діяльність, розпоряджається продукцією, що випускається, отриманим прибутком, що залишився в його розпорядженні після сплати податків і інших обов'язкових платежів.

Його головна задача — задовольняння суспільних потреб у продукції (роботах, послугах) і реалізація на основі отриманого прибутку економічних і соціальних інтересів трудового колективу і власника майна.

3. Сформулюйте ціль підприємницької діяльності

Ціль діяльності підприємства — задоволення суспільних потреб і одержання прибутку. Ще недавно основною метою підприємства називалося задоволення суспільних потреб. Але сьогодні, в умовах переходу до ринкової економіки, відкинути, цю мету і ставити єдиною метою одержання можливого прибутку не можна.

Дійсно, основна мета підприємництва — одержання прибутку, але не за будь-яку ціну. Цивілізовані ринкові відносини вимагають розумного сполучення обох цілей. Звичайно, варто погодитися з тим, що бізнес — це економічна діяльність підприємців, їхня майстерність і здатність приносити великий прибуток, забезпечувати високий рівень рентабельності. Разом з тим, розвиток бізнесу у ринковій економіці сприяє насиченню споживчого ринку товарами і послугами, активізує структурну перебудову економіки, стимулює впровадження науково-технічних досягнень, сприяє всілякому підвищенню ефективності виробництва.

4. Перерахуйте економічні мотивуючі фактори підприємницької діяльності

Для формування підприємництва необхідні певні умови: економічні, соціальні, правові й інші.

Економічні умови — це в першу чергу пропозиції товарів і попит на них; види товарів, що можуть придбати покупці; обсяги коштів, що вони можуть витратити на ці покупки; надлишок чи недостатність робочих місць, робочої сили, що впливають на рівень заробітної плати працівників, тобто на їхню можливість придбання товарів.

На економічну обстановку істотно впливають наявність і приступність грошових ресурсів, рівень доходів на інвестований капітал, а також величина позикових засобів, до яких готові звернутися підприємці для фінансування своїх ділових операцій і які готові надати їм кредитні установи.

Усім цим займається безліч різноманітних організацій, що складають інфраструктуру ринку, за допомогою якої підприємці можуть установлювати ділові взаємини і вести комерційні операції. Це –

• банки — надання фінансових послуг;

• постачальники — постачання сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, що комплектують виробами, енергією, машинами й устаткуванням, інструментами й ін.;

• оптові і роздрібні продавці — надання послуг по доведенню товарів до споживача;

• спеціалізовані фірми й установи — надання професійних юридичних, бухгалтерських, посередницьких послуг;

• агентства по працевлаштуванню — надання допомоги в підборі робочої сили;

• навчальні заклади — навчання робітників і фахівців-службовців;

• інші агентства — рекламні, транспортні, страхові й ін.;

• засобу зв'язку і передачі інформації.

5. Що таке мультиплікатор?

Мультиплікатор - коефіцієнт, що розраховується шляхом ділення ціни продажу (пропонування) подібного цілісного майнового комплексу або ринкової капіталізації акціонерного товариства, цілісний майновий комплекс якого розглядається як подібний до оцінюваного цілісного майнового комплексу, на відповідний фінансово-економічний або інший показник, що характеризує його діяльність.

Саме поняття «мультиплікатор» і його принцип були вперше описані в економічній теорії англійським економістом Р. Капом в 1931 p., ще до появи роботи Дж. Кейнса «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей» (1936 р.). За Кейнсом, мультиплікатор — це числовий коефіцієнт, який показує залежність змін доходу від змін інвестицій. Мультиплікатор використовується для визначення числового коефіцієнта, що показує, у скільки разів зміниться (зросте чи зменшиться) н