Малі підприємств в Україні: особливості функціонування та розвитку

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти розвитку малого підприємництва

1.1. Поняття та сутність малого підприємництва

1.2. Проблеми функціонування малого бізнесу

Розділ 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства

2.1. Організаційно-виробнича діяльність ТзОВ „Партнер”

2.2. Економічна характеристика ТзОВ „Партнер”

Розділ 3. Напрями посилення підприємницької активності суб`єктів малого підприємництва

3.1. Фінансово-кредитне забезпечення малого бізнесу. Резерви інвестиційних ресурсів

3.2. Негативні тенденції розвитку малого підприємництва в Україні та шляхи їх вирішення

3.3. Оплата праці – потужний двигун розвитку підприємництва

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Актуальність теми дослідження.Невід'ємною складовою частиною сучасного ринкового господарства є мале підприємництво, яке надає економіці певну гнучкість, мобілізує крупні фінансові і виробничі ресурси населення, акумулює в собі потужний антимонопольний потенціал, служить серйозним фактором розв'язання соціальних завдань. Але, на розвиток малого підприємництва в Україні негативно впливають проблеми недосконалості й обтяжливості системи оподаткування, адміністративні перешкоди у сфері підприємництва, неврегульованість питань фінансування і кредитування, зокрема мікрокредитування малого підприємництва, практична відсутність державної фінансової допомоги, нерозвиненість інфраструктури підтримки підприємництва. Усунення цих проблем та створення сприятливих умов для розвитку малого підприємництва потребує впровадження в практику господарювання нових методів регулювання економіки, які повинні враховувати ринкові відносини.

Теоретичні та методологічні питання, присвячені проблемам розвитку підприємництва знайшли своє відображення у дослідженнях багатьох закордонних вчених – економістів: М.Вебера, В.Зомбарта, Д.Кейнса, П.Самуельсона, Ф.Хайєка, Й.Шумпетера та інших. Серед російських дослідників проблем малого підприємництва варто назвати В.Афанасьєва, А.Блінова, В.Мінєєва, П.М'ягкова, В.Радаєва, В.Савченка, О.Фесенка, О.Черноуцана, Ф.Шахмалова, О.Шулуса та інших. В Україні дослідження проблем функціонування малого підприємництва зародилось лише з початком ринкових перетворень та відповідним формуванням законодавчої бази здійснення підприємницької діяльності. Питання розвитку малого підприємництва розглянуті у працях Ю.Авксентьєва, В.Білика, О.Благодарного, З.Варналія, Л.Воротіної, В.Воротіна, Л.Дмитриченко, В.Карсекіна, О.Квасовського, Ю.Клочка, І.Копченка, О.Кужель, Л.Мартинюка, В.Миски, О.Невєлєва, О.Подзерея, О.Попова, В.Сизоненка, И.Слободянюка, О.Титаренка, Т.Черняка та інших. Але питання щодо регулювання розвитку малого підприємництва потребують подальшого дослідження з урахуванням організаційно-економічних умов його розвитку в Україні.

Необхідність рішення цих питань визначило актуальність дослідження та обумовило вибір теми роботи.

Метою роботиє розробка теоретичних та практичних рекомендацій щодо регулювання розвитку малого підприємництва в Україні. Для досягнення мети поставлено і вирішено такі завдання:

 • визначення місця та ролі малого підприємництва як специфічної форми дрібного виробництва й особливого типу діяльності у сучасній економічній системі;
 • обґрунтування особливостей, форм і принципів розвитку та функціонування малого підприємництва на рівні регіону;
 • оцінка стану розвитку малого підприємництва;
 • розробка методики та схеми проведення аналізу фінансового стану малих підприємств;
 • розробка етапів формування стратегії розвитку малих підприємств, що значно полегшує її практичне впровадження.

Об’єктом дослідження є процес регулювання розвитку малого підприємництва.

Предметом дослідження є основні принципи, тенденції й інструменти регулювання розвитку малого підприємництва в Україні.


Розділ 1. Теоретичні аспекти розвитку малого підприємництва

1.1. Поняття та сутність малого підприємництва

Малий бізнес в умовах економічної кризи в країні при мінімальному рівні державної підтримки може створювати нові робочі місця, зменшуючи соціальну напругу в суспільстві, забезпечувати досить вагому частку бюджетних надходжень у вигляді податків, ризиково розробляти та впроваджувати нові зразки продукції та послуг.

Мале підприємництво – це одне з найбільш розповсюджених організаційних форм підприємництва, що дозволяє позитивно вирішувати економічні та соціальні проблеми. Але в регіонах мале підприємництво розвивається поки що нерівномірно в зв’язку із суперечливістю і неповнотою нормативно-правової бази, відсутністю фінансово-технічної підтримки, обтяжливою системою оподаткування, нерозвиненістю ринкової інфраструктури тощо.

Підприємництво в Україні набуло досить високих темпів розвитку на етапі переходу до нової системи господарювання, однак результати функціонування господарських структур є незрівнянно нижчими, ніж в інших країнах світу, і навіть порівняно з тими, що лише формують ринкову економіку. Важливим інструментом вирішення державних проблем є розробка регіональної стратегії розвитку підприємництва в тісному взаємозв'язку з проблемами соціально-економічного розвитку регіонів, задоволення потреб населення, комплексного розвитку територій.

Як правило, найбільш загальними критеріальними показниками, на основі яких суб’єкти ринкової економіки відносяться до суб’єктів малого підприємництва, є чисельність персоналу (зайнятих працівників), розмір статутного капіталу, величина активів, обсяг обороту (прибутку, доходу) тощо. Однак, найбільш застосовуваними критеріями є середня чисельність зайнятих на підприємстві працівників, щорічний обіг, отриманий підприємством, та величина активів[18, c. 24-25].

Організаційно-економічні передумови розвитку малого підприємництвав Україні, а саме:

 • розвиток ринкових відносин;
 • формування ринкової економіки, приватної власності на засоби виробництва;
 • конвертованість грошової одиниці, розвинена фінансово-кредитна система, можливість ефективних інвестицій;
 • наявність системи державних механізмів фінансової й управлінської підтримки;
 • сполучення політики стимулювання малого підприємництва з національною економічною і промисловою політикою;
 • відносна економічна обґрунтованість товаровиробників, що виражається в їхній економічній свободі і самостійності;
 • наявність підприємницького “генотипу” (економічна культура, здатність до підприємництва, ризику, комерційні схильності й настанови);
 • наявність позитивного соціального фона підприємницької діяльності (доброзичливе відношення до підприємців з боку основних верств і груп суспільства).

Малому підприємництву в Україні властиві певні риси, які суттєво відрізняють його від підприємництва більшості зарубіжних країн, а саме: низький рівень технічної озброєності при значному інноваційному потенціалі; поєднання в межах одного малого підприємства декількох видів діяльності у зв'язку з неможливістю в більшості випадків орієнтуватися на однопродуктову модель розвитку; відсутність системи вивчення кон'юнктури ринку, самоорганізації та недостатня інфраструктура; практична відсутність державної фінансово-кредитної підтримки; недовіра західних партнерів та негативне психологічне ставлення населення до підприємців.

Взагалі, всі фактори впливу на формування стратегії можна розділити на зовнішні, які впливають на розвиток регіону в цілому, спрямовані макроекономічною політикою держави (в тому числі й стосовно розвитку підприємництва: чинне законодавство, система оподаткування, кредитування, ціноутворення тощо), та внутрішні, які формуються в регіоні та обумовлені чинним законодавством, що діє на регіональному рівні; наявним ресурсо-виробничим потенціалом; попитом на послуги підприємницьких структур, демографічною ситуацією в регіоні. Процес розробки та реалізації стратегії розвитку малих підприємств можна представити у вигляді схеми (рис. 1.1)[25, c. 266-267].

Формування стабільної нормативно-правової бази – найголовніша передумова ефективного розвитку малого підприємництва. Законодавство у цій сфері повинно становити єдину правову систему як за взаємною узгодженістю норм, так і за цілісністю нормативного регулювання підприємницької діяльності. Нині держава забезпечує стимулювання розвитку малого підприємництва в пріоритетних напрямах шляхом становлення сприятливого режиму оподаткування та звільнення від податку частини прибутку, що спрямовується на рефінансування малих підприємств, встановлення прискорених норм амортизації активної частини основних виробничих фондів.

Практично в усіх розвинутих країнах держава бере активну участь у формуванні та розвитку підприємницької діяльності, підтримці найбільш доцільних і ефективних напрямів. В Україні реалізація програми Уряду щодо підтримки малого підприємництва дала змогу роз