Історико-демографічні процеси в італійському суспільстві XII – XVII ст.: теоретико-методологічний аспект

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження.Демографічні процеси значною мірою визначаються економічним та соціальним станом суспільства. Водночас демографічні процеси впливають на економічні, політичні, культурні та інші зміни в житті суспільства. Тому з часів класичної політекономії демографічні процеси аналізують з врахуванням їх взаємодії з соціально-економічними процесами. Згідно з принципом історизму, дослідження взаємодії демографічних та соціально-економічних процесів треба починати з найбільш ранніх етапів, тобто з доіндустріальних суспільств.

Історична наука накопичила багато фактів з історії розвитку доіндустріальних суспільств, які поки що не мають загальновизнаного пояснення. Це, передусім, приклади затримки в розвитку, відставання і навіть регресу. Взаємодія таких надзвичайно важливих чинників, як демографічні та соціально-економічні, може пояснити головні зміни у суспільстві, які виникають в процесі його розвитку, як прогресивному, так і регресивному.

Таким чином, створення концепції взаємодії демографічних і соціально-економічних процесів у доіндустріальних суспільствах може бути корисним для вивчення розвитку таких суспільств, як у минулому, так і в сучасності. Методика, розроблена на основі такої концепції, може бути використана при історичних дослідженнях будь-якого доіндустріального суспільства з метою аналізу широкого кола питань. Для аналізу взаємодії демографічних та соціально-економічних процесів була обрана історія Італії XІІ - XVII ст. Протягом цього тривалого періоду розвиток Італії радикально змінювався і був непрямолінійним. Демографічна та соціально-економічна динаміка розвитку Італії XІІ –XVII ст. достатньо добре вивчена, але загальновизнаного пояснення непрямолінійності розвитку поки що немає. Тому італійський історичний матеріал є дуже цікавим з точки зору апробації теоретичної моделі взаємодії демографічних та соціально-економічних факторів.

Крім того, розвиток Італії протягом обраного періоду характеризується широкомасштабною торгівлею як у межах Італії, так із багатьма іншими країнами. Деякі регіони Італії у певні інтервали часу обраного нами періоду були провідними торгівельними центрами не тільки Європи, але й світу. Апробація теоретичної моделі на італійському історичному матеріалі вказаного періоду дозволяє проаналізувати розвиток відкритого суспільства, що значно розширює сферу використання запропонованої моделі.

Зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота становить частину наукових досліджень, які виконуються кафедрою історії України в контексті держбюджетної теми 1-185-09 «Теоретичні проблеми інтелектуальної історії України XVI– XXст. (Номер державної реєстрації 0109U000130).

Метою дисертаційного дослідження є створення і верифікація концепції (теоретичної моделі) взаємодії демографічних і соціально-економічних процесів у доіндустріальних суспільствах, яка б пояснювала особливості розвитку окремих країн (прискорення і уповільнення розвитку, стагнацію і регрес, різні шляхи розвитку), та розробка на основі цієї концепції методики дослідження розвитку доіндустріальних суспільств.

Для досягнення мети дисертації було поставлено такі дослідницькі завдання :

1.Проаналізувати історіографічну традицію вивчення взаємодії демографічних і соціально-економічних процесів у доіндустріальних суспільствах.

2. Вивчити теоретичну та методологічну базу, на основі якої будувалися попередні концепції взаємодії демографічних і соціально-економічних процесів у доіндустріальних суспільствах та визначити їх недоліки.

3. Запропонувати модель взаємодії демографічних та соціально-економічних процесів, яка б пояснювала процеси розвитку доіндустріальних суспільств.

4. Розробити на базі запропонованої моделі методику дослідження розвитку доіндустріальних суспільств.

5. Визначити територіальні та хронологічні рамки історичного матеріалу, найбільш придатного для всебічного тестування (апробації) розробленої теоретичної моделі.

6. Виявити та оцінити джерельну базу, запропонувати класифікацію історичних джерел.

7. Провести апробацію та демонстрацію розробленої теоретичної моделі та методики на конкретному історичному матеріалі.

Методологія дослідження.Створення теоретичної моделі взаємодії демографічних та соціально-економічних процесів можливо тільки на основі системного підходу та використання комплексу наукових методів. За допомогою цих методів факти історичної реальності набувають абстрактної форми, що дозволяє виявити закономірності, які утворюють систему взаємодії демографічних та соціально-економічних процесів у суспільстві і визначають основні напрями його розвитку. В процесі роботи використовувалися як загальнонаукові методи дослідження (аналітичний, науково-критичний, кількісний, комплексний), так і спеціальні історичні (історико-порівняльний, проблемно-хронологічний).

За об’єкт дослідження було обрано узгоджену динаміку демографічних та соціально-економічних процесів у доіндустріальному суспільстві, а за предмет дослідження – демографічну і соціально-економічну історію Італії.

Хронологічніта територіальні рамки дослідження.

Для аналізу демографічних та соціально-економічних процесів були обрані історико-демографічні процеси та соціально-економічний розвитокрегіонів Італії протягом XІІ - XVIIст.

Наукова новизнадисертації полягаєв тому,що впершеувітчизняній історіографії:

- запропонована концепція (теоретична модель) взаємодії демографічних та соціально-економічних процесів у доіндустріальних суспільствах;

- на її основі розроблена методика, яка дає можливість аналізувати процеси трансформації доіндустріальних суспільств;

- проведене комплексне дослідження розвитку Італії XІІ – першої половини XVII ст., в результаті якого здобуті пояснення особливостей розвитку цієї країни протягом означеного періоду;

- проведено аналіз історіографії вивчення взаємодії демографічних та соціально-економічних процесів у доіндустріальних суспільствах.

Практичне значення.Концепція (теоретична модель), запропонована у цій дисертації, та розроблена на її основі методика, може бути широко використана в історичних дослідженнях, при написанні посібників та підручників. Новизна концепції дозволяє запропонувати нові пояснення особливостей розвитку окремих країн (затримки або прискорення розвитку), значні політичні події (повстання, революції), демографічні процеси.

Особливістю запропонованої концепції є те, що, незважаючи на переважно історичний матеріал, який використано при її побудові, вона може бути використана при дослідженні сучасних доіндустріальних країн.

Апробація дослідження.Положення концепції, яка пропонується у цій дисертації, обговорювалися на засіданнях кафедри історіографії, джерелознавства та архівознавства Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, а також викладені автором у монографії «Введениевпрогрессологию» (288 с.), та чотирьох статтях, надрукованих у альманасі «Грані». Концепція, викладена у дисертації та монографії, знайшла в цілому схвальну оцінкуд.і.н., проф. Тагірової Н.Ф., зав. кафедрою економічної історії Самарського державного економічного університету.

Особистий внесокдослідника полягає в створенні авторської концепції взаємодії демографічних та соціально-економічних процесів у доіндустріальних суспільствах та розробці на її основі методики.

Структура дисертації.Відповідно до мети та поставлених дослідницьких завдань дана дисертація має таку структуру: вступ, чотири розділи, висновки, список використаних джерел та літератури і три додатки.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

УВступі обґрунтовано вибір теми дисертації, її актуальність, вказано на зв'язок з науковими програмами та темами. Визначені об’єкт та предмет дослідження, сформульовано його мету, поставлені дослідницькі завдання, визначені хронологічні та територіальні рамки. Окреслено методологічну основу та наукову новизну і практичне значення роботи, подано відомості про особистий внесок здобувача та структуру дисертації.

Перший розділ «Вивчення історико-демографічних процесів у загальних теоретичних працях та в історіографії Італії XІІ – XVIIст.» складається з трьох підрозділів, в яких досліджено стан вивчення проблеми взаємодії демографічних і соціально-економічних процесів у доіндустріальних суспільствах у загальнотеоретичному та конкретно-історичному аспектах на прикладі Італії XII– XVIIст.

У підрозділі 1.1. «Методологічні аспекти історичної демографії у загальних теоретичних праця