Управління готельним бізнесом та туристичною діяльністью

1. Сутність ознаки та умови розвитку готельного та туристичного бізнесу

2. Формування персоналу туристичній фірми та професійна етика в туристичній діяльності

3. Туризм і сфера послуг.

4. Основи напрямки розвитку персоналу підприємств готельно-ресторанного бізнесу.

5. Аналіз факторів зовнішнього середовища при реалізації механізму започаткування власної справи в туристичній сфері

6. Шляхи підвищення якості трудового життя агентів по організації туризму

7. Порядок державної реєстрації суб'єктів готельного та туристичного бізнесу

8. Бізнес у сфері туризму на сучасному етапі

9. Сутність та види інновації в сфері туризму та готельного бізнесу.

10. Етапи інноваційного процесу в сфері готельно-туристичного бізнесу

11. Організаційні структури інноваційного бізнесу в готельно-туристичній фірмі

12. Організація управління екскурсним продуктом.

13. Методи управління туризмом і гостинністю..

14. Програми перебування туристів.

15. Оподаткування суб'єктів готельного та туристичного бізнесу.

16. Функції та принципи управління готельним та туристичним бізнесом

17. Сутність, цілі та організаційна схема управління готельно-туристичними підприємствами.

18. Структура системи управління туризмом і гостинністю..

19. Технологія туризму і розміщення гостей.

20. Управління персоналом готельного закладу та туристичної фірми

21. Ефективність управління готельним бізнесом та туристичною діяльністю

22. Конкурентні переваги готельно-туристичної фірми в технології обслуговування клієнтами.

23. Аналіз зовнішнього та внутрішнього бізнес-середовища готельних фірм і туристичних господарств.

24. Типи стратегій туристичної фірми в рекламно-туристичній діяльності

25. Сутність та концепції управління туризмом та гостинністю..

26. Етапи антикризового управління в готельно-туристичних фірмах

27. Комплексне дослідження ринку туристичних послуг.

28. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу на сучасному етапі розвитку туризму в Україні

29. Основні види професійної діяльності та завдання в туристично-готельному бізнесі

30. Нормативні документи щодо стандартизації готельних послуг.

31. Методи управління туризмом і гостинністю: класифікація та характеристика

Список використаної літератури.


1. Сутність ознаки та умови розвитку готельного та туристичного бізнесу

Туризм виконує важливу роль у здійсненні широкомасштабних завдань по розбудові української державності, входженню України до світового співтовариства, культурному та духовному відродженню нації. Адже Україна має багаті туристичні можливості, розвинуту мережу авіаційних, залізничних, автомобільних, морських і річкових шляхів сполучення, має вигідне для туризму місце розташування на перехресті шляхів між Заходом та Сходом. Саме тому Україна має всі умови для того, щоб стати туристичною державою світового рівня.

Водночас, подальший розвиток туризму стримує відсутність належної інфраструктури, відповідних сервісних умов, що в свою чергу позначається на рівні якості обслуговування туристів. Стан розвитку галузі не відповідає потенційним можливостям держави, яка має все необхідне для розвитку туристської індустрії: природні умови, історико-культурні та матеріальні ресурси.

На даному етапі туризм посідає незначне місце в економіці України в порівнянні з країнами розвинутої економіки. В багатьох країнах світу він є значною галуззю економіки, спеціалісти вважають туризм однією з найважливіших галузей світового господарства.

Основною складовою туристської індустрії є готельне господарство. Саме готельні підприємства виконують одну з найважливіших функцій у сфері обслуговування туристів: забезпечують їх сучасним житлом і побутовими послугами. Витрати на готельні послуги становлять приблизно від 30% до 50% усіх витрат у кошторисі туристів. Окрім того, готельний комфорт є головним предметом зацікавлення туристів. Тому ця сфера є дуже важливим фактором туристичної галузі. Важливим чинником розвитку туризму є якість обслуговування туристів у готелях. Дослідження показують, що якість обслуговування туристи оцінюють в чотири рази вище, ніж адекватність і поміркованість ціни, і в 1,2 рази вище, ніж якість самого туристичного продукту.

Якість обслуговування, в певній мірі, також залежить і від стану матеріальної бази готельних підприємств. За останні роки інфраструктуру туризму в Україні було зруйновано, прийшла в занедбаність частина готелів, мотелів, туристичних баз, порушилась система напрацьованих зв‘язків і маршрутів, були втрачені досвідчені кадри. В Україні, згідно з інформацією Держтуризму, приймати іноземних туристів можуть лише 300 готелів (86 тисяч місць) усіх форм власності. При цьому за міжнародними стандартами, тільки 28 українських готелів можуть претендувати на три “*” і лише 3, та й то з натяжкою на чотири “*”.

2. Формування персоналу туристичній фірми та професійна етика в туристичній діяльності

У сфері обслуговування дуже важливо проводити правильний підбір працівників, що відповідають вимогам клієнтів. Задоволення клієнтів у сфері готельного обслуговування досягається також ввічливістю персоналу, його чуйністю. А ефективне управління персоналом перетворюється на найважливішу функцію управління готельним комплексом.

У сучасних готельних комплексах збільшення акценту на якості вимагає від служби управління персоналу забезпечення готельного комплексу висококласними працівниками. Ця служба повинна бути професійно підготовлена, структурована та укомплектована так, щоб діяти у правовому середовищі, що з часом все більш ускладнюється.

В управлінні персоналом необхідно брати в розрахунок і невідчутні вигоди, такі, як поліпшення моральної атмосфери, задоволення працею тощо. Поведінка і досягнення персоналу, досягнення всього готельного комплексу в індустрії гостинності можуть підпадати під вплив з боку політики і ефективної діяльності, що проводиться службою персоналу.

Якість обслуговування відіграє велику роль у конкурентоздатності готельного комплексу. Будь-який працівник готельного комплексу повинен вірити, що якість його роботи по обслуговуванню - те, чого чекає від нього клієнт-є найважливішим завданням в роботі. Клієнт все з більшим нетерпінням вимагає кращого обслуговування, і ті готельні комплекси, які здатні завдяки своєму персоналу надати краще обслуговування, опиняються у вигіднішому, в порівнянні зі своїми конкурентами, становищі.

Виховання кадрів збільшує їх кваліфікацію та, у свою чергу, якість надання послуг. Висунення обслуговуючого персоналу всередині готельного комплексу є хорошим моральним стимулом. У колективі повинна спостерігатися хороша робоча атмосфера, створений сприятливий робочий клімат, колектив має бути достатньо дружний. При просуванні обслуговуючого персоналу по службових сходах, звичайно, велике значення

Управління сучасним готельним комплексом мас гой факт, що адміністрація і сам персонал мають достатньо хороше уявлення про працівника, його характер, професійну підготовку і т.п. Працівнику ж знайомі організаційна структура готельного комплексу, його колектив, певна робоча атмосфера, що склалася в ньому.

Обслуговування повинне бути високого рівня щодня, кожну хвилину. Клієнтів не цікавлять перевірки, які здійснюються періодично в готельному комплексі. Тому і контроль має бути систематичним. Багато готельних комплексів із цією метою приймають на роботу одного-двох незалежних людей, які знаходяться в безпосередньому підпорядкуванні у генерального директора. Вони здійснюють спостереження за якістю обслуговування у всіх службах готельного комплексу, записують всі порушення в обслуговуванні. Щодня надають інформацію генеральному директору. їх заробітна плата є достатньо високою, оскільки і функція, яку вони виконують, є найважливішою.

Консервативний стиль управління і культура ділових відносин, на жаль, звичні для готельної індустрії. При цьому консерватизм часто є стратегією готельного комплексу. На практиці це веде до того, що в готельних комплексах встановлені колись давно стандарти обслуговування визначають їх політику на довгий час. Консервативна за своєю сутністю ділова культура і її віддзеркалення в стратегії окремих готельних комплексів - ось головна причина виникнення проблем з якістю обслуговування і фінансових втрат готельних комплексів.

Консервативні елементи культури управління наданням якісних послуг є головними джерелами виникнення витрат, пов'язаних із зовнішніми і внутрішніми невдачами. Зовнішні невдачі управління наданням якісних готельних послуг включають такі обставини, як незадоволення клієнтів, негативна громадська думка, проблеми недовіри до якості послуг. Внутрішні невдачі породжують витрати на оплату трудових витрат, що виявилися непотрібними, можливих аварій, пошкоджень устаткування, неефективного управління обслуговуванням.

3. Туризм і сфера послуг

Найголовнішим в ефективному використанні туристичних ресурсів є наявність туристичної інфраструкту