Нові роботи
Шкільні проблеми обдарованих дітей

Поняття обдарованості, її види. Характеристики та критерії обдарованості. Психологічні особливості обдарованих дітей

Громадська організація Союз Виборців України.

Союз вибоців України, новоутворена громадська організація, формує блок народної довіри, для перемоги в парламентських виборах сил добра, єдності і миру.

Стратегія антикризової програми СВУ

1. СВУ захищає інтереси виборців України, а це регулярні опитування виборців.

Думка більше ніж 50% - це закон для влади.

2. Шлях до миру СВУ бачить у переговорному процесі, включаючи народ.

3. СВУ визнає, що є зовнішніми і внутрішніми причини конфлікту, які необхідно виявити і звести до нуля.

Теоретичні питання екології

Медичні огляди, особиста гігієна працівників харчових об’єктів. Гігієнічні вимоги до земельної ділянки й планування території лікарні. Санітарна охорона ґрунту

Рынок и социальная защищенность

Понятие и значение социальной защищенности. Роль социальной защищенности населения в рыночной экономике

Фінанси підприємства: поняття та сутність

Сутність фінансів підприємств, їх функції та принципи організації. Бюджетний устрій, його сутність і основи. Джерела формування доходів і напрями видатків: Пенсійний фонд; Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття; Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві; Фонд України соціального захисту інвалідів

Ціннісно-орієнтаційна діяльність людини. Цінності і їх різновиди

Джерела та формування ціннісні орієнтації у системі людської діяльності. Цінності людини. Класифікація цінностей та їх характеристика. Основні функції цінностей в житті людини

Етичні погляди Кароля Войтили

Основні ідеї теології освячення, засновані на визнанні метафізичної доброякісності людської природи, виникли в Кароля Войтили

Класичні проблеми, розділи і функції філософії

Характеристика основних функцій філософії. Основні розділи та проблеми філософії

Логіко-філософський трактат Л.Вітгенштайна як теоретична основа верифікаціонізму

Принцип верифікаціонізму ґрунтувався на тому, що пропозиція науки може бути зведене до протокольних пропозицій і верифіцировано

Теоретичне обґрунтування філософських проблем освіти і виховання в німецькій класичній філософії

Значення та сутність поняття «освіта» (на прикладі німецької філософії кінця XVІІІ - початку XІХ ст. Освіта як "розвиток задатків" у Канта і Фіхте

Доходність, ризик та ковариація акцій на основі історичних даних

Дохідність та ризиковість ринку акцій нових європейських країн. Індекси нових ринків акцій та їхні характеристики. Розрахунки дохідності ринку акцій в нових європейських країнах

Формування портфелю та галузевий аналіз

Оцінка динаміки цінової ситуації на ринку цінних паперів. Методи економічного аналізу цінних паперів для формування інвестиційного портфеля на фінансовому ринку України. Використання методів аналізу цінних паперів для формування інвестиційного портфеля

Оптимізація системи управління документообігу ЗНЗ

Сутність та особливості документування діяльності загальноосвітнього навчального закладу. Структура і функції служби діловодства умови для видання та зберігання документації, автоматизація діловодства. Виділення критеріїв ефективності системи управління ЗНЗ. Практичне дослідження системи документообігу ЗНЗ № 282

Меморіальні музеї Переяслава-Хмельницького

Археологічний музей м. Переяслав-Хмельницький. Переяславська діорама. Музей кобзарства. Музей народної архітектури і побуту

Екстремальний туризм

Поняття та ознаки екстремального туризму. Основні види екстремального туризму. Аналіз та особливості форм екстремального туризму. Водні та повітряні види екстремального туризму. Наземні та гірські види екстремального туризму. Екзотичні види екстремального туризму в Україні. Порівняльна оцінка розвитку екстремальних видів туризму в Україні та Польщі

Технологічний прогрес як чинник розвитку соціальної сфери

Науково-технологічний прогрес та його вплив на суспільство. Пріоритетні напрямки технологічного прогресу у соціальній сфері

Кримінально-правове значення психологічних ознак особи злочинця

Психолого-психічні ознаки особи злочинця обов’язково повинні досліджуватися, встановлюватися та більш широко враховуватися судом при визначенні правових наслідків злочину на етапі індивідуалізації кримінальної відповідальності та покарання або їх виключення.

Поняття добровільної відмови співучасника

Робота присвячена дослідженню ознак добровільної відмови співучасників та формулюванню дефініції цього поняття

Горох О.П. Види звільнення від покарання за кримінальним законодавством держав-учасниць СНД

У науковій доповіді здійснено порівняльно-правове дослідження видів звільнення від покарання за кримінальними кодексами держав-учасниць СНД. Висвітлені однакові та специфічні види звільнення від покарання за законодавством цих держав

Гончар Т.О. Основні проблеми побудови системи покарань щодо неповнолітніх

На підставі дослідження норм міжнародно-правових актів про кримінальну відповідальність неповнолітніх, норм Конституції України та чинного Кримінального кодексу України, розглянуто основні проблеми побудови системи покарань щодо неповнолітніх.

Зінченко І.О. Щодо вдосконалення інституту помилування в кримінальному праві України

Дослідження присвячене питанню вдосконалення інституту помилування в кримінальному праві України.

Пономаренко Ю.А. Основні проблеми педалізації злочинів у законотворчій практиці

Доповідь присвячена систематизації та аналізу основних проблем пеналізації злочинів, що мають місце у чинному КК України та в проектах законів про внесення змін та доповнень до нього.

Хряпінський П.В. Застосування спеціального звільнення від кримінальної відповідальності

В статье рассматриваются вопросы применения норм закона об уголовной ответственности Украины о специальном освобождении от уголовной ответственности.

Берзін П.С. Особливості систематизації різновидів інституту звільнення від покарання та його відбування

У статті розглянуто проблеми систематизації окремих різновидів інституту звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним кодексом України. Автором визначені критерії такої систематизації.

Тютюгин В. И. К вопросу о реформировании института амнистии в Украине

В докладе рассматриваются вопросы об основаниях и порядке применения амнистии в законодательстве и правоприменительной практике Украины; высказываются предложения о реформировании (совершенствовании) этого межотраслевого правового института.

Денисова Т.А. Щодо вдосконалення санкцій статей КК України

Акцентується увага на необхідності перегляду санкцій статей КК України; розширення застосування штрафу, громадських робіт та інших видів покарань, що не пов’язані із позбавленням волі; використання можливостей штрафу як додаткового покарання; посилення санкцій КК за вчинення умисних тяжких та особливо тяжких злочинів.

Прохорова М.Л. Криминализация апартеида как приведение УК Украины в соответствие с международными правовыми стандартами

Для криміналізації апартеїду в КК України мають місце як правові, так і соціальні передумови. Наявність цього складу злочину ще більше наблизить Кримінальний кодекс України до міжнародних стандартів.

Гапієнко М.Г. Необхідність криміналізації певних видів діянь, пов’язаних з незаконним поводженням із спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації

Досліджені проблеми криміналізації певних видів діянь, пов’язаних із незаконним поводженням зі спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації.

Антипов В.В. Щодо проблеми прямої дії конституційних норм у кримінальному праві

У науковому повідомленні акцентовано увагу на наявності певної суперечності між принципом прямої дії конституційних норм і кримінально-правовим принципом визначення злочинності та караності діяння тільки Кримінальним кодексом України.