Економічна теорія
Економічний розвиток Франції
Стан та перспективи торговельно-економічних відносин з Україною. Розвиток основних галузей економіки.Економіка сучасної Франції...
Власність як інституційний чинник ефективного функціонування економіки України
Управління економічною власністю в посттрансформаційній економіці.Власність: економічний зміст категорії та його реалізація в процесі приватизації.Власність в економічному та правовому...
Теорії міжнародної торгівлі
Меркантилістська та неомеркантилістська теорії.Теорія співвідношення факторів виробництва.Теорія абсолютних переваг...
Поняття “економічний район”, об’єктивний характер їх формування та роль в управлiннi економікою i територією
Пропозиції щодо вдосконалення економічного районування України.Поняття економічного району та тенденції економічного районування України.Принципи і критерії виділення великих...
Управління бізнесом
Основні етапи процесу державної реєстрації нового підприємства. Стратегія щодо конкурентів. Зміст і роль консалтингу. Основні види і завдання консалтингу...
Проблеми гармонійного розвитку України
Важливість формування екологічної культури дитини, її гармонійних відносин з природою. Гармонізація відносин із природою...
Державне регулювання економіки
Нормативне регулювання як елемент державної підтримки підприємництва.Державне регулювання економіки як науки.Які проблеми не здатний вирішити ринок?...
Участь держави у фінансово-кредитному регулюванні економіки
Грошово-кредитне і валютне регулювання економіки.Фінансова політика держави та її особливості в період становлення ринкових відносин...
Концепція сучасної економічної кризи
Концептуальні принципи виникнення економічних криз в сучасному суспільстві.Концепції розвитку світової економіки (Матеріалістична концепція розвитку сучасної економіки, ідеалістична...
Правовий режим приватно-колективної власності: спільні та відмінні риси з публічною (державною та комунальною) власністю
Особливості та характерні риси приватно-колективної власності.Приватна та колективна форми власності в історичному вимірі...
Економіка та організація інноваційної діяльності
Види цін на інноваційну продукцію й особливості їх формування.Чинники попиту на інновації. Види попиту...
Товарознавство
Товарознавство як продовольча група.Правила приймання товару за кількістю.Зміст предмету товарознавство...
Основи теорії журналістики
Журналістика як система, складові системи ЗМІ країни, регіону, їхнє місце і роль у житті суспільства.Основні законодавчі акти, присвячені засобам масової інформації, їх зміст і...
Економічна теорія пропозиції про проблеми безробіття, інфляції та економічного росту
Бюджетні дефіцити як основна перепона економічного зростання.Економічна теорія пропозиції про інфляцію.Програма школи ЕТП боротьби з безробіттям...
Моделі управління економікою
Німецька модель управління національною економікою. Китайська модель управління національною економікою. Японська модель управління національною економікою...
Відтворення і економічне зростання
Шляхи, показники і рушійні сили економічного зростання. Роль і значення НТР. Розвиток сутнісних сил людини.Суспільне відтворення як характеристика динаміки суспільного виробництва, його...
Стандарти ISO– 9000
Управління якістю за державними стандартами ДСТУ ISO 9001.Вибір та застосування стандартів ISO серії 9000...
Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Росією
Українсько-російські торговельно-економічні відносини в умовах глобальної інтеграції.Стратегічне партнерство в українсько-російських відносинах...
Організація робочого місця економіста
Шляхи удосконалення організації та обслуговування робочого місця.Формування робочого місця та основні принципи організації його функціонування.Організація і обслуговування робочих місць...
Розробка системи інформаційного забезпечення базової діяльності фірми
Методи розробки системи інформаційного забезпечення базової діяльності фірми.Використання спеціалізованих періодичних видань для інформаційного забезпечення...
Яка загроза для сучасної економіки України більш небезпечна: інфляція чи економічне спадання
Компенсаційні заходи потрібні, щоб населення витримало наслідки інфляції. Найголовнішим заходом цього напрямку є індексація доходів...
Практичні рекомендації щодо випуску корпоративної облігації для суб´єктів різних галузей економіки України
Особливості випуску корпоративної облігації для суб'єктів різних галузей економіки України.Дослідження світової практики випуску корпоративних облігацій.Етапи розвитку ринку облігацій...
Закони ринкових відносин та ціноутворення
Роль ціноутворення у формуванні ринкових відносин.Основні закони ринкових відносин та ціноутворення.Об'єкти ринкових відносин та структура ринку...
Власність в економічній системі суспільства
Власність та її місце в економічній системі суспільства, еволюція відносин власності.Взаємозвязок економічної та правової категорії власності, економіки і права...
Факторингові операції як метод фінансування оборотних активів підприємства
Етапи здійснення факторингової операції. Особливості здійснення факторингових операцій.Функції та види факторингових операцій.Суб’єкти та об’єкти факторингових операцій...
Корпоративний імідж та його використання у зв’язках з громадськістю
Імідж як лідер фірми і роль ЗЗГ в його формуванні.Корпоративний імідж: сутність і основні характеристики.Функції корпоративного іміджу...
Теоретичні основи технології харчових виробництв
Складові компоненти харчових продуктів, їх роль у технологічному процесі виробництва кулінарної продукції.Підвищення харчової цінності і біологічної кулінарних виробів завдяки...
Основи економічної теорії
Міжнародна торгівля. Світова ціна. Протекціонізм і лібералізм у міжнародній торгівлі. Світова організація торгівлі (СОТ).Зайнятість та безробіття. Заходи держави по обмеженню безробіття....
Стратегічні напрямки трансформування пострадянського простору
Імовірні напрямки розвитку інтеграції в Україну. Розвиток інтеграції в ЄС та вплив розширення ЄС на Україну.Основні процеси розвитку на пострадянському просторі...
Господарча та економічна думка в період державного монополістичного розвитку суспільства європейської цивілізації І половина ХХ століття
Економічне та господарське життя Франції. Особливості розвитку господарства та економіки Великобританії. Особливості становлення монополістичного капіталізму у Німеччині...