Фінанси
Система формування доходів бюджету
Доходи загального фонду бюджету включають такі його складові, які призначені для забезпечення фінансовими ресурсами загальних видатків держави і не мають конкретного спрямування...
Формування видаткової частини Державного бюджету
Основні напрями вдосконалення видаткової частини бюджетного процесу. Видатки бюджетів та їх роль у фінансовому забезпеченні потреб економічного і соціального розвитку суспільства....
Джерела формування та напрямки фінансування коштів державного Пенсійного фонду
Напрями використання коштів Пенсійного фонду України. Джерела формування коштів Пенсійного фонду України. Кошти Пенсійного фонду зараховуються на єдиний рахунок Пенсійного фонду і...
Фінансова політика
Структурно – логічна схема податку з доходів фізичних осіб.Класифікація страхування. Види фінансової політики...
Курс національної валюти до будь-якої іншої згідно з Бреттон-Вудської угодою. Як визначався курс національної валюти до будь-якої іншої згідно з Бреттон-Вудської угодою
Гнучкі валютні курси рекомендуються країнам, котрі спеціалізуються на експорті вузького набору продуктів, попит на які залежить від економічного становища імпортуючих країн.У плаваючих...
Державне управління економікою України в умовах фінансової кризи 2008 - 2009 р
Формування державних механізмів захисту населення від фінансово-економічної кризи. Роль держави у формування сприятливої фінансово-кредитної політики в умовах економічної кризи....
Ринок цінних паперів: особливості становлення та тенденції розвитку
Місце і роль ринку цінних паперів у сучасній ринковій економіці. Ринок цінних паперів в ринковій економіці. Державне регулювання ринку цінних паперів. Структура ринку цінних паперів...
Міжнародні фінанси
Система міжнародних фінансів. Суб’єкти і об’єкти фінансових відносин. Світовий фінансовий ринок та його структура. Діяльність фондових бірж на фондовому...
Особливості формування коштів Пенсійного фонду та шляхи його вдосконалення
Сутність та складові Пенсійного Фонду України у фінансовісистемі держави.Необхідність реформування пенсійної системи України.Світовій досвід соціального захисту людей похилого віку...
Боргові цінні папери як інструмент залучення фінансових ресурсів
Інтеграція українського ринку боргових цінних паперів у світовий фінансовий простір.Ринок боргових цінних паперів в Україні на сучасному етапі.Теоретико-методолігічні поняття боргових...
Місцеві фінанси
Визначити напрями нецільового використання бюджетних коштів. Визначити перелік повноважень, делегованих державою для виконання місцевими органами влади, та їх розподіл по джерелах...
Державний фінансовий контроль
Суть зустрічної перевірки і порядок її проведення.Контроль за правильністю оцінки, переоцінки і дооцінки основних засобів.Контроль непродуктивних витрат і витрат на виробництві.Завдання,...
Методи сучасного бюджетування
Методика бюджетного планування.Поняття та класифікація методів бюджетного планування.Останнім часом особливої актуальності набув проектно-програмно-цільовий метод бюджетного планування,...
Фінансова наука
 Склад та основні джерела формування фінансових ресурсів підприємств. Характеристика податкової системи України...
Кредитування
Кредит існував не завжди. Він виник на певному етапі розвитку людського суспільства. Його винайдення вважають одним з найгеніальніших відкриттів людства поряд із винайденням грошей....
Аудит основных средств
Отличительной особенностью основных средств является их многократное использование в процессе производства, сохранение первоначального внешнего вида (формы) в течение длительного периода...
Порядок фінансування народного господарства
Особливості фінансування державних підприємств у період переходу до ринкової економіки.Порядок фінансування ЖКГ в умовах перехідної економіки.Правові основи та особливості фінансування...
Ринок фінансових послуг
Методи регулювання банківської діяльності. Особливості організації міжнародних розрахунків. Місце валютних ризиків в системі комерційних ризиків...
Суть фінансів підприємств
Фінанси підприємств є важливою ланкою здійснення господарської діяльності та сфери державного регулювання усієї фінансової системи держави. Фінансові ресурси підприємств формуються в...
Державне фінансування
Поняття фінансової системи. Суть і склад державних фінансів та принципи їх організації. Державний борг, управління державним боргом та його обслуговування...
Організація і ефективність управління фінансовими ресурсами підприємства
Оцінка ефективної фінансової політики формування фінансових ресурсів підприємства.Амортизаційна політика та використання амортизації на підприємстві.Загальна характеристика...
Бази даних та фінансування
Достовірність первинної документації в умовах використання ЕОМ.Організація технології вирішення завдань фінансового обліку в умовах функціонування інформаційної системи обліку: облік...
Фінансова система України, її особливості і направлення розвитку
Фінансова система України за останні 15 років зазнала істотних змін, але багато з них не дістали відповідного відображення у законодавстві...
Аудит як форма фінансового контролю
Трансформаційний стан економічних відносин в Україні характеризується рядом кількісних та якісних тенденцій, серед яких в контексті розповсюдження адміністративних правопорушень і...
Фінанси підприємства
Довготермінові фінансові інвестиції. Фінансова оцінка ефективності фінансування інвестицій у цінні папери. Фінансова оцінка ефективності фінансування інвестицій у цінні папери.Механізм...
Державне управління економікою України в умовах фінансової кризи 2008 - 2009 років
Формування державних механізмів захисту населення від фінансово-економічної кризи.Роль держави у формування сприятливої фінансово-кредитної політики в умовах економічної...
Професіональна культура фінансиста, моральний аспект
Моральні аспекти професійності фінансиста. Моральні виміри діяльності фінансиста...
Аналіз фінансового стану підприємства
Організаційно-виробнича та економічна характеристика ВАТ «Молочник».Аналіз фінансового стану ВАТ „Молочник".Аналіз фінансового стану як передумова ефективного управління...
Суть фінансів, та їх склад
Характеристика об’єктів фінансового ринку. Склад державних фінансів та їх характеристика. Фінансові інституції в Україні...
Фонди України
Характеристика елементів оподаткування і принципи побудови система оподаткування. Особливості розвитку фондового ринку в Україні...