Маркетинг
Маркетинг как концепция управления
За последние несколько лет российская экономика изменилась в корне. Разрушена командно - административная система, строится новая экономическая система...
Товаропопит та товарорух
Попит на товари. Вимірювання та регуювання попиту на ринку. Маркетингова логістика та товарорух. У маркетинговій логістиці виокремлюють чотири основні види рішень: пов'язані з обробкою...
Маркетинг неурядової організації
Неурядові організації займаються, звичайно, чимось іншим, ніж бізнес, що виробляє товари та надає послуги, та чимось іншим, ніж владні структури, що контролюють правові сторони суспільного...
Контрольна з контролінгу
Контролінг - це синтетична дисципліна, яка розвивається на основі даних маркетингу, менеджменту, планування, обліку, аналізу та контролю...
Формування маркетингової цінової політики на підприємстві
Формування маркетингової цінової політики. Аналіз формування цінової стратегії на підприємстві "Мрія" в умовах конкуренції. Маркетингова цінова політика – це комплекс заходів...
Напрямки маркетингових досліджень
Охарактеризуйте основні види і стратегії конкуренції. Напрямки визначення конкурентоздатності товару і конкурентоздатності фірми.Навести приклади функціональної, видової і предметної...
Зовнішньо - економічна маркетингова діяльність підприємства
Маркетинг в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Суть міжнародного маркетингу. Структура  та процес планування стратегії фірми на зовнішньому...
Документи, правопис, терміни маркетингу
Господарсько – договірні документи. Правопис складних слів. Комунікативно – діяльнісний  підхід до вивчення морфології...
Международная маркетинговая стратегия ОАО “Крымская Роза”
В условиях перехода к рыночной экономике одним из факторов эффективного функционирования хозяйствующих субъектов является выход на международные рынки...
Становлення та розвиток виставкової діяльності в Україні
Етапи формування виставкової діяльності. Інвестиційна привабливість виставкового ринку та входження іноземних інвесторів на ринок...
Управління системою маркетингової діяльності на підприємстві ТОВ «Компанія Юнівест Маркетинг»
Маркетинг є однієї з найважливіших різновидів економічної і суспільної діяльності, однак, його дуже часто неправильно розуміють. Ціль маркетингу – підвищення якості товарів і послуг,...
Сущность маркетинга
Маркетинг затрагивает интересы каждого из нас  в любой день нашей жизни. Мы просыпаемся, когда радиочасы “Касио” включаются на песне Майкла Джексона...
Кон´юнктура виставкового ринку в Україні
Виставкові компанії, що функціонують на ринку  України та їх діяльність в Україні та закордоном. Перспективи розвитку виставкової діяльності в Україні. Виставкова галузь в Україні...
Маркетинг у туристичній сфері
Структура туристичного ринку. Особливості попиту та пропозиції в туризмі...
Завдання та функції маркетингу
Головні завдання маркетингу. Функції маркетингу...
Розробка концепції маркетингу фірми
Аналіз ринкових можливостей і вибір цільових елементів. Розроблення товару. Ціноутворення. Організація збуту продукції. Комунікаційна політика...
Управління маркетинговою діяльністю закладів охорони здоров´я
Реформування стаціонарного сектору лікарні швидкої медичної допомоги. Розвиток системи охорони здоров'я в Україні.Маркетингова діяльність закладів охорони здоров'я. Державна...
Товарознавство і міжнародний маркетинг
Основні напрямки розвитку міжнародного маркетингу в товарознавстві. Особливістю пропозиції на міжнародних ринках товарів. Інтернаціоналізація світового господарства і нові пріоритети...
Мережевий маркетинг як форма торгівлі
Недоліки та переваги системи мережевого маркетингу.Сутність мережевого маркетингу...
Сутність, особливості, форми міжнародного маркетингу; етапи інтернаціоналізації маркетингу
Інтернаціоналізація світового господарства і нові пріоритети міжнародного маркетингу. Суть і основні напрямки розвитку міжнародного маркетингу...
Маркетингова цінова політика підприємства
Маркетинг – це діяльність спрямована на створення попиту і досягнення цілей підприємства через максимальне задоволення потреб споживачів. Комплекс маркетингу складається з декількох...
Маркетинговий підхід в охороні здоров’я
Охарактеризуйте згідно з Комплексною програмою піклування про здоров’я працюючого населення.Фінансове забезпечення Міжгалузевої комплексної програми „Здоров’я нації” на 2002...
Система маркетингу підприємства та напрямки підвищення її ефективності
Удосконалення маркетингової стратегії ТОВ „ЛОГІКОН” та підвищення її ефективності.Аналіз фінансово-господарської та маркетингової діяльності ТОВ „ЛОГІКОН”.Стандартизація та...
Маркетингова цінова політика: вплив конкуренції на форми цінової стратегії підприємства
Ціну традиційно розуміють як визначену кількість грошових одиниць, яку  покупець повинен заплатити для того, щоб одержати одиницю конкретного товару або послуги...
Дослідження туристичного ринку
Маркетингові дослідження туристичного ринку. Класифікація туристичного ринку. Характеристика основних етапів рекламної  діяльності туристичної підприємства...
Маркетинг в туризмі
Характеристика видів відкритих та закритих питань, що використовуються при складанні анкети. Комплекс маркетингових комунікацій туристичного підприємства. Цільові аудиторії...
Маркетингові суб’єкти
Основні суб’єкти маркетингу та їх класифікація. Характеристика головних суб’єктів маркетингу. Споживчий ринок як один з головних суб’єктів маркетингу. Виробники як...
Ринок побутової техніки. Особливості та проблеми становлення в Україні
Загальна характеристика стану ринку побутової техніки в Україні. Особливості становлення ринку побутової техніки в Україні. Проблеми існуючого становища ринку побутової техніки та шляхи...
Функціональне призначення ціни в маркетингу
Маркетинговий підхід до ціни. Концепції терміну «ціна» та її призначення. Макро-, мікромаркетингове середовище формування цін...
Еволюційні концепції маркетингу
Спроба сходження до джерел маркетингу виявиться корисної не тільки для теоретичного наповнення маркетингу, але й для наступного практичного осмислення й використання...