Педагогіка
Методика викладання правознавства в американських школах.
У цьому уроці ви ознайомитеся з деякими постулатами філософії природного права і теоріями правління, які мали величезне значення для розвитку нашої системи правління...
Національна академія наук, її структура та науково методологічне значення
Структура Національної Академії наук та її загальні положення. Науково-методологічне значення НАН України...
Методика викладання у ВНЗ
Теорія управління процесом засвоєння знань Н.Ф. Тализіної. Методика рейтингового оцінювання...
Започаткування педагогіки як науки на території України
Видатні українські педагоги XIX — початку XX ст.Українська освіта та педагогіка наприкінці XVI — на початку XX ст.Зародження педагогічних традицій у первісних та родових племенах на...
Дидактична розробка теми „Фінанси, їх сутність і функції” для вивчення в старших класах загальноосвітньої середньої школи
Методична розробка уроку засвоєння знань.Варіанти навчальних програм з економіки в старших класах.Аналіз навчальної програми економічної дисципліни для учнів старших...
Болонський процес – структурна реформа вищої освіти на європейському просторі
Зміст і головні складові Болонського процесу. Напрямки структурного реформування вищої освіти України з огляду на Болонський процес...
Форми роботи з батьками з екологічного виховання дітей дошкільного віку
Екологічна освіта: формування екологічної культури особистості. Сутність екологічної освіти. Формування екологічної культури в дошкільному віці. Форми роботи з батьками по екологічному...
Управління вищою освітою у Франції
Сучасна освітня система Франції. Вищі школи Франції. Освіта належить до тих сфер життя суспільства, які зачіпають інтереси всіх людей. Історичний досвід найбільш розвинутих країн...
Принципи процесу виховання, їх характеристика
Основні закономірності процесу виховання. Головні принципи гуманістичного виховання...
Вища освіта та її характеристика
Одним із стратегічних напрямів процесу державотворення в Україні на сучасному етапі єpeфopмyвaння системи вищої освіти...
Освіта як соціокультурний інститут
Зародження освіти й виховання в первісному суспільстві. Школа й виховання в епоху Середньовіччя. Проблеми західної школи й педагогіки в Новий час...
Освіта в Україні в 19 сторіччі. Відкриття університетів в Харкові, Києві, Одесі
Відкриття університетів в Харкові, Києві, Одесі.Освіта та наука в Україні в 19 сторіччі.Першим ректором Київського університету став професор М.О.Максимович - вчений-енциклопедист...
Ян Коменський – фундатор наукової педагогіки
Постать Я.Коменького та значення його методик в педагогіці. А. Коменський про моральне виховання...
Методи навчання економічної і соціальної географії в школі
Методи навчання географії. Поняття про методи навчання як дидактичну категорію та їх класифікація. Характеристика методів навчання. Група словесних методів. Група наочних методів...
Аналіз громадянської освіти педагогічних працівників як складова управління вищими навчальними закладами
Уточнення поняття громадянська освіта. Ретроспективний аналіз концепції громадянської освіти. Сутність та зміст громадянської освіти. Практика організації громадянської освіти...
Особисті та професійні якості тренера-викладача
Підготовка спортсмена до змагань.Складники професійної майстерності та структура діяльності тренера.Особа тренера в сучасному спорті і його функціональні обов'язки...
Екскурсійна діяльність
Класифікація літературних екскурсій. Методика проведення екскурсії. Робота творчої групи по підготовці екскурсії. Етапи підготовки екскурсії. Методичні прийоми розповіді. Методичні...
Дослідження знаково – символьної діяльності дошкільників
Тематичні розробки заходів.Знаково-символьна діяльність дошкільників.Методи та форми роботи.Психологія дітей дошкільного віку...
Шкільна комунікація
Основні джерела сленгу. Формування культури спілкування – одна із важливих проблем навчання. Спілкування вчителя з учнями.  Характеристика спілкування між учнями...
Навчання в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП)
Модернізація форм і методів навчання у контексті кредитно-модульної системи.Поняття та сутність кредитно-модульної системи навчання...
Перспективи розвитку Національного авіаційного університету сучасному етапі
Проблеми та перспективи НАУ.Історія розвитку Національного авіаційного університету.Науковці університету також проводять фундаментальні дослідження за такими напрямами, як експлуатація...
Болонський процес. Система вищої освіти у країнах Європи
Формування європейської вищої освіти. Загальні принципи формування систем вищої освіти європейських країн. Вища освіта Великобританії...
Особливості організації модульно-рейтингової системи навчання
Педагогічні умови застосування модульно-рейтингової технології навчання. Запровадження рейтингово-модульної системи навчання та її основні переваги. Методика рейтингового оцінювання...
Переконання в педагогіці
Різновидність методів навчально-виховного процесу.Педагогічні вимоги до використання методу переконання.Особистий приклад педагога...
Індивідуальний підхід до неуспішних та дисциплінованих учнів, як умова оптимізації процесу навчання
Консультування з проблем шкільної адаптації та успішності.Індивідуальний підхід – умова оптимізації процесу навчання.Профільна диференціація припускає навчання різних груп школярів за...
Структура педагогічної діяльності
Основи психолого-педагогічної майстерності викладача. Психолого-педагогічний аналіз професійної діяльності викладача вищих навчальних закладів. Специфіка педагогічної діяльності...
Психолого - педагогічний портрет викладача сучасного вищого навчального закладу на якого чекає Україна
Педагогічна майстерність викладача вищого навчального закладу. Навчально-педагогічна діяльність викладача. Психологічна структура діяльності педагога. Діяльність викладача вищої...
Впровадження кредитно – модульного процесу (Болонський процес)
Основні проблеми впровадження кредитно-модульної системи. Структура освіти України на даний період...
Соціально-педагогічні умови взаємодії державних та громадських організацій з профілактики ВІЛ/СНІДу серед учнівської молоді
Обґрунтування соціально-педагогічних умов ефективної взаємодії державних і громадських організацій з профілактики ВІЛ/СНІДу у молодіжному середовищі. Експериментальне дослідження...
Професійно - прикладна фізична підготовка студентів аграрних вищих навчальних закладів. ППФП для студентів факультетів економіки та бізнесу
ППФП для студентів факультетів економіки та бізнесу. Вимоги до фахівців агропромислового комплексу. Професійно - прикладна фізична підготовка студентів аграрних вищих навчальних...