Право
Г.С. Гордеенков – представитель Харьковской школы уголовного права

Доклад посвящён представителю харьковской школы уголовного права Г.С. Гордеенкову

Фріс П.Л. Кримінально-правова політика України на шляху до євроінтеграції

Розглядаються питання кримінально-правової політики у зв’язку із проголошеним курсом України на Євроінтеграцію. Аналізуються цілі, визначені ЄС у сфері кримінально-правової політики, та методи, за допомогою яких українська кримінально-правова політика може їх досягти

Козаченко И.Я. Нравственные и религиозные параллели уголовного законодательства России и Украины

В докладе определены нравственные и религиозные параллели уголовного законодательства Росии и Украины

Стрельцов Є.Л. Доктринальне визначення необхідних «збудників» процесів криміналізації та декриміналізації, пеналізації та депеналізації

Розглядаються проблеми встановлення об’єктивних умов при проведенні криміналізації та декриміналізації, пеналізації та депеналізації

Навроцький В.О. Наскрізні кримінально-правові поняття

Вказуються функції понять, які неодноразово використовуються в кримінальному законі і мають одне і те ж значення. Визначається коло таких понять, пропонуються критерії їх класифікації.

Панов М.Л. Підстава кримінальної відповідальності: поняття та значення у вдосконаленні КК України

Розкривається поняття «підстава кримінальної відповідальності» та розглядається її значення в удосконаленні КК України

Ахраменко Н.Ф.Гармонизация национальных уголовных законов Беларуси и Украины в соответствии с европейскими стандартами для противодействия компьютерной преступности

Рассмотрены возможности гармонизации уголовных законов Беларуси и Украины в соответствии с Конвенцией Совета Европы о компьютерных преступлениях

Грищук В.К. Кримінальна відповідальність: визначення поняття в доктрині кримінального права

У науковій доповіді встановлені загальні підходи до визначення кримінальної відповідальності в доктрині кримінального права

Судебная власть в Европе: страж «RULE OF LAW (верховенства права)»

Стаття присвячена проблемам судової влади в Європі

Хавронюк М.І.10 років чинності КК України: час закріпити принципи

Показано, які саме принципи кримінального права та в який спосіб закріплені в чинному Кримінальному кодексі України. Запропоновано авторське бачення відповідних принципів

Наумов А.В. Решение проблем общей части УК Украины и Российской Федерации (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ)

Запропоновано шляхи вирішення проблем Загальної частини КК України та КК Російської Федерації. Предложены пути решения проблем Общей части УК Украины и УК Российской Федерации

Сташис В.В. Роль і значення покарання в системі запобігання злочинності

Акцентується увага на ролі та значенні покарання у системі запобігання злочинності. Визначається, що покарання є вагомою частиною складного механізму превенції, в якому воно виконує дві функції - загальну і спеціальну

Швець В.Д. Практика внесення змін і доповнень до КК України: здобутки та прорахунки

Доповідь присвячено проблемам законотворчої діяльності у галузі кримінального права, зокрема, розглянуто сучасні тенденції щодо вдосконалення кримінального законодавства, фактори що впливають на цей процес

Посилення відкритості економіки: вплив на фінансову безпеку країни

У статті розглянуто систему основних показників та факторів впливу на фінансову безпеку країни в умовах посилення відкритості фінансових ринків. Дана характеристика ступеню відкритості економіки України та його впливу на фінансову безпеку нашої...

Об’єднання громадян у контексті свободи об’єднання

Розглянуто співвідношення між основоположною свободою об´єднання, яка допускає широке коло утворень, та конституційним правом на вільне об´єднання у політичні партії та громадські організації. З використанням концепції організаційно-правових...

Організація та проведення оцінки інвестиційного середовища
Проблеми інвестицій завжди займали одне з центральних місць в економічній науці. Це пов’язано з тим, що інвестування є базовим процесом розширеного відтворення та вирішення сучасних проблем вітчизняної економіки і водночас воно впливає на...
Способи нормативного юридичного закріплення неприпустимості зловживання правом
У статті аналізуються й класифікуються способи нормативної юридичної фіксації неприпустимості зловживання правом в історичному та чинному національному й зарубіжному законодавстві та міжнародних договорах; встановлюється їхній зв´язок із...
Міжнародно-правовий етичний імператив як основа теоретико-методологічного забезпечення розвитку екологічного права
Розглянувши досвід сучасного конституційного регулювання охорони навколишнього природного середовища та кодифікації національного екологічного законодавства, проаналізувавши особливості розвитку міжнародно-правової охорони довкілля, автор...
Моніторинг виконання бюджетів витрат на підприємстві
Безумовно, що вплив зовнішніх факторів не може оминути економіку українських підприємств, так само як і глобальні зміни зовнішнього......
Антикризове управління банківськими установами: теоретичний аспект
У статті розглянуто дискусійний характер терміну «антикризове управління банківськими установами», визначено сутність та економічний зміст даного поняття. В статье рассмотрен дискусионный характер термина «антикризисное управление...
Сучасний стан та тенденції розвитку авіатранспортної галузі України
В даній статті здійснено аналіз стану та тенденцій розвитку авіаційної галузі України в умовах економічної кризи, виявлено причини ситуації, що склалася, та вироблено науково обґрунтовані пропозиції щодо можливого її поліпшення. В данной статье...
Перспективи розвитку недержавного пенсійного страхування сільського населення
Становлення ринкової економіки в Україні зумовило докорінні зміни у всіх сферах економічного, господарського та соціального життя......
Мотиваційна складова формування кадрового потенціалу
Соціально-економічні перетворення, які здійснюються в Україні, передбачають побудову ринкової економіки, потребують розробки......
Особливості розвитку світового ринку ріпаку
До ріпаку останнім часом прикуто підвищену увагу науковців, підприємців і державних посадовців з різних країн. Нині у світі......
Організаційно-економічні передумови формування ринку екологічно чистої продукції в Україні
Сучасний стан виробництва екологічно чистої продукції у світі характеризується широкими системними підходами до розв´язання......
Облік ліцензійної діяльності на право користування сортом рослин: міжнародний та національний досвід
На сучасному етапі відновлення агропромислового виробництва результати науково-технічної діяльності необхідно розглядати як......
Поліпшення забезпечення матеріально-технічними ресурсами аграрного виробництва
Ефективність будь-якого виробництва, а тим більше аграрного, неможливо уявити без достатнього рівня......
Ефективність управління інноваційними процесами
В умовах динамічного розвитку інноваційних процесів особливого значення набувають проблеми оцінки ефективності управління......
Регіональні масштаби внутрішньо-господарської аграрно-промислової інтеграції
Відомі кризові явища аграрної економіки 90-х років минулого століття, що проявилися у значній ціновій залежності......
Аграрний сектор України за умов становлення нової соціально-економічної системи — глобалізму
Україна як і кожна інша країна проходить період драматичних соціально-економічних трансформацій, без яких неможливе......