Право
Правові механізми інтеграції в рамках Європейського економічного простору: досвід для України
Стаття присвячена аналізу правових основ асоціації ЄС з країнами — членами ЄАВТ в рамках Угоди про Європейський економічний простір. Особлива увага приділяється правовим механізмам, що...
Філософсько-правова характеристика інституту адвокатури в Україні
У статті надано філософсько-правовий аналіз адвокатури, її інституціональну характеристику у контексті формування та функціонування громадянського суспільства в Україні...
Ідея та здійснення права: від філософії права до філософії правосуддя
У статті окреслюється актуальність філософсько-правового осмислення правосуддя, з´ясовується стан дослідження проблематики правосуддя в юридичній науці, означуються джерельні...
Сучасні філософсько-правові концепції права та правопорядку
У статті розкрито положення основних філософсько-правових теорій, спрямованих на пояснення сенсу й сутності права та правопорядку. Показано спільне й відмінне у різноманітних...
Деякі філософсько-правові засади обмеження свободи митецького вираження
У статті розглядаються деякі філософсько-правові засади обмеження свободи митецького вираження. Аналізується відповідна практика Європейського суду з прав людини та Верховного суду США....
Юридична освіта і правове виховання як засоби забезпечення правопорядку (щодо юридичної освіти і правового виховання «соціально-натуралістського» типу)
У світлі соціально-натуралістичної юриспруденції з урахуванням «болонського» досвіду обґрунтовується необхідність реформування юридичної освіти в Україні шляхом перетворення її з...
Міф про правові цінності
У статті досліджуються основні умови та елементи міфологізації правових цінностей у загальноправовій теорії, визначається справжній зміст феномену правових цінностей, вводиться в обіг...
Суспільна мораль як предмет етики й юриспруденції
Поняття суспільної моралі й моральності аналізуються на підставі результатів сучасних досліджень у сферах етики й загальної теорії права. Уточнюються значення цих понять у теоретичній і...
Цивілізаційний підхід як методологічна основа вивчення ісламського права
Досліджено потенціал цивілізаційного підходу у сучасній методології юридично! науки. Розглянуто можливості цього підходу у вивченні ісламського права...
Діяльнісний підхід у структурі методології сучасного правознавства
У статті висвітлюються питання становлення діяльнісного підходу, заснованого на поясненні соціальних явищ фактором людської поведінки...
Про культурологічний методологічний інструментарій у правознавстві (спроба філософсько-правових міркувань)
У статті розглядається питання евристичних можливостей культурології як методології дослідження у правознавстві в якості одного із засобів подолання обмеженості позитивістського підходу...
Місцерозвиток в основі апологізації українського права
Загострення проблем глобалізації та індивідуалізації суспільства визначають новий інтерес до використання цивілізаційного підходу в юриспруденції. Сьогодні поняття цивілізації стосовно...
Проблеми соціалізації права та соціологізації правової науки
З використанням новітніх методологічних підходів у статті обґрунтовується не­обхідність дослідження права як соціально-юридичного явища. Розкривається соціальна приро­да права як...
Існування прав людини
Аналізуючи базові властивості феномену прав людини (моральний характер, універсальність, фундаментальність, абстрактність та пріоритетність щодо всіх інших норм), автор доходить висновку,...
Наступність юридичного наукового знання як методологічна проблема
У статті констатується можливість застосування до аналізу закономірностей розвитку юридичного наукового знання досягнень наукознавства та філософії науки, дається обґрунтування більш...
Посткласична теорія права: контури нової парадигми
У статті розглядається сучасний стан теорії права. Пропонується посткласична парадигма онтології права. Демонструються перспективи посткласичної епістемології стосовно теорії права...
Правова доктрина: методологія та онтологія
Теоретично обґрунтована мотивація залишила свій слід у правовій доктрині та розвивається через методичний процес, за якого доктринальне вивчення права перешкоджає праву у дії, оскільки...
Наукознавчі проблеми рефлексії юридичної науки
У статті аналізуються проблеми методологічного осмислення плюралізму структу- ризацій юридичної науки та їх залежність від особливостей теоретичних та історичних інтерпретацій науки...
Основні теми в новітній філософії права США
Стаття містить загальний огляд новітніх напрямів у філософії права США...
Філософія права і філософські проблеми правознавства
Автор статті прагне довести, що слід повернутися до гегелівської традиції вважати «філософію права» філософською дисципліною, яка займається категоріями «право»,...
Право і «замовлення»: до витоку сучасного мислення права
Стаття присвячена пошукам витоків правового мислення. Для цього автор на ґрунті філософії М. Гайдеггера аналізує феномени «поставу» і «замовлення», які виражають співвідношення...
Філософія права: методологічне осмислення
Досліджується зміст методології філософії права. Наголошується, що методологія поєднує у собі інтегроване поняття певних установок, методів і методик. Методологію філософії права...
Стилі філософсько-правового мислення і типи праворозуміння
У статті представлено аналіз основних особливостей класичного та посткласич- ного стилів філософсько-правового мислення; показано, що поняття «стиль філософсько-правового мислення»...
Єдність і різноманіття філософсько-правових знань (до питання про систему правової філософії)
У статті зроблена спроба виявити структурні складові системи філософсько-правових знань. Пропонується виокремити філософію права в широкому сенсі, тобто правову філософію, яка структурно...
До питання про засади права: спроба систематизації
У статті здійснюється дослідження засад права як фундаментальної проблеми філософі! права, що передбачає визначення поняття засад права, здійснення їх систематизації та виявлення ролі у...
Філософія права як вона є
Філософу не обійтися без фактів, а юристу без ідей, і коли один з них звертається до аналізу права, інший — до філософського обґрунтування своїх принципів, то, як правило, виявляється слабке...
Основні форми буття права та взаємовідносини між ними
У статті на основі власного теоретичного і практичного досвіду та досягнень філософсько-правової і теоретико-правової думки сучасності розвиваються ідеї про багаторівневу природу права та...
Філософія права: деякі «вічнозелені» наукознавчі сюжети
У статті автор обґрунтовує свої погляди щодо інтерпретації предмета та методології науки філософії права. Таким предметом він вважає ті найзагальніші (гранично загальні) об´єктивні...
Призначення покарання за наявності обставин, що пом’якшують покарання, та деякі проблеми врахування суддівського розсуду
Кримінальний кодекс України містить спеціальні правила призначення покарання, які передбачають обов´язкове пом´якшення покарання та значно обмежують суддівський розсуд. 15 квітня 2008...
Проблеми використання відеоконференцзв’язку на сучасному етапі розвитку техніко-криміналістичного забезпечення судового розгляду кримінальних справ
Проаналізовано сучасний стан використання відеоконференцзв´язку у кримінальному судочинстві України та іноземних держав. Автором надано класифікацію комплексів...