Психологія
Психологічні детермінанти злочинної поведінки
Характеристика злочинної поведінки та її головні чинники.Психологічний аналіз злочинної поведінки при різних формах провини.Компоненти психологічної структури злочинної поведінки...
Основні методи психології. Спостереження, експеримент
Методи активного впливу на особистість.Експеримент як головний метод психології.Емпіричні методи отримання фактичних даних про психіку...
Основні етапи становлення психології як науки
Історичні етапи розвитку психологічної науки.Провідні напрями в психології XX століття...
Прості судження та їх види
Розподіл термінів у простому судженні.Прості судження та їх види...
Додаткові методи психології: тест, опитування, бесіда, аналіз продуктів діяльності тощо
Методи тестування та опитування. Інтерв'ю та бесіда. Загальна характеристика методів психології...
Розвиток логіки в часи Античності
Логіка стоїків.Зародження логіки в Античності...
Психологія діяльності і адаптація
Професійна діяльність. Психологічна теорія діяльності. Поняття та основні цілі адаптації персоналу. Сучасні підходи до організації професійної адаптації працівників...
Декарт як логік
Роль та місце Р.Декарта в логіці. Творчий шлях Р.Декарта та його вплив на розвиток сучасної науки...
Який із типів сім’ї домінує сьогодні в українському суспільстві
Типологія і структура сім’ї. Проблеми сучасної сім’ї. Стан і тенденції розвитку типів сім'ї в Україні...
Специфіка вивчення особливостей сприймання людини
Теорії і методи дослідження сприйняття.Функції, характеристика образу сприйняття та його процесуальність.Поняття сприйняття...
Внесок Аристотеля в розвиток логічного знання
Аристотель використовував весь той могутній логічний апарат, якому він навчився в Академії Платона. Там він пройшов серйозну школу критичної рефлексії, навчився розчленовувати, аналізувати...
Індивідуально-психологічні особливості та їх вплив на ефективність і безпеку праці
Психіка людини та її вплив на працездатність та безпеку праці. Фізіолого-психологічні особливості праці...
Історія розвитку логіки в Стародавній Греції
Особливості логіки стоїків.Попередники логіки Арістотеля у Стародавній Греції.Логічне вчення Арістотеля...
Психологія
Які складові компоненти структури спілкування вам відомі?Які характеристики невербальних засобів спілкування Ви знаєте? Про що свідчать мова тіла людини, вираз її обличчя, посмішка та...
Психологія
Феноменологія Карла Роджерса.Гуманістичні теорії Маслоу.Вітчизняні теорії особистості.Психодрама.Трансактний аналіз Е.Берна...
Розвиток логіки у стародавній Греції, попередники логіки Аристотеля
Попередники логіки Арістотеля у Давній Греції. Виступаючи проти судження як форми мислення, софісти заявляли, що суб'єкт не може мати з предикатом ніякого зв'язку...
Нав’язливі ідеї
Маячні ідеї. Надцінні ідеї. За механізмом виникнення маячення буває первинним і вторинним. Первинне маячення виникає власне з розладів мислення, а вторинне — з розладів в інших...
Конфлікти батьків і підлітків: причини, зміст і функція
Основні шляхи вирішення конфліктів між батьками та підлітками. Психологічні особливості конфлікту у підлітків, їх причини...
Соціально-психологічні особливості конфліктної поведінки
Психологія прояву конфліктних форм поведінки в студентському віці.Конфліктна поведінка особистості як результат впливу об'єктивних та суб'єктивних чинників.Визначення конфлікту та...
Методи дослідження психічних захистів
Аналіз наукової літератури показує, що ситуація з вивченням психічних захистів, подібна до відомої притчі про трьох сліпих і слона, коли кожен з них доторкнувшись до певної частини слона -...
Я-концепція особистості
У сучасному суспільстві за умов стрімкого розвитку економічної, політичної, соціальної та сфери послуг професія менеджера вважається досить новою та перспективною...
Психологія - предмет та завдання
Принцип позитивно орієнтованої активності: зміст і вимоги.Контент-аналіз і особливостійого застосування в психології.Які здібності і особисті риси повинні мати психологи...
Основні етапи становлення та розвитку психології
Основні підходи до визначення історичних етапів розвитку психологічної науки. Психологія як наука про душу. Міфологічний та філософський періоди. Психологія як наука про свідомість...
Встановлення прихованих ознак вживання індивідом психоактивних речовин
Приховані ознаки вживання психоактивних речовин. Характеристика психоактивних речовин...
Особливості профорієнтаційної роботи психолога із старшокласниками ЗОШ
Негативні наслідки неправильного вибору професії торкаються як самої людини, так і усього суспільства. За підрахунками американських вчених, правильний вибір професії у 2-2.5 рази зменшує...
Регулююча діяльність психолога
Особливості професійної діяльності психолога. Особистість психолога. Практикуючий психолог має безоцінно сприймати клієнта, орієнтуватися не на власні моральні уявлення, стереотипи...
Лекції по психології і їх основні функції
Аспекти підготовки й проведення лекцій. Лекції по психології та основні функції лекцій...
Конфликтология
Определение конфликта.Типы конфликтов. Причины возникновения конфликтов. Управление конфликтами.Способы разрешения конфликтов. Стили поведения при конфликте. Переговоры – основа...
Структура управління
У чому полягає специфіка основних стилів керівництва (авторитарного, демократичного та ліберального)? Розкрийте зміст і структуру психологічної готовності керівників до управління...
Вклад эмпиризма в развитие психологии
Фрэнсис Бэкон – основоположник эмпиризма. Джон Локк: "Опыт о человеческом разуме". Философские воззрения Джорджа Беркли.  Эмпиризм в трактовке Давида Юма...