Соціологія
Соціологія праці
Трудовий колектив і організація.Взаємозв'язок економіки із соціологію сферою...
Шляхи реформування системи управління соціальною сферою сільських територій
Пропозиції щодо реформування організаційних структур управління.Перспективні напрями регулювання розвитку соціальної інфраструктури в умовах поглиблення ринкових відносин на...
Використання сили при вирішенні конфлікту
Екстрене розв’язання конфлікту шляхом силового втручання.Застосування сили у вирішенні міждержавних конфліктів...
Соціальне вчення Нового часу
Специфіка соціального управління. Анкетування як соціологічний метод збору інформації...
Основні компоненти суспільства
Характерні особливості сучасного суспільства.Зміст основних елементів суспільства...
Фінансування соціальної політики
Розкрийте основні напрямки вирішення проблеми фінансування соціальної політики через податковий механізм. Назвіть глобальні шляхи вирішення проблеми фінансування соціальної...
Соціальна політика
За якими принципами надається соціальна допомога в Україні: вибірковість (поширюваність соціальних програм на вибрані групи населення) або універсальність (поширюючи на все населення)...
Репредуктивна поведінка, репродуктивна установка, репродуктивна мотивація
Сучасний стан репродуктивної поведінки, установки та мотивації в Україні.Поняття репродуктивної поведінки та фактори, що на неї впливають...
Проблеми розвитку міських населених пунктів
Складність управління містом та перспективи розвитку.Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку міст...
Роль соціології як навчальної дисципліни у фаховій підготовці студентів КНЕУ
Суттєве значення має і сам розвиток системи соціологічного знання, яке останнім часом набуло яскраво вираженого багаторівневого та полі-парадигматичного характеру...
Соціологія
Поняття соціальної норми і соціального відхилення.Основні підходи до пояснення девіантної поведінки. Основні форми девіантної поведінки...
Внутрішня цілісність соціальної політики як єдність ресурсонакопичення і ресурсоспоживання
Комплексність соціальної політики. Проблема визначення ролі та місця соціальної політики.Основні напрями соціальної політики...
Quovadis, Україна? (Куди йдеш, Україна?)
Сучасні проблеми взаємозв’язку держави, особи та суспільства. Суспільство як суб’єкт соціальної дії.Необхідність модернізації України в сучасному світі.Проблеми та пріоритети...
Конфлікт та девіантна поведінка
Методи запобігання і вирішення конфлікту в колективі.Причини девіантної поведінки колективі та способи впливу на її динаміку.Прояви девіантної поведінки особистості.Зміст і види...
Сутність та основні елементи конфлікту в організаціях
Сутність конфлікту та його характерні риси.Конфліктна ситуація та інцидент як передумови виникнення конфлікту.Об’єктивні елементи структури конфлікту...
Поняття про соціальну та виробничу інфраструктуру
Поняття інфраструктури соціально-економічної системи.Соціальна інфраструктура та її роль в економіці.Поняття та особливості виробничої інфраструктури...
Соціально-політичний розвиток України в період повоєнної відбудови 1945-1953 років
Особливості процесу відбудови народного господарства України.Рівень життя і побуту населення...
Держава як соціальний інститут
Соціальна функція держави як визначальна категорія права соціального забезпечення України.Особливості держави як соціального інституту.Функції держави відносно суспільства...
Метод експертних оцінок у соціологічному дослідженні. Особливості натовпу та публіки: спільне та відмінності
Натовп та публіка: головні тенденції їх свідомості.Особливості натовпу.Поняття та особливості публіки...
Технологічний прогрес як чинник розвитку соціальної сфери
Пріоритетні напрямки технологічного прогресу у соціальній сфері.Науково-технологічний прогрес та його вплив на суспільство...
Основні етапи розвитку соціології
Основні етапи становлення і розвитку соціології як науки. Передумови виникнення соціології...
Соціологія
Оцінка форм функціонування ціннісних відносин.Наведіть конкретний приклад...
Статистика рівня та вартості життя населення
Показники, що використовуються для характеристики рівнів життя, та методи їх узагальнення.Індекси вартості життя. Статистичне вивчення споживання населенням матеріальних благ та послуг....
Соціологія: становлення молоді
Соціальне становище молоді в Україні, її установки і цінність орієнтації.Мета і завдання молодіжної політики.Молодь – особлива соціально-демографічна спільнота...
Соціологія організації та управління
Функції, принципи, методи, форми управління. Соціальні інститути як колективні утворення: типи, структура, функції...
Принципи обробки інформаційних систем на сучасному етапі розвитку суспільства
Технологічні процеси автоматизованої обробки економічної інформації.Використання обробки інформаційних систем на підприємстві...
Профілактика конфліктів у організації
Профілактика конфліктів за допомогою стратеги управління персоналом.Використання управлінських методів для профілактики конфліктів.Конфлікт в організаціях і його специфіка...
Історичні типи сім’ї та шлюбу
Вивчення сім'ї та шлюбу як соціального інституту.Історичні форми шлюбу на Україні.Поняття «сім’я». Історичні типи сім’ї...
Соціальна структура суспільства
Сутність та основні елементи соціальної структури. Суспільство як соціальна система...
Соціально-політичні аспекти бідності України та їх наслідки
Напрями подолання та запобігання бідності в Україні. Феномен і особливості бідності в Україні. Визначення, критерії та показники бідності...