Рекреаційна географія

Тема 1. Рекреаційна географія як наука

1. Рекреаційна діяльність як об' єкт гегографічних досліджень.

2. Терміни рекреаційної системи як об'єкт дослідження рекреаційної географії.

3. Методи дослідження рекреаційної географії

4. Зв'язки рекреаційної географії з іншими науками.

Рекреаційна географія, як науковий напрям в економічній і соціальній географії, набуває все більшого значення. Рекреаційна географія займається вивченням умов формування, розвитку та розміщення територіально-рекреаційних комплексів (ТРК) та систем організації діяльності людей поза робочим часом, зокрема географією відпочинку (лікувально-оздоровчими системами) і туризму в різних регіонах і країнах світу.

Поява та поширення цього нового напряму в системі географічних наук знаменує повернення географічної науки обличчям до суспільства з його потребами відпочинку, оздоровлення, збагачення надбаннями культури.

Організація рекреаційної діяльності носить комплексний характер тому, що в будь-якій рекреаційній системі у взаємодію вступають: група відпочиваючих, природні комплекси, технічна інфраструктура, сфера обслуговування, виробнича сфера, трудові ресурси і система розселення.

Рекреаційна географія як наука зародилася в інституті географії Академії наук СРСР, з позиції фізичної географії. Засновником є В.С.Преображенський, з позиції економічної географії А.А.Мінц. першим кроком на шляху становлення стало вчення Преображенського про рекреаційну систему. Рекреаційна система виступає як рівнозначна з системами матеріального виробництва і системами невиробничої сфери.

Предметом вивчення рекреаційної географії є вивчення територіальних рекреаційних систем .

Територіальна рекреаційна система - це соціальна географічна система, що складається з взаємопов'язаних підсистем: природних і культурних комплексів, інженерних споруд, обслуговуючого персонал}, орган)' управління та відпочиваючих (рекреантів). Характеризується як функціональною цілісністю так і територіальною.

Природні й культурні комплекси - підсистема, що виступає в якості ресурсів та умов задоволення рекреаційних потреб. Вони мають певну ємкість, стійкість, комфортність, привабливість, різноманітність.

Підсистема інженерні споруди — забезпечує з одного боку, життєдіяльність рекреантів та обслуговуючого персоналу. А з другого - задовольняє специфічні рекреаційні потреби відпочиваючих. Характеризується за допомогою показників ємкості, комфортності, надійності, інженерно-будівельних та експлуатаційних характеристик.

Функції підсистеми обслуговуючий персонал направлені на обслуговування рекреантів.

Орган управління слідкує за оптимальним співвідношенням між усіма підсистемами .

Підсистема рекреанти визначає вимоги до інших підсистем в залежності від соціальних, вікових, національних регіональних та індивідуальних особливостей відпочиваючих.

Методи дослідження рекреаційної географії.

Головне завдання рекреаційної географії - виявлення об'єктивних закономірностей, формування та розвитку територіально-рекреаційних систем та механізму їх дії в конкретних соціально-економічних умовах певних країн та їх районів.

Застосовують такі методи досліджень:

• історичний

• порівняльний

• картографічний

• аналітико-статистичний

• експедиційних досліджень

• математичного моделювання.

В рекреаційній географії застосовують способи і прийоми, які склалися в інших науках: балансовий, соціологічних досліджень, методи і прийоми медико-біологічних наук тощо.

Рекреаційна географія має широкі зв'язки з іншими науками особливо з географічними: економічною географією, географією населення, фізичною географією та медичною географією.

Економічна географія розглядає рекреаційну діяльність, туризм, територіально-рекреаційні системи як. елемент господарської системи, як галузь економіки, вивчає вплив рекреації на територіальну структуру країни, району, займається районуванням туризму, обґрунтовує ємкість рекреаційних районів, гизначає ступінь екстенсивності та інтенсивності використання території з точки зору економічної доцільності. Оптимізує територіальну систему обслуговування в різних районах, вирішує питання міжгалузевої конкуренції в районах розвитку -призму.

Географія населеннявивчає вплив рекреаційної діяльності на систему розселення. Туризм є значним фактором місто утворення. Досліджує рекреаційні потоки, своєрідні міграції населення.

Фізична географіязаймається оцінкою природних рекреаційних ресурсів, визначає стійкість природних комплексів (ландшафтів) до рекреаційного навантаження, вивчає рекреаційну комфортність і ємкість природних комплексів виходячи з нормативів рекреаційної діяльності. Розглядає питання пов'язані з охороною природи в зв'язку з розвитком рекреації, стійкість живої природи в умовах масового туризму.

Медична географіявивчає вплив природного середовища та регіональних умов життя, праці і відпочинку на здоров'я населення, географічне розповсюдження окремих хвороб. Вивчає медико-біологічні аспекти рекреаційної діяльності, особливо важлива її роль в дослідженні психофізігчної комфортності відпочинку і туризму.

Рекреаційна географія використовує результати досліджень психології, соціології, соціальної психології, • фізіології людини.

Спирається на економічні дослідження з метою розвитку матеріально-технічної бази, має науково-практичні зв'язки з районним плануванням, містобудівництвом.

Тема 2. Основні поняття рекреаційної географії

1. Поняття про вільний час як базисну категорію рекреаційної географії

2. Поняття про відпочинок

3. Поняття про рекреаційну діяльність

4. Співвідношеная понять "рекреація" і "туризм"

Основні поняття РГ - вільний час, відпочинок, рекреація і туризм.

Час завжди розглядався як міра діяльності, як вимірювана кількість, як ресурс, як товар, що має грошовий еквівалент. Вільний час є частиною позаробочого часу. Він виступає необхідною умовою рекреаційної діяльності. Позаробочий час включає:

1. Час перебування в дорозі до місця роботи і назад;

2. Час на задоволення природних і побутових потреб людини (сон. харчування, гігієна тощо);

3. Час для домашньої праці;

4. Час для фізичного і інтелектуального розвитку та відпочинку, що власне вільним часом. Отже,

ВІЛЬНИЙ ЧАС — це та частина позаробочого часу, що не пов'язана із задоволенням природних потреб людини і часом для виконання діяльністі нетрудового характеру (наприклад, переміщення а просторі).

У радянській літературі дуже строгим було відділення вільного часу від часу позаробочого. Вільний час розглядався як основний фактор масовості рекреації. На підставі даних, що свідчать про збільшення масиву вільного часу, порозумівалася різка активізація розвитку рекреації в період після 1950-х років.

Основна задача сучасного суспільства - синхронізація часу- Основні тенденції - стирання грані між роботою і

вільною діяльністю (творчість). Соціологічне дослідження:

якщо людині вистачило би грошей, чи працювала б вона?

59% французів продовжували б працювати (робота як можливість самореалізації) чому людина працює'?

1) Робота - як борг перед суспільством, як самореалізація: 13% франц, 12% шведів, 30% американців

2) Робота як заробіток: 80% франц, 69% шведів, 59% японців, 50% США і т.д.

Вільний час складається із двох частіш: 1) дозвілля або час для відпочинку та 2) час для творчої діяльності.

Будемо розглядати вільний час як частина соціального часу. Крім фізичного часу є час, що залежить від соціальної

крапки відлік}. Аспекти: ]) хронологічний 2) структурний 3) функціональніш 4) аксиологический.

1). Хронологічний. Основна тенденція вільного часу - його збільшення. Термін "вільніш час" з'явився в 19 в. У різних соціальних груп різна кількість вільного часу. Чим вище клас і рівень розвитку - тим більше вільного часу. Воно зв'язано і з професією. У журналістів, викладачів, лікарів мало вільного часу. Вільний час - частина соціального часу. Воно буде характеризуватися різницею між соціальним часом і робітником. Б.Ч. = СОЦ.Ч. - (РОБ.Ч. + ФІЗІОЛ.Ч. + ПОБУТОВ.Ч.) + час на пересування.

Значка частіша фізіологічного час) йде на санітарні і поб)тові нестатки. Вільний час був об'єктом класової боротьби. "Бюджет час) населення". Частка робочого часу 20-25%. Частка вільного час) 18-20%. З 75 по 85 рік вільний час зростав з 24 ч. у тиждень до 28 годин на тиждень. Середній робочий тиждень 40 годин. Через інтенсифікацію виробництва з'явилася можливість неповного робочого дня. Структурний аспект вільного час). 1) по ритмах життєдіяльності. 2) по виділюваних суб'єктах рекреаційної діяльності. 1) - життєдіяльність визначається біологічними й історичними ритмами, і життєдіяльність розділяється по наступним ритмах:

1 добовий

2 тижневий

3 річний

4 життєвий

1 Добовий ритм зв'язаній з чергуванням дня і ночі. У сучасному суспільстві добовий ритм зв'язаний із твердим режимом час)'. Т.о. вільніш час - мінімально.

2 Тижневий цикл - б днів лтвору світ) і ] день відпочинку. Т.е. у неділю людин присвячує себе відпочинку. Були спроби (кін 18 в. Франція) перейти до нового календаря.

3 Річний цикл зв'язаний з часами року. З погляду соціології на різні периоды року приходяться піки різної активності.

4 Життєвий цикл - цей період відрізняється від біологічного цикл). Через розходження розвитку - різна кількість вільного час)' до кінця життя. До французької революції зайва активність вважалася гріховною.

Організація вільного часу щодня + проблеми відпусток у річних ритмах. 12 днів у рік середньостатистачний американець проводить у зоні відпочинку недалеко від місця проживання. З дні в рік - у межах штат)'. 1 день - в інших штатах. Тобто основний час проводиться в безпосередній близькості від місця проживання. Існує фаза утоми. А.С.Пушкін виявив, що вона має періодичність 331 день. Буддизм фаз) томи зв'язує з 12-літшм циклом. Взаємозв'язок між тривалістю рекреації і часом поїздок: 2 години ~ 1 день: 3 години = кілька днів; 4 години = відпустка. 1 година = міська рекреація (ПКіВ), 2 години = зона інтенсивної рекреації. З години = відпочинок у сільській місцевості. 4 години = зона екстенсивної рекреації. 5 годин = міжнародні курорти. Визначеним рекреаційним заняттям відповідають визначені цикли і визначений радіус поїздок.

Структурний аспект (по суб'єктах рекреаційної діяльності). Основний аспект - вивчення рекреаційної діяльності людей. Структура використання вільного час) буде розрізнятися по регіонах, країнам і світу. З погляд)' соціальних груп ми досліджуємо вільний час за рівнем їхнього статку, по сфері діяльності, по психологічних особливостях. 3/4 задоволені

роботою: 1/4 - немає. Коли людина не вдоволена роботою, він витрачає чи час на її пошук, чи на оптимізацію відпочинку. Основні функції (види) рекреаційної діяльності:

1) Лікувальні функції

2) Оздоровчі функції

3) Спортивні

4) Пізнавальні

5.) Зв'язані з розвагою. Аксиологічнкй аспект:

1. З боку суспільної корисності, необхідності (усебічний розвиток особистості, відновлення витрачених сил)

2. 2. З боку самооцінки людиною своєї рекреаційної діяльності.

3. Популярно спільне времяпрепровождение.

Цілісний підхід зв'язаний як з розглядом групи людей у цілому, так і індивідів. Економічна оцінка вільного часу. Відпочинок розглядається як попередження захворюваності. У СРСР на сер. 80-х pp. щодня не виходило на роботу порядку 3 млн. чіл. Було підраховано, що в середньому за 1 робочий день людина створювала матеріальних цінностей на 20 руб.

Відпочинок відновлює працездатність людини, знижує нервову, психічну та фізичну напругу. Відпочинок — це будь-яка людська діяльність, що не направлена на задоволення нагальних потреб. Діяльність людини під час відпочинку може бути класифікована таким чином:

1. діяльність, пов'язана з певніш фізичним навантаженням (заняття спортом, прогулянки);

2. любительські заняття - мисливство, рибальство, збір грибів, ягід, колекціонування тощо:

3. прилучення до світу мистецтва (відвідування театрів, концертних залів, худож. галерей тощо, а також творчість в галузі мистецтва - худ.самодіяльність, живопис, чеканка тощо);

4. штел.діяльність (самоосвіта, читання літератури, газет, журналів);

5. спілкування за інтересами та вільним вибором;

6. розваги, що носять або активний характер (ігри, танці), або пасивний характер (відвідування видовищ):

7. подоржі заради задоволення.

Для рекр.географії важливо розкрити характер та зміст діяльності людини під час відпочинку. Саме поняття '"рекреація"" найбільш повно відображає зміст вибіркової життєдіяльності людей у вільний час. ВІДПОЧИНОК (РЕКРЕАЦІЯ) — будь-яка діяльність чи бездіяльність, спрямована на відновлення сил людини, що може здійснюватися як на території постійного прожиаання людини, так і за її межами. У радянській географічній літературі поняття рекреації і відпочинку розрізнялися, і основна їхня відмінність полягала в тім. що рекреація — це частина вільного часу, зв'язана з відновленням сил людини на спеціалізованих територіях, в основному, за межами основного місця його проживання. Щоб відпочинок став рекреацією, потрібно залишити межі свого безпосереднього місця проживання і переміститися в деяке спеціалізоване місце, орієнтоване саме на відновлення сил. У літературі під таким спеціалізованим місцем неявно малася на увазі ТРС.

Відповідно до проведеного розходження, рекреаційна географія займалася тільки такими видами відпочинку, що визначалися як рекреація. Тобто вона вивчала ТРС. куди прибували люди, що постійно не проживають на даних територіях. Не можна сказати, що в такім відділенні відпочинку від рекреації не було логіки і послідовності — вони були, але залишилися в СРСР разом із ТРС, що були там основними місцями відпочинку / рекреації. У сучасних умовах такс розмежування понять утратило зміст. Терміни "відпочинок" і "рекреація" ми розглядаємо як синоніми: по суті, це трохи різні позначення того самого явища.

Види відпочинку можуть бути всілякими. Це, насамперед, сон як основна і сама необхідна форма відпочинку. У залежності від віку й індивідуальних особливостей, для сну людині потрібно більша чи менша кількість часу, але. скоріше, він спить не менш третини всього життя. Відпочинок включає набір видів діяльності, зв'язаних з розвагами і спортом, відвідуванням різних зацікавлених для людини місць і багато чого іншого. Приводити тут повний перелік видів діяльності, так чи інакше зв'язаних з відпочинком, немає ніякого сенепідсумком став би величезний список, якому необхідно уточнювати з обліком того, про який час і який СКС мова йде, оскільки види відпочинку дуже историчні і носять социо-культурний характер.

Отже, діяльність людини у вільний час. спрямована на відновлення фізичних і психологічних здібностей до трудової діяльності, називається рекреаційною. Згідно з визначенням, наведеним в "Теоретичних основах рекреаційної географії", рекреаційна діяльність - це 'діяльність людини у вільний час, здійснена з метою відновлення фізичних сил і всебічного розвитку, що характеризується порівняно з іншими напрямами діяльності відносною різноманітністю поведінки людей та самостійністю її процес)"" [159. с.151].

Рекреаційна діяльність перетворилася на один з найважливіших сошальво-економічних факторів сучасності. Вона поступово постає як нова потужна галузь господарства, що спирається на певну ресурсну базу, має свої кадри, зв'язки з іншими галузями та дає відчутний соціально-економічний ефект.

Бзрхливий розвиток рекреаційної діяльності та велика кількість проблем, що пов'язані з цим глобальним явищем, обумовили залучення вчених різних спеціальностей (в тому числі і географів) для їх вивчення з метою напрацювання практичних рекомендацій. І хоча організація рекреаційної діяльності носить комплексний характер, в ході розгортання наукових досліджень виразно виявилася ""географічність"" проблем її розвитку, оскільки рекреаційна діяльність територіально диференційована та органічно пов'язана з властивостями географічного середовища.

Сфера життєдіяльності людини, пов'язана із задоволенням потреб у відпочинку, оздоровленні та пізнанні навколишнього світу с життєво необхідною. Найповніше відображас зміст цісї сфери поняття ""рекреація".

У науковій літературі поняття "рекреація" (від латинського -recreatio- відновлення та французького - г е с г е аЧ і on- розвага, відпочинок, переміна дії, що виключають трудов)" діяльність та характеризують простір, пов'язаний з цими діями) має різноманітні інтерпретації. Так, М.С.Мироненко та І.Т.Твердохлєбов визначають рекреацію як "сукупність явищ та відносин, що виникають в процесі використання вільного часу для оздоровчої, пізнавальної, спортивної та культурно-розважальної діяльності людей на спеціалізованих територіях, що знаходяться за межами населеного пункту, який є місцем їх постійного проживання" [90. с 11]. За М.С.Нудельманом, "рекреація - це процес відтворення фізичних, духовних і нервово-психологічних сил людини, який забезпечується системою заходів і здійснюється у вільний від роботи чи навчання час на спеціалізованих територіях" [97, с.7]. За Українською радянською енциклопедією, "рекреація - система заходів, пов'язаних із використанням вільного часу для оздоровлення, культуряо-пізнавальної та спортивної діяльності людей на спеціалізованих територіях, розташованих поза місцями постійного проживання. Рекреація характеризується величиною часу, потрібного для відновлення сил і діяльністю, спрямованою на це відновлення . Виділення критеріїв рекреаційної діяльності по тривалості і місцеві проведення часу дуже істотно. Воно має практичний сенс і відбиває реальні процеси.

По тривалості рекреації виділяються туризм і екскурсії. Визначення тимчасового розходження між екскурсіями і туризмом досить однозначно — це добовий цикл. Усе. що займає в рекреаційній діяльності менш 24 годин, є екскурсія; більш 24 годин — туризм. Природно, можна привести масу прикладів, коли немає можливості однозначно визначити, що є що, але, у цілому, поділ екск)рсій і туризму особливих проблем не складає.

Більш складно визначити відмінність туризму від подорожей і міграцій, тобто вирішити задачу визначення "верхнього" тимчасового рубежу, що відокремлює туризм від інших видів переміщень у просторі. Для рішення цього питання традиційно виділяють дві відмітних ознаки:

(1) туризм відрізняється від міграції тим, що відносно тривале перебування на іншій території ніколи не зв'язано з заробітками: турист не заробляє гроші, а тільки витрачає їх. Це відмінність практично загальноприйнята і дуже істотно для визначення статусу людей, що прибули в ту чи іншу країн)" з-за кордону;

(2) уведення кількісного критерію тривалості перебування за межами основного місця проживання. У залежності від суб'єктивних установок і особливостей країни, тимчасові рубежі складають від 14 днів до одного року. Мабть. можна навіть відзначити тенденцію: "емігрантські" країни типу США схильні до допущення більшого тимчасового рубежу туризму.

Добовий і тижневий цикли відпочинку характерні для всіх людей. У випадку з туристами тижневий цикл відпочинку здобуває почасти реверсивну форму: відпочинок від самого відпочинку протягом тижня. Такого роду феномен має місце, зокрема у рамках приморської літньої рекреації. Приклади його можна бачити в Криму кожне літо: періодично відпочиваючі не ходять на пляж, віддаючи перевагу "ледачому" відпочинку. Зміст зміни складається в контрасті з "звичними" видами діяльності, у даному випадку — із щоденним загорянням на пляжі і морських купаннях. Виникнення описаного тижневого антирекреащйного циклу — показник того, що людина є туристом. Нормалізація ж тижневого циклу відпочинку свідчить, що він став мігрантом. Наявність квартального циклу відпочинку — ще більш чіткий критерій відділення туриста від мігранта. Таким чином, поняття "турист" має на увазі наступні ознаки:

• відсутність заробітків на іншій території і, навпроти, переважно витрати на ній.

• перебування на іншій території протягом якогось, як правило, не дуже тривалого проміжку часу, що може визначатися істотно по-різному, і

• наявність реверсивного тижневого цикл) відпочинку.

Це основні ознаки, що дозволяють відрізнити туриста від мігранта. Однак потрібно розуміти, що в реальності проблема подібного визначення може ставати дуже складною.

Одним із найбільш ефективних видів рекреаційної діяльності є туризм. Туризм - одне з важливих соціально-економічних явищ сучасності, яке підкоряється дії об'єктивних законів розвитку людського суспільства. Як вид людської діяльності та галузь економіки т)ризм в окремих країнах б)рхливо розвішається, а в перспективі його значення буде без сумніву зростати.

Т)ризм - різновид рекреації, один з видів активного відпочинку. Він відображає характери) тенденцію сучасності, коли перевага віддається розвитку динамічного відпочинку, в процесі якого відновлення працездатності поєднується з пізнавальною діяльністю.

У міру того, як туризм ставав помітним явищем сучасності, він втягував в свою орбіту не тільки галузі господарства, що його обслуговують, але й науку. Наука допомогла пояснити, організувати та прогнозувати це масове та складне соціальне явище.

С)~чаский туризм настільки багатогранне та різнобічне явище, що для свого вивчення потребує комплексного підходу. Його проблемами зараз займаються географи, економісти, соціологи, педагоги, медики, фізіологи та фахівці багатьох інших спеціальностей. Але при всій різноманітності туризму є одна особливість, яка відрізняє його від усіх інших форм відпочинку. Туризм - просторове явище, а в більшості своїй й "просторове пізнання". Ця теза тісно пов'язує його з географією, яка розглядає природні та соціальні процеси в їх просторовому виразі. М.П.Крачило виділив географію туризму в окрему географічну дисципліну. За його визначенням, "географія туризму - це географічна наука, яка вивчає територіальну організацію туристського господарства, умови та особливості його розвитку в різних районах та країнах " [81, с 5].

Існуючі дефініції туризм)" можна об'єднати у дві групи. Одні з них робочі, носять вузько спеціальний характер, стосуються окремих економічних, соціальних, правових та інших аспектів туризм) або його видових особливостей та виступають у якості інструменту для вирішення конкретних завдань. Інші, концептуальні дефініції охоплюють предмет в цілому, розкривають внутрішній зміст туризм)", який виражається у єдності всього різноманіття якостей та відносин.

Більшість визначень туризм}, які використовуються в рекреаційній географії, стосуються туризму міжнародного. Вони розкривають місце перебування туриста (за межами своєї країни), термін перебування (не менше 24 годин) та не пов'язані з переміною місця проживання та роботи. Серед концептуальних визначень туризм} широкого розповсюдження в наукових колах отримало визначення туризму, запропоноване проф. Хунцікером та проф. Крапфом із Швейцарії. Воно було прийнято за основу Міжнародною організацією наукових експертів в галузі туризму (АІСТ). Згідно йому, туризм є "сукупністю відносин і явищ, які виникають під час переміщення та перебування людей в місцях, відмінних від їх постійного місця проживання і роботи" [, с. 65].

Заслуговує на увагу визначення туризм}', яке дав М.П.Крачило. На його думку, туризм це "вид рекреації пов'язаний з виїздом за межі постійного місця проживання, активний масовий відпочинок, під час якого відновлення працездатності поєднується з оздоровчими, пізнавальними, спортивними та культурно-розважальними цілями" .

По місцеві проведення рекреаційної діяльності виділяються іноземний і внутрішній види туризму. Критерій їхнього визначення зовні дуже простий: факт перетинання туристом державного кордон}'. У реальності ж визначення того, хто є іноземним туристом, — часто не цілком проста задача. Коли група китайських туристів відправляється в чи Росію СІЛА, мабуть, що це — іноземні туристи. У даному випадку має місце перетинання границь социо-к}"льтурных систем: СКС завжди розділені твердими політичними границями, подолання яких дуже важко через граничну кількість бюрократичних перешкод, генерируемых, як правило, по обидва боки.

Немає особливих проблем і з визначенням того, чи є приїжджі іноземними туристами, у випадку перетинання границі СКС із зовнішньою буферною зоною. Коли польські громадяни їдуть у ФРН за покупками, вони, безсумнівно, стають іноземними туристами: Польща — держава східно-європейської зовнішньої буферної зони; ФРН — держава західної СКС.

Проблеми коректного визначення іноземних туристів починаються, коли мова заходить про перетинання державних кордонів у межах однієї СКС. У багатьох таких випадках визначення іноземного туризм} втрачає чи зміст навіть формальне своє наповнення. Жителі Монако їдуть у Францію: причина і привід для поїздок — покупки. Жителі Швейцарії на вихідні їдуть за покупками в сусідню, більш дешеву ФРН; жителі ФРН на вихідні їд}ть за покупками в сусідню, більш дешеву Голландію, і так далі. Усе це — не тільки поїздки за товарами, але і складова частина тижневого рекреаційного цикл}, сполученого з іноземним туризмом. Має місце формальне перетинання державних кордонів, але немає тих видів рекреації, що звичайно асоціюються з іноземним туризмом. При такого роду перетинаннях границь виникає ряд проблем, актуальних для статистики туристичного бізнес}"

• чи можна вважати іноземними туристами людей, що роблять подібні міграції між двома державами? Мова йде, в основном}, про рутинні покупки, і державні кордони в таком} контексті часто представляються порожньою формальністю".

• люди витрачають гроші на покупки в іншій державі, що в умовах Західної Європи може складати до 150 — 250 і більш доларів США на покупця в день. У цілому, гроші, затрачувані на придбання продуктів харчування і товарів народного споживання, набагато перевищують гроші, затрачувані безпосередньо на туристичні послуги. У підсумку складається ситуація, коли статистика туристичного бізнес}' рапортує про колосальну кількість іноземних туристів у Західній Європі і не менш колосальних оборотах засобів у туристичній сфері бізнесу. Ці числа приводяться як зразок для наслідування іншим країнам і народам. Західна Європа вважається регіоном № 1. світовим лідером по ступені розвиненості туризм}'. Однак немає ніякої можливості відокремити реальних іноземних туристів від одноденних покупців із сусідніх країн, а прибуток від іноземного туризм}' — від рутинних покупок жителів сусідньої західноєвропейської держави.

Ми акцентуємо увагу на даних питаннях з тієї причини, що статистика світового туризму — справа, найвищою мірою сумнівне й ідеологічне. Навіть при добротно поставленому обліку статистичних даних неможлішо одержати адекватного представлення про рекреаційні процеси на підставі використання тільки самої статистики: потрібна додаткова робота з інтерпретації даних. Тим більше не можна робити категоричних висновків щодо чи розвиненості нерозвиненості іноземного туризм} в різних сощю-культурных системах: представлення може бути явно фальсифіковано. Статистика — форма ідеологічної боротьби між різними СКС, і статистка світового туризм} грає свою роль у цій боротьбі. Западаючи статистика видає образ західної СКС, безумовно, як найбільш передовий і робить усе можливе для демонстрації відсталості іншого світу. У цьому відношенні масштаби іноземного туризм} і його прнб}тковість у Західній Європі просто потрясають, хоча усе тримається лише на невизначеності статистики. У російської СКС аналогічна невизначеність стала дуже актуальної після 1991 року. Показники іноземного туризм} стрімко поповзли нагору. Імовірно, перетинання державного кордон}" між Україною і Російською Федерацією дає більше число іноземних туристів на місяць, чжм інші роки в часи СРСР.

Лекція 3. Рекреація як складне соціально-економічне явище

1. Передумови становлення і розвитку рекреації.

2. Сучасний етап розвитку рекреації. Рекреаційний "вибух" у XXстолітті.

3. Основні функції рекреації.

4. Економічна ефективність міжнародного туризму.

1. ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЇ

Рекреація - явище достатнє древнє. Історики свідчать про велику любов до подорожей фінікійців і еллінів. Відомо.що кожний олімпійський рік сотні судів відправлялися від пристаней численних міст - колоній Древньої Греції на берегах Середземного і Чорного морів, щоб приблти в Олімпію до початку серпня, коли там відбувалося відкриття ігор і літературних фестивалів. Знатні римляни робили поїздки для лікування на термальних джерелах. Відвідування завойованої Греції, що вважалася центром світової культури, для знатного римлянина було обов'язковим. У

середньовіччі широко поширюється паломництво. Наприкінці XVIIстоліття представників імущих класів європейських країн, що відвідували закордонні країни з цікавості і ледарства, сталі називати туристами.

Після промислової революції з появою залізниць і пароплавів велик}' популярність здобувають європейські курорти - на морському узбережжі Італії і Франції, у горах Швейцарії й у мінеральних джерел. Популярними стають такі відомі курорти, як Ніцца. Монте-Карло, Віші, Баден-Баден, Карлсбад (Кардові Вари). Відпочинок на цих курортах був привілеєм англійських лордів і банкірів, німецьких баронів і фабрикантів, російських дворян, індійських магараджею й американськими плантаторами, тобто імущих шарів населення.

Подальше розширення міжнародних економічних зв'язків, що виражалися в першу черту в розвитку світової торгівлі, привело до збільшення світової рухливості населення. Ще великим ростом рухливості населення супроводжувалося посилення міжрайонних господарських і культурних зв'язків усередині окремих країн. Активізація як світових, так і внутрішньодержавних господарських зв'язків сприяла зародженню такої форми подорожей, що у майбутньому (у період після другої світової війни) стануть називати масовим туризмом.

Згідно більшості дослідників туризму, перші туристські подорожі були організовані англійськими підприємцем Томасом Куком спочатку по території Англії.а за тим і за її межами. Відома, таким чином, точна дата проведення першої організованої міжнародної туристської подорожі - у 1863 р. група англійських туристів відвідала Щвейцарію. Однак і в цей час закордонні туристські поїздки були через свою дорожнеч}' доступні лише обраним.

Поява автомобіля ще більше збільшує рухливість населення і «скорочує» відстані. Традиційні курорти в двадцяті роки нашого століття стають тісними. З'являються нові курорти в Італії, Франції, США - Канни, Сен-Тропез. Ріміні, Сан-Ремо, Майамі.

Якісне зрушення в характері рекреації відбувається в період між першою і дрзтий світовими війнами: поїздки починають починатися не тільки для розваги і лікування, але і з пізнавальними цілями. Підсилюється тяга до безпосереднього знайомства з природними, культурно-історичними, архітектурними й іншими скарбами своєї країни й інших країн світу. І все-таки туризм не носив ще масового характер)", хоча вже і не був туризмом одинаків. У туризм утягують досить широкі шари інтелігенції.

Після другої світової війни, наприкінці 40-х років, починається сучасний етап у розвитку внутрішнього і міжнародного туризм}'.

Про динамічність рекреації красномовно говорять статистичні дані розвитку міжнародного туризму: у 1950 р. число іноземних туристів у світі досягало 25 млн.чоловік. у 1970 р. - 169, у 1973 р. - 213 млн.чоловік. очевидно, до 1980 р. у міжнародний туризм буде затучено 300-350 млн. людина. У середньому чисельність іноземних туристів щорічно зростає на 10%.

2. Дані по розвитку внутрішнього туризм)" в порівнянному виді відсутні. Але все-таки ряд дослідників і Міжнародна Туристська Організація оцінюють загальносвітову чисельність вігутрішніх туристів числом, близьким до мільярда чоловік. У найбільше економічно розвитих державах у туризм залучено до 50 % населення.

Що ж стало головними причинами настільки динамічного росту туризму? Причин багато. Головна ж, основна -стрімке зростання продуктивності суспільної праці в сфері матеріального виробництва, викликане науково-технічною революцією, що збігається за часом з етапом масового туризм}'.

Підвищення матеріального, а слідом за ним і поступового росту культурного рівня населення приводить до істотних зрушень у структурі споживання, що виражаються в тім, що в населення швидше зростають запити в послугах, чим у матеріальній благах. Це зв'язано з тим, що елементарні потреби людини (харчування, одяг і житло) відносно більш однобічні і мають відносну межу насичення в порівнянні з піднесеними потребами, що відносяться до інтелектуальних запитів людини. Те, що в минулому було доступно лише привілейованим шарам, тепер стає доступним широким масам працюючого населення.

Ріст продуктивності праці в сфері матеріального виробництва привів до того, що на створення суспільного продукт)" затрачається менше часу. Уся маса часу за рік складає 8760 ч. чи. округлено, 9000 ч. У 1850 р. вона розподілялася в такий спосіб: 5000 ч.- робочий час, 3000 ч.- сон і 1000 ч.- позаробочий час (без сну). Через сто двадцять п'ять років відповідно: 3000. 3000, і 3000 ч.

Таким чином, створюються об'єктивні економічно обумовлені передумови для систематичного скорочення робочого часу і збільшення вільного часу.

У 1965 р. у СРСР був уведений п'ятиденний робочий тиждень.

Отже, одним з істотних факторів росту рекреаційної діяльності і є збільшення масиву вільного часу трудящих.

Наступить час. коли співвідношення позаробочого і робочого час) зміниться на користь позаробочого. Безумовно, і тоді с)ть людини не перестане складати виробнича діяльність, природне прагнення до праці.

Матеріальною передумовою масовості рекреації з'явився також прогрес на транспорті. При цьому справа не тільки в різкому збільшенні швидкостей, але й у значному зниженні транспортних тарифів і різкому збільшенні числа перевізних засобів у суспільному секторі, а також у наявності великої кількості особистих транспортних засобів. У світі нараховується більш 0,5 млрд. особистих автомобілів.

Збільшення швидкості при цьом) дозволяє різко скоротити час перебування в дорозі і за цей рахунок збільшити час перебування в рекреаційному чи районі центрі, а також відвідати віддалені від місця прожігвання райони. На сьогоднішній день на надзвуковому літак)- з Європи в будь-яку точку земної кулі можна потрапити в межах 24 годин.

Істотним фактором росту рекреаційних міграцій є також негативні наслідки концентрації населення у великих індустріальних центрах і сучасних виробничій умовах. Механізація й автоматизація виробничих процесів скорочують фізичні навантаження, що саме по соб: не погано, але відсутність фізичних навантажень і у позаробочий час приводить до хвороби XXстоліття - гіподинамії (недостатності рух)). У зв'язку з цим збільшується роль активної рекреаційної діяльності, що компенсує в якомусь ступені недолік

Гіподинамія супроводжується «емоційною )томою», що робить негативний вплив на здоров'я. «Емоційна утома» викликається складністю сучасного виробництва і специфічних умов позаробочої діяльності. Мова йде про достаток швидко мінливих зорових і звукових подразників, забрудненні повітря, великій кількості інформації, переодичної теплової дискомфортности (літній перегрів). Рекреаційна діяльність - це віддушина, що задовольняє природну тяту людини до природи.

У самім, справі зараз рекреаційні міграції обчислюються десятками і навіть сотнями мільйонів. Уже є чимало країн, де кількість приїжджаючих за рік туристів набагато перевершує чисельність населення цих країн. Наприклад в Австрію прибуває більше 9 млн. туристів при числі жителів 7,5 млн. чоловік, а у Швейцарію - 7 млн. при числі жителів 6.2 млн. чоловік, на Багамські острови - 1.5 млн. туристів при числі жителів 150 тис. чоловік.

3. ОСНОВШ ФУНКЦІЇ РЕКРЕАЦІЇ

Безупинно зростаючі темпи і масштаби рекреації з усією гостротою порушили питання про сутність цього соціально-економічного явища і його основних функцій.

Саме сучасний рівень розвитку продуктивних сил і існуючі в різних країнах конкретні суспільні відносини лежать в основі розвитку умов і форм життєдіяльності людини, пояснюють темпи росту і масовість рекреації, її зміст.

Рекреація відноситься зараз до такого вибіркового виду діяльності, що стає необхідною умовою нормального людського життя, засобом компенсації напруги, засобом відновлення працездатності, умовою продовження самого виробництва. Основна її задача з погляду інтересів суспільства - відновлення і розвиток фізичних і психічних сил кожного члена суспільства, усебічний розвиток його духовного світу. При цьому вищою потребою, що повинна задовольнятися в першу черг}', є розвиток духовного світ)' людини, його творчих здібностей. Рекреація - невід'ємна частина соціального розвитку суспільства, складений елемент способу життя.

Хоча в науці дотепер не існує загальноприйнятої класифікації суспільних функцій рекреації. їхній можна було б розділити на 3 основні групи: медико-біологічну; соціально-культурну; економічну.

Мєдико-біо.чогічна функція полягає в санаторно-курортному лікуванні й оздоровленні. Оздоровлення через туризм - один зі шляхів рішення проблеми зняття виробничого і позавиробничого психологічного стомлення людини. Але це не єдиний, зрозуміло, шлях. Так, наприклад, ученими ведуться пошуки оптимального територіального планування міст майбутнього, які б зрівноважили взаємодія людини з навколишнім середовищем у міських умовах.

Соціально-культурна функція - це провідна функція рекреації. Культурні чи духовні потреби - це потреби пізнання в самому широком} змісті, пізнання навколишнього світ} і свого місця в ньому, пізнання зміст} і призначення свого існування. ТЧріізм відкриває великі можливості для духовного спілкування людини з природними, культурно-історичяими і соціальними цінностями не тільки своєї країни, але й усього світ}".

Серед економічних функцій рекреації головне місце належить такій з них, як просте і расширене відтворення робочої сили. Завдяки рекреації підвищується здатність трудящих до праці, збільшується тривалість період} збереження повноцінної працездатності, що веде до збільшення фонду робочого часу внаслідок скорочення захворюваності, підвищення життєвого тонусу.

В умовах ринкових відносин рекреація виконує й інші економічні функції. Це. наприклад, такі як:

1. прискорений розвиток господарської структури визначеної частини території країни:

2. розширення сфери додатка праці, тобто збільшення зайнятості населення за рахунок рекреаційного обслуговування й у галузях, зв'язаних з рекреацією побічно:

3. істотний вплив на структур}" балансу грошових доходів і витрат населення по території країни на користь рекреаційних районів;

4. підвищення ефективності іноземного туризму як джерела одержання іноземної валюти.

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

З економічних аспектів рекреації зупинимося на питаннях економічної ефективності міжнародного туризм}'. З цього не випливає, шо інші економічні аспекти менш важливі. Справа в тім. що туризм, як економічне явище, уперше виявив себе на міжнародному рівні. Більш того, будучи однієї з форм економічних зв'язків між країнами, міжнародний туризм уже давно не тільки враховується національними статистичними органами, але і розглядається як важливий засіб збільшення платоспроможності країни, як складений елемент внутрішньої і зовнішньої економічної політики. До того ж обсяг валютних надходжень від міжнародного туризму росте більш швидкими темпами, чим чисельність іноземних туристів. За останні 20 років число туристів збільшилося в 8,7 рази, а валютні надходження - майже в 19 разів.

Міжнародний туризм як форма зовнішніх економічних зв'язків відрізняється поруч специфічних рис. Найважливішої з них є те. що тут предметами купівлі -продаж} на світовому ринку виступають такі товари і послуги, що не мають здатність до прямого зовнішньоторговельного обміну. Послуги, надані туристу у формі розміщення в готелі. харчування, екскурсій, прання білизни і т.д.. носять характер товару.

Особливо варто підкреслити, що продаються і купуються не тільки товари і послуги, але і природні і культурно-історичні рекреаційні ресурси. При цьому вони не відриваються від території, як це має місце в традиційному експорті. Як і всякі ресурси, вони мають запаси, обумовлені в даному випадку критичним порогом навантаження на них з боку туристів і матеріально-технічної бази рекреаційної галузі. Валютні надходження від міжнародного туризм}", утім як і доходи від внутрішнього туризму, у своїй першооснові представляються своєрідною рекреаційною рентою за визначні пам'ятки, цілющі й унікальні властивості території.

Інша особливість полягає в том}, що суспільна праця, витрачена на виробництво послуг і товарів, реалізується на місці. Іуг має місце не пересування товару до потенційного покупця, а навпаки, покупець пересувається до товару, що скорочує час кругообігу капітал}". Так, реалізація продукції сільського господарства на місці стимулює розвиток сільського господарства приміського тип}', вирощування ранніх скоростиглих сортів овочів і фруктів. Ефект при цьому досягається двоякий. По-перше, такі овочі і фрукти більш високо цінуються, по-друге, реалізація цієї' сільськогосподарської продукції у віддалених від місця їхнього вирощування районах, наприклад експорт за кордон, не

завжди можлива й у всякому разі спол)-чена зі значними витратами по упакуванню транспортуванню і збереженню. Наприклад. З Югославії через іноземний туризм у 1974 р. було «вивезене» більш 4 тис. т молока, більш 10 тис. т м'яса, 4,3 тис. т олії. 3,7 млн.яєць, 40 тис.т овочів. 83 тис. гектолітрів вина, 63 тис. т бензину.

Друга перевага полягає в тім, що такий експорт дає можливість продавати за іноземну валюту більш широкий набір таких товарів і послуг, що інакше не був би ніколи проданий за іноземну валют)-. Крім того, товари, продані іноземн