Впровадження нових технологій та обладнання на підприємствах житлово-комунального господарства

Вступ.

1. Об'єктивна необхідність реорганізації житлово-комунального господарства.

2. Загальна характеристика міста Хмельницького.

2.1.Загальна інформація про місто.

2.2.Бюджет міста.

2.3.Промисловість та зовнішньоекономічна діяльність міста.

3. Загальна характеристика підприємства “Хмельницьктеплокомуненерго”.

3.1.... Загальні дані про підприємство

3.2.... Техніко-економічні показники підприємства.

3.3.... Система теплопостачання.

3.4.... Роботи, що виконано підприємством в 2000 році.

4. Огляд пропозицій з підвищення енергоефективності та енергозбереження.

4.1.Стратегія та вибір напрямів реалізації пілотного проекту.

4.2. Пропозиція з впровадження електроприводів змінної швидкості на котельнях

4.3. Пропозиція з модернізації та автоматизації центрального теплового пункту.

4.4.Пропозиція з впровадження квартальних котелень.

4.5.Заміна застарілих теплових мереж з низькою теплоізоляцією.

4.6. Пілотний проект впровадження електроприводів змінної швидкості на котельні ЗМР-1,3,4.

4.7. Пілотний проект впровадження електроприводів змінної швидкості на ЦТП-1

Висновки.

Список використаних джерел

Вступ

Згідно з рішеннями уряду щодо прискорення соціально-економічного розвитку країни та усіх сфер життя суспільства здійснення переходу до ринкової економіки повинно забезпечити подальше зростання суспільного виробництва та його ефективності.

Актуальність.Важлива роль серед галузей невиробничої сфери належить житлово-комунальному господарству України, яке являє собою багатогалузеву технічно забезпечену галузь, що має розгалужену структуру, і містить у собі комплекс послуг, спрямованих на задоволення першочергових життєвих потреб населення. Специфічною особливістю цієї галузі є територіальна роз'єднаність житлово-комунальних об'єктів, що потребують цілодобової надійної експлуатації, необхідності оперативного, а в ряді випадків аварійного характеру виконання робіт величезних обсягів і трудомісткості, що потребують широкого застосування машин, механізмів і малої механізації різноманітного призначення. Житлово-комунальне господарство являє собою один із складних і багатогранних об'єктів управління. У зв'язку з цим життєво важлива і необхідна докорінна перебудова цієї галузі, з огляду на те, що Україна веде перебудову економіки від командно-планової системи управління економікою до ринкових методів господарювання.

В наступний час рівень розвитку житлово-комунального господарства не задовольняє потреб населення, а матеріально-технічна база підприємств і організацій цієї галузі потребує розширення та удосконалення. Галузь потребує створення автоматизованих систем управління житлово-комунальним господарством із використанням нових електронно-обчислювальних машин на всіх рівнях, що забезпечить підвищення ефективності цієї галузі народного господарства, приведе до поліпшення наданих населенню комунальних послуг.

Для розвитку потужностей житлово-комунального господарства, а також створення підприємств і організацій недержавної форми власності по утриманню і ремонту об'єктів цієї галузі, що є передумовою створення ринку житлово-комунальних послуг населенню, необхідно залучити інвестиції.

Реформування житлово-комунального господарства, як показує світовий досвід, доцільно здійснювати шляхом приватизації житла, формування цивілізованих ринкових відносин у даній галузі.

Планування розвитку житлово-комунального господарства міста або іншого населеного пункту необхідно пов’язувати з розвитком підприємств і організацій будь-яких форм власності, що повинні в пайовому порядку брати участь у фінансуванні будівництва, розширенні і реконструкції комунальних об'єктів та інженерних мереж.

Нові умови господарювання вимагають побудови нового організаційно-економічного механізму, що створив би обновлені форми і методи управління регіональною економікою. Для житлово-комунального господарства необхідне розширення організаційно-господарської самостійності підприємств і організацій, збільшення конкретного вкладу інвестицій у розвиток галузі.

Мета: показативпровадження нових технологій та обладнання на підприємствах житлово-комунального господарства (на прикладі комунального підприємства “Хмельницьктеплокомуненерго”).

Завдання роботи:

1. показати об'єктивну необхідність реорганізації житлово-комунального господарства;

2. дати загальну характеристику м. Хмельницького (бюджет, промисловість, зовнішньоекономічна діяльність);

3. охарактеризувати підприємство “Хмельницьктеплокомуненерго”;

4. огляд пропозицій та проектів з підвищення енергоефективності та енергозбереження.

1. Об'єктивна необхідність реорганізації житлово-комунального господарства

Зараз в Україні відбувається доволі бурхливий процес формування системи ринків у різних формах, властивих перехідному періоду. Але, на жаль, вони поки відрізняються від сучасних цивілізованих ринків, які склалися і функціонують в економічно розвинутих країнах. За нових умов господарювання значно підвищується роль прогнозування і планування. Дії регулюючих ринкових механізмів повинні доповнюватися державним, правовим та економічним регулюванням, без чого успішна модернізація економіки її структурне трансформування під ринковий попит і задоволення соціальних потреб людини і суспільства не відбудуться або здійснюватимуться дуже довго.

У невиробничій сфері це виявилося у відставанні галузей щодо повільного підвищення технічного рівня підприємств, низьких темпах її зростання у різних галузях і у житлово-комунальному господарстві. Зростають щорічні розміри бюджетного дефіциту. Бюджет через фінансові ресурси здійснює фінансування оптимальних пропорцій у процесі фінансового забезпечення витрат і стимулювання ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, забезпечує формування оптимальних раціональних пропорцій, тобто найбільш раціональне територіальне розміщення продуктивних сил.

У житлово-комунальному господарстві створюється новий організаційно-економічний механізм управління підприємствами, об’єднаннями та організаціями. Головним напрямком удосконалення господарського механізму житлово-комунального господарства повинні стати усунення відомчості і перехід до цільового розподілу ресурсів через систему фондів, організованих за територіальним принципом. Шляхи підвищення ефективності діяльності житлово-комунального господарства різноманітні і багатосторонні. Особливе місце серед них посідають підвищення продуктивності праці, раціональне використання основних виробничих фондів, зниження споживання паливно-енергетичних і матеріальних ресурсів, ефективне використання капітальних вкладень, розширення і підвищення якості наданих житлово-комунальних послуг.

Для практичного вирішення питань інтенсифікації житлово-комунального господарства необхідно в підгалузях розробити на рівні держави, регіону, міста комплексні довгострокові програми, у яких передбачити: поглиблення спеціалізації, розвиток потужностей, створення ринку житлово-комунальних послуг, упровадження нових машин, механізмів, приладів обліку і регулювання, механізації технологічних процесів і т.д.

Планування ефективності розвитку житлово-комунального господарства включає не тільки визначені рівні показників ефективності і заходи, що забезпечують планований рівень, але воно не виділено від планування господарського комплексу регіону.

Впровадження заходів щодо удосконалення організаційно-економічного механізму управління житлово-комунальним господарством приводить до зміни показників, що характеризують діяльність підприємств, організацій і галузі в цілому. Тому необхідно враховувати вплив цих заходів на зниження собівартості продукції, послуг, зростання продуктивності праці, приріст обсягу виробництва і т.п.

Питання організаційного забезпечення щодо удосконалення управління житлово-комунальним господарством при плануванні заходів набувають особливого значення. Це зумовлено специфікою галузі і дотриманням безперервності і ритмічності процесів виробництва.

Задоволення потреб населення регіону в житлово-комунальних послугах необхідної кількості і видів можливе лише при забезпеченні необхідними виробничими потужностями відповідно до раціональних норм.

Здійснення в планах розвитку житлово-комунального господарства політики реалізації досягнень науково-технічного розвитку, інтенсифікації і підвищення ефективності виробництва можливе при переході на нормативне і програмно-цільове планування і системний підхід до розв’язання всіх проблем соціально-економічного розвитку регіону.

З метою зацікавити ввірених управлінню ланок у зростанні ефективності