Бухгалтерський облік

1. Поняття про господарський облік, його значення в управлінні ринковою економікою

2. Облік надходження нематеріальних активів.

3. Класифікація виробництв промислових підприємств.

4. Форма звітності "Баланс" її зміст і джерела складання.

5. Поняття аудиту та його предмет.

6. Джерела інформації аудиту основних засобів.

7. Безумовно-позитивний аудиторський висновок (поняття та умови надання)

8. За даними балансу розрахувати коефіцієнт зносу основних засобів.

9. Аналіз показників руху робітників.

10. Методика аналізу загальної ліквідності підприємства.

11. Господарські процеси, як об’єкт бухгалтерського обліку.

12. Облік чисельності і складу працюючих.

13. Класифікація витрат на виробництво.

14. Облік резервного капіталу.

15. Мета та завдання аудиту фінансових інвестицій.

16. Аудит за спеціальними аудиторськими завданнями.

17. Програма аудиту звіту про власний капітал.

18. 3а даними балансу визначити коефіцієнт фінансової залежності

19. Вертикальний аналіз балансу.

20. Аналіз незавершеного виробництва.

21. Види господарського обліку.

22. Облікова політика, її зміст і значення.

23. Документальне оформлення операцій по надходженню і вибутті запасів.

24. Форма звіту про фінансові результати, зміст і джерела складання.

25. Інформаційне забезпечення аудиту капіталу.

26. Безумовно-позитивний аудиторський висновок (структура та зміст)

27. Процедури аудиту праці та її оплати.

28. За даними балансу визначити величину функціонуючого капіталу.

29. Методика аналізу використання робочого часу.

30. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами.

31.Залежність змісту окремих статей балансу від форми власності і галузі господарства

32. Облік розрахунків з фондом страхування на випадок безробіття і від нещасних випадків

33. Облік та списання загальновиробничих витрат.

34. Документальне оформлення та облік касових операцій.

35. Мета та завдання аудиту операцій фінансового лізингу.

36. Аудиторські послуги та їх організація.

37. Процедури аудиту розрахунків з постачальниками.

38.3а даними балансу визначити коефіцієнт стійкості економічного зростання.

39. 3а даними балансу визначити коефіцієнт стійкості

40. Аналіз кредиторської заборгованості

41. Зміни в балансі під впливом господарських операцій.

42. Визнання основних засобів та значення їх обліку.

43.Облік дебіторської заборгованості та резерву сумнівних боргів.

44. Облік депонованої заробітної плати.

45. Мета та завдання внутрішнього аудиту.

46. Аудиторські докази в аудиті розрахунків з покупцями та замовниками.

47. Процедури аудиту доходів операційної діяльності

48. За даними балансу визначити коефіцієнт маневреності власного капіталу.

49. Аналіз ділової активності (основні показники)

50. Аналіз адміністративних витрат.

51. Необхідна умова балансу і чим вона обґрунтовується.

52. Облік реалізації основних засобів.

53.Облік вилученого капіталу.

54.Облік розрахунків з загальнодержавним страховим фондом..

55. Професійна етика аудиторів та їх відповідальність перед суспільством та замовником аудиту

56. Інформаційне забезпечення аудиту зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб (прибуткового податку з громадян)

57. Процедури аудиту розрахунків з підзвітними особами.

58.За даними балансу визначити коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)

59. Аналіз оборотності коштів.

60.Аналіз дебіторської заборгованості

61. Класифікація джерел засобів господарства, як об’єкту бухгалтерського обліку.

62. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку (оборотні відомості по синтетичних і аналітичних рахунках)

63. Особливості обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів.

64.Облік додаткового капіталу.

65. Meта та завдання аудиту грошових коштів в іноземній валюті

66.Особливості аудиту консолідованої фінансової звітності

67. Процедури аудиту звіту про фінансові результати.

68. За даними балансу визначити коефіцієнт автономії

69. Види економічного аналізу.

70.Аналіз виробничих запасів матеріалів.

71. Рахунки бухгалтерського обліку і їх структура.

72. Визнання та класифікація виробничих запасів.

73.Документальне оформлення і облік готової продукції

74. Облік довгострокових зобов’язань.

75.Етапи (стадії) проведення аудиту.

76. Внутрішній аудит в системі управління підприємством..

77. Мета та завдання аудиту зобов'язань за податками та обов'язковими внесками (платежами)

78. За даними фінансової звітності визначити рентабельність власного капіталу.

79. Аналіз витрат за економічними елементами.

80. Аналіз ефективності фінансових інвестицій.

81.3а даними балансу визначити вартість акції

82. Завдання і вимоги, що стоять перед бухгалтерським обліком..

83. Документальне оформлення і облік вибуття нематеріальних активів.

84. Облік витрат за економічними елементами.

85. Форма звіту про власний капітал, джерела складання.

86. Аудиторські докази в аудиті капіталу.

87. Негативний аудиторський висновок (поняття, умови надання)

88. Процедури аудиту запасів матеріалів.

89. За даними балансу визначити загальний коефіцієнт покриття.

90. Джерела інформації аналізу капіталу.

91. Метод елімінування в аналізі

92. Джерела аналізу використання робочого часу.

93. Форма звітності "Баланс", її зміст і джерела складання.

94. Поняття активу балансу, характеристика його розділів і основних статей.

95.Облік розрахунків з пенсійним фондом..

96. Облік матеріальних витрат на виробництво і порядок їх включення до собівартості продукції

97.Облік ліквідації основних засобів.

98.Мета та завдання аудиту резервного капіталу.

99. Інформаційне забезпечення аудиту зобов’язань із соціального страхування.

100. Процедури аудиту короткострокових кредитів банку.

101 За даними балансу визначити рентабельність основної діяльності

102. Аналіз концентрації власного капіталу та його маневреності

103. Аналіз прибутку від реалізації продукції

104. Інформаційне забезпечення аудиту зобов’язань із соціального страхування.

105. Реквізити документів, порядок їх заповнення.

106.Синтетичний і аналітичний облік виробничих запасів.

107.Облік розрахунків по відпускних сумах

108. Документальне оформлення і облік операцій на поточному рахунку в національній валюті

109. Використання в аудиті результатів роботи інших аудиторів.

110. Завершальний етап аудиту фінансової звітності

111. Інформаційне забезпечення аудиту грошових коштів в іноземній валюті

112. Основні показники аналізу фінансового стану.

113. Аналіз трудомісткості продукції

114. Резерви зниження собівартості продукції

115. Функції бухгалтерського обліку.

116. Поняття про нематеріальні активи їх склад.

117. Облік статутного і неоплаченого капіталу.

118. Синтетичний і аналітичний облік нематеріальних активів.

119. Мета та завдання аудиту основних засобів.

120. Відмова аудитора від надання аудиторського висновку (поняття, умови надання)

121. Процедури аудиту товарних запасів.

122. Сутність та предмет економічного аналізу.

123 Джерела інформації аналізу товарних запасів. Поняття пасиву балансу, характеристика його розділів і основних статей.

124.Методи оцінки основних засобів.

125.Позаказний метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції

126.Облік розподілу прибутку і списання збитку.

127 .Мета та завдання аудиту капітальних інвестицій.

128. Інформаиійне забезпечення аудиту довгострокових кредитів.

129.Процедури аудиту зобов'язань з податку на додану вартість.

130. 3а даними балансу визначити коефіцієнт фінансової стабільності

131. Аналіз накладних витрат.

132.Порядок проведення інвентаризації та списання її результатів.

133. Облік витрат на поточний ремонт основних засобів.

134. 3міст, облік та списання адміністративних витрат.

135. Податок з прибутку, його визначення та облік.

136. Договір на проведення аудиту.

137.Інформаційне забезпечення аудиту готової продукції

138.Мета і завдання аудиту фінансових інвестицій.

139.Аналіз ділової активності (основні показники)

140. Місце та роль економічного аналізу в системі управління.

141. Метод ланцюгових підстав і його характеристика.

142. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку (оборотні по синтетичних і аналітичних рахунках)

143. Об’єкти економічного аналізу.

144. Облік фінансовий і управлінський, сфери застосування.

145.Порядок визначення і облік зносу нематеріальних активів.

146. Простий метод обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції

147.3віт про рух грошових коштів, зміст і джерела складання.

148. Особливості створення та реєстрації аудиторської фірми.

149. Мета та завдання аудиту капіталу.

150. Умовно-позитивний аудиторський висновок (поняття, умови надання)

151. За даними балансу визначити маневреність оборотних засобів.

152. Аналіз технічного стану основних засобів.

153. Організація економічного аналізу.

154. За даними балансу визначити маневреність оборотних засобів.

155. Облікові регістри і їх класифікація.

156. Переоцінка основних засобів, її документальне оформлення і відображення в обліку.

157. Оцінка і о