Організаційно-економічна підготовка виробництва

Вступ.

Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти організаційної та економічної підготовки виробництва.

1.1. Основи організаційно – економічної підготовки продукції.

1.2. Зміст і головні етапи організаційної підготовки виробництва.

1.3. Організація переходу на випуск нових видів продукції.

Розділ 2. Проведення організаційно-економічної підготовки виробництва.

2.1. Принципи проведення підготовки виробництва на підприємстві.

2.2. Дослідження результатів діяльності підприємств.

Розділ 3. Методичні основи вдосконалення планування підготовки виробництва.

Висновки.

Список використаної літератури.


Вступ

Актуальність теми.Робота підприємств у ринкових умовах господарювання спонукає їх здійснювати пошук ефективних шляхів розвитку виробництва. Важлива роль у вирішенні цієї задачі належить підготовці виробництва конкурентоспроможної продукції, яка користується стійким попитом на ринку. Серед факторів, які цьому сприяють, важливе значення мають організаційні. Тому особливе місце в розвитку підготовки виробництва займає її організація. Конкурентоспроможна продукція створюється при умові наявності відповідного виробничого та наукового потенціалу. Для забезпечення попиту на продукцію, яку виготовляє підприємство, а також для своєчасної пропозиції нових виробів з метою задоволення потреб ринку йому необхідно володіти достатніми засобами, що дозволять здійснити підготовку їхнього виробництва. В сучасних умовах виробництва дуже важливо знайти нові напрямки і методи поєднання наукових досліджень з виробництвом, можливості для скорочення тривалості циклу від зародження нової ідеї до впровадження її результатів. Тому нині існує потреба перебудови організації підготовки виробництва на підприємствах.

Проблемам організації підготовки виробництва, її ролі у виробничому процесі присвятили дослідження багато учених-економістів: В.Г.Алієв, Ю.Д.Аміров, В.П.Бабич, В.К.Беклешев, В.М.Гриньова, Г.М.Добров, Б.Ф.Зайцев, Н.І.Комков, В.М.Ліхтенштейн, Н.К.Моїсеєва, Р.Л.Сатановський, О.Г.Туровець та ін. У роботах цих авторів розглянуті питання організації планування етапів процесу підготовки виробництва нових виробів. Але до теперішнього часу недостатньо досліджені питання організації підготовки виробництва нових виробів, процес планування, який повинен бути провідною ланкою в умовах ринкових відносин.

Мета роботиполягає у теоретичному обґрунтуванні та розробці методичних рекомендацій щодо розвитку процесу організації підготовки виробництва конкурентоспроможної продукції в умовах ринку. Для досягнення поставленої мети було сформульовано та вирішено такі задачі:

· узагальнено поняття "підготовка виробництва" та визначено сучасний зміст організації підготовки виробництва на підприємстві;

· теоретично обґрунтовано проблеми організації та розвитку підготовки виробництва;

· проведено аналіз виробничої діяльності підприємства;

· розглянуто особливості бізнес-планування підготовки виробництва в умовах ринку.

Загальна методика дослідження. Теоретичною та методологічною основою проведених досліджень є сучасна економічна теорія, закони та нормативні акти України з економічних питань, наукові дослідження. Використовувались методи логічного узагальнення, теорії систем, ситуаційного підходу, математичної статистики, статистичного аналізу.

Інформаційною базою дослідження є вітчизняні та зарубіжні публікації з питань підготовки виробництва, офіційна статистика.


Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти організаційної та економічної підготовки виробництва

1.1. Основи організаційно – економічної підготовки продукції

Організаційно – економічна підготовка виробництва включає комплекс мір по організації і плануванню виробництву нової продукції і забезпечення процесу її виготовлення всім необхідним. Вона складається з таких стадій:

· складання плану – графіку і кошторису розходів на технічну підготовку виробництва;

· визначення потреби в додатковому обладнанні, робочих кадрах, матеріальних і енергетичних ресурсах;

· розробка планових калькуляцій на нові деталі, вироби;

· оформлення договірних відносин з постачальниками, споживачами;

· створення нормативної бази;

· організація праці і зарплати;

· визначення економічної ефективності нової продукції.

Існують економічні і соціальні критерії нової продукції.

Економічні – економія праці (зниження трудомісткості, ріст продуктивності праці):

· економія матеріальних ресурсів;

· технічний рівень і якість продукції;

· корисний ефект на одиницю потужності;

· окупність;

· прибутковість.

Соціальні – показники, які характеризують поліпшення умов праці, безпеку і вигоду в експлуатації, охорона навколишнього середовища, створення кращих умов для життєдіяльності людей, підвищення кваліфікації працівників, рівня механізації праці в виробництві і при експлуатації нової продукції.

На всіх стадіях вирішуються питання спеціалізації і кооперації цехів і виробничих участків, визначаються календарно – планові нормативи для оперативно виробничого планування, проектується організація і обслуговування робочих місць основного і допоміжного виробництва, вибираються найбільш раціональні форми і системи оплати праці, розраховуються відповідні матеріальні, трудові і фінансові параметри, проектуються організація ремонтного, інструментального, енергетичного, транспортного і складського господарства.

Економічна підготовка виробництва передбачає також розробку необхідних нормативів для планування конструкторського і технічного підготовкою виробництва. Вона здійснюється паралельно і виконується всіма функціональними підрозділами підприємства.

Економічні аспекти – це перегляд планово – економічної інформації, норм і нормативів, форм документації, діючої системи планування, облік і оцінка діяльності підприємств з врахуванням специфіки нової продукції і розробка нормативів трудових затрат по періодах освоєння[6, c. 127-129].

На етапі організаційно – економічної підготовки виробництва проводяться роботи соціально – психологічного характеру,які забезпечують соціально – психологічну підготовку працівників до створення нової продукції. Ця робота заключається в роз’ясненні в колективі про необхідність створення і освоєння нової продукції для виживання і стабільної роботи підприємства в умовах ринку, в інформуванні працівників про необхідність проведення професіональних, кваліфікаційних і організаційних перетворень при створенні і освоєнні нової продукції, в мобілізації адміністрацією всього підприємства його творчих можливостей на створення і випуск нових конкурентоспроможних виробів в наймеш короткі терміни і при найменших затратах живої праці. Проведення цих робіт створює благополучний соціально – психологічний клімат в колективі і підвищує ефективність виробництва.

В оцінці якості виробу, що проектується все більше значення набирає ергономічна характеристика.

Ергономіка – дисципліна, яка комплексно вивчає трудову діяльність людини в системі людина – техніка – середовище СЛТС з метою забезпечення безпеки, ефективності і комфорту.

Передумови виникнення і розвитку ергономіки послужили проблеми зв’язані з впровадженням і експлуатацією нової складної техніки і технології.

Предметом ергономіки являється трудова діяльність людини в процесі взаємодії з технічними системами і в умовах впливу факторів зовнішнього середовища.

Основний об’єкт вивчення ергономіки система людина – техніка – середовище СЛТС. Признаками ергономічної якості являється повна безпека для людини, висока ефективність і задоволення працівника змістом, характером і результатом своєї праці[2, c. 194-195].

1.2. Зміст і головні етапи організаційної підготовки виробництва

Організаційна підготовка виробництва — це комплекс робіт, спрямованих на розробку та реалізацію проекту організації виробничого процесу виготовлення нового виробу в просторі й часі, система організації та оплати праці виробничого персоналу, розробка відповідної нормативної бази, створення системи матеріально-технічного забезпечення виробництва нових виробів.

Організаційна підготовка виробництва (ОПВ) складається з ряду етапів, підетапів і окремих робіт. Сукупність робіт, які розкривають сутність організаційної підготовки виробництва, наведено в табл. 1. Комплекс робіт, які входять до складу організаційної підготовки виробництва, досить широкий. Розробка завдань ОПВ має надзвичайно відповідальний характер тому, що від якості їх вирішення залежить рівень організації виробництва і праці при випуску нової продукції, а також загальні техніко-економічні показники діяльності підприємства[9, c. 108-110].

Проектні роботи організаційного характеру здійснюються:

— якщо освоєння виробництва має місце на щойно введеному або ж на реконструйованому підприємстві — спеціалізованими науков